ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อิทร์แขวน

หมวดหมู่ : MYANMAR

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขวน 4 วัน
พร้อมเมนูพิเศษ..เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง
 
 
วันแรก   กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาว (เทพทันใจ)– วัดบารมี – เจดีย์ชเวดากอง   (-L-D)

07.00    คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ F โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
              บริษัท เจไออี เซ็นเตอร์คอยให้การต้อนรับ

09.05    เหินฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG701
 
09.55      เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง เมื่อผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่น
               ที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งโบตะทาวน์
               แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1000 นายได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นี้และทรงนำพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่
               จะนำไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นเมื่อเดินเข้าไปในเจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุ
               ได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์คือ พระพุธรูปทองคำ ประดิษฐานในวิหาร
               ด้านขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติว่าเคย
               ประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อน
               ย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดีย ทำให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์
               ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและอัลเบิร์ต และด้านซ้ายมือจะเป็นรูปปั้น
               นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทย
               นิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
               จากนั้นนำท่านสักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่วัดบารมี ที่เชื่อว่าพระเกศายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์
                พระเกศานั้นเมื่อนำมาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได้ อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุ
               ไว้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตรและองค์พระอรหันต์ต่างๆ นำท่านสักการะ
                พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่น
                2,317 เม็ดเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล
                และบุษราคัมอีก 2,317มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคำโอบหุ้มอยู่น้ำหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า
                จะใช้ทองคำแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่ากันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์
                แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกรอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมด้วย
                เจดีย์องค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้านยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย
                ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจำนวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจำ
                ปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติ
                พากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์
               ไม่ว่าจะเป็นความงาม ของวิหารทิศที่ทำเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ ที่เรียกว่า
               พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ภายในประดิษฐานพระประธานสำหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารการะเวกก์ พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า อันงดงาม อ่อนช้อย บน
               ทะเลสาปหลวง ภัตตาคารแห่งนี้สร้างตามต้นแบบเรือกัญญาของราชวงศ์พม่า หัวเรือเป็นรูปนกการะเวกก์สัตว์ใน
               เทพนิยายอินเดียหลังคาทำเป็นทรงปราสาทซ้อนสูง ภายในตกแต่งด้วยงานลงรักปิดทองประดับกระจกสี หินอ่อน
               และงานฝังมุก ประดับไฟอย่างงดงาม ท่านสามารถเห็นทิวทัศน์ของพระมหาเจดีย์ชเวดากองได้งดงามน่าประทับ
               ใจอย่างยิ่งนำท่านสู่พักที่ โรงแรม Yuzana Hotel หรือ Myanmar Life Hotel

วันที่สอง ย่างกุ้ง – หงสาวดี -วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง –
              พระธาตุอินทร์แขวน  (B-L-D)
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
                เดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองหงสาวดี (บะโค) อยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 ก.ม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.ครึ่ง
                หงสาวดี เป็นเมืองหลวงที่รุ่งเรืองในอดีตแห่งราชอาณาจักรมอญ มีรูปหงส์คู่ และสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎก
                เป็นจำนวนมาก ท่านสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้ เป็นสัญลักษณ์ของเมือง นำท่านตัก
                บาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุ จากนั้นนำท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์
                เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า คนไทยนิยม
                เรียกว่า “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งครั้งก่อนเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์
                ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย์ ในสมัยโบราณกาลไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย
                และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยาทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมา
                นมัสการพระเจดีย์องค์นี้ ยังเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้วถึง 4 ครั้ง ทำให้ปลียอด
                ของเจดีย์องค์นี้หักพังลงมา แต่ด้วยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีต่อเจดีย์องค์นี้ จึงได้ทำการสร้างเจดีย์ชเวมอดอว์
                ขึ้นมาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ด้วยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สร้างสูง 70 ฟุต) นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า
                ส่วนยอดที่พังลงมาก็ได้ตั้งไหว้ที่มุมหนึ่งขององค์เจดีย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับ
                เจดีย์องค์ปัจจุบันท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์และสามารถนำธูปไปค้ำกับยอดของเจดีย์อ
                งค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

 
เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน + กุ้งแม่น้ำย่าง
               จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครอง
                และใช้ออกว่าราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ซึ่งพระราชวังเดิมนั้นเคยเป็นที่ประทับ
                ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกัน มีการค้นพบเสาและ
                กำแพงเดิมที่ถูกฝังอยู่ในดิน รัฐบาลพม่าจึงได้ทำการขุดค้นและสร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม่
                โดยถอดแบบจากของเดิม ซึ่งพระตำหนักที่ประทับรรทมสีทองเหลืองอร่าม
                ที่ดูโดดเด่นชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่า และท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าการก็ดูโดดเด่นด้วย
                สถาปัตยกรรรมพม่าสีทองเหลืองอร่ามทั้งภายนอกและภายใน

บ่าย        นำท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
                ระหว่างทางท่านจะเห็นแม่น้ำสะโตง ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีความสัมพันธ์กับพระนเรศวรมหาราช
                พระองค์สามารถยิงพระแสงปืนข้ามน้ำที่กว้างใหญ่นี้ไปต้องแม่ทัพพม่า จนได้รับชัยชนะถึงคิมปูนแค้มป์
                หยุดพักเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้เที่ยวใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 45 นาที
                จากนั้นนำท่านจะได้นั่งเสลี่ยงเพื่อเดินทางต่อสู่โรงแรมที่พัก (คนหามเสลี่ยง4 คน ต่อ 1 ท่าน)
                ใช้เวลาในการนั่งเสลี่ยงประมาณ 30 นาที ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง3 ชั่วโมง
                เชิญชมทัศนียภาพงดงาม ตื่นตาตื่นใจกับ “พระธาตุอินทร์แขวน” (ซึ่งอยู่ใกล้ที่พักมากใช้เวลาเดินเพียง 10 นาที)
                พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยู่ที่เมืองไจ้โท อำเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า อยู่บนยอดเขา
                เหนือระดับน้ำทะเล3,615 ฟุต มีลักษณะเด่นเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่
                เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมา นับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่า
                ต้องไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุประจำปีจอ (สุนัข)ที่คนเกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักการะครั้งหนึ่งในชีวิต

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก 
                นำคณะเข้าสู่ที่พัก KYAIKHTO HOTEL (โรงแรมไจ้โท) หรือเทียบเท่า โรงแรมที่อยู่ใกล้ พระธาตุอินทร์แขวน
                มากที่สุดหลังอาหารเย็นเชิญท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน
                ซึ่งเป็น นักพรตที่มีความศักดิ์สิทธ์อีกแห่งหนึ่ง ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะ
                กลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้เที่ยว ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม
                หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืน
                (แต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษที่เข้าไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา 22.00น.) พระธาตุอินทร์แขวนนี้
                เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรม
                 เรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน”


วันที่สาม  พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง - วัดพระหินอ่อน   (B-L-D)
ช้างเผือก – เจดีย์กาบาเอ

 
เช้าตรู่      เชิญท่านสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน หรือถวายอาหารพระธาตุอินทร์แขวน ท่านจะพบกับบรรยากาศยามเช้า
                 ที่สดชื่น ทิวทัศน์งดงามความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพ
                  และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่น
        ลงมาการที่ก้อนหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดู
        คล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์นำไปแขวนไว้กลาง 
        อากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับสู่ หงสาวดีตามเส้นทางเดิม3 ชั่วโมง

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี อาหารจีน + กุ้งแม่น้ำย่าง 
                  นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร
                  สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอำนาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาท
                  เหลื่อมพระบาทต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ด้านหลังพระองค์มีภาพวาดที่
                  สวยงามเมื่อครั้งก่อนพระพุธรูปองค์นี้ถูกปล่อยให้ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก
                  จนถึงปี พ.ศ. 2424เมื่ออังกฤษสร้างทางรถไฟสายพม่า จึงได้พบพระนอนองค์นี้ จากนั้นในปี พ.ศ. 2491
                  หลังพม่าได้รับเอกราช ก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพุทธรูป
                  ที่สวยงามในปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ไม้จันทร์หอม ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพิมพ์
                  เป็นรูปต่างๆ เครื่องเงิน เครื่องเขิน จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี เป็นพระพุธรูป
                  ปางมารวิชัยขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ที่มีความงดงาม
                  เป็นเอกของศิลปะแบบมอญ ประกอบด้วยพระสมณะโคดม(ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต้),
                  พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก) และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตน
                  ให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตน ไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ
                  ซึ่งมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งได้เกิดพังทลายและได้มีการบูรณะใหม่ทำให้พระพุทธรูปองค์นี้
                  มีลักษณะสวยงามแตกต่างไปจากองค์อื่นๆ จากนั้นเดินทางกลับย่างกุ้งชม วัดพระหินอ่อน ซึ่งเป็นพระพุทธรูป
                  ที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า นำท่านชม ช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า
                   มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวถูกต้องตาม คชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ จากนั้นนำท่านชม เจดีย์กาบาเอ
                   เจดีย์นี้อยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบอินยา ทะเลสาบใหญ่ใจกลางเมืองย่าง สร้างครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2493-2495
                   โดยนายอูนุนายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ในช่วงระหว่าง
                   ปี พ.ศ.2497 – พ.ศ.2499 และเพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่โลก ล่าสุดใช้เป็นสถานที่ใช้ในการประชุมสงฆ์โลก
                   เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่ผ่านมา ที่สำคัญเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งพระธาตุของ
                   พระสารีบุตรและพระโมคลานะ นอกจากนั้นยังมีพระมหามุนีจำลอง

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) 
                   นำท่านสู่พักที่ โรงแรม Yuzana Hotel หรือ Myanmar Life Hotel

วันที่สี่    สิเรียม(เจดีย์กลางน้ำ)– พระนอนตาหวาน– ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ  (B-L-D)

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
                นำท่านเดินทางสู่สิเรียม อยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
                ถึงเมืองสิเรียมนำท่านลงเรือไป ชมเจดีย์เยเลพญา เจดีย์นี้สร้างขึ้นบนเกาะกลางน้ำ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
                “เจดีย์กลางน้ำ”นำท่านนมัสการพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิเก่าแก่ที่ประดิษฐานบนบัลลังก์ไม้แกะสลัก
                ปิดทองคำเปลวที่งดงามมีอายุนับพันปี ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของชาวพม่าและชาวต่างชาติ ได้เวลาอันสมควร
                ลงเรือกลับและต่อรถปรับอากาศเดินทางกลับย่างกุ้ง1 ชั่วโมง

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน (เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร) 
                หลังจากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงายที่สุดและดวงตาสวยที่สุด
                ของประเทศพม่า ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด ประกอบด้วย
                ลายลักษณธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ
                พระบาทมีลักษณะซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
                ที่ตลาด “สก๊อตมาร์เก็ต” ซึ่งสร้างเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชม
                และเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูกเช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา
                ผ้าปักพื้นเมือง เครื่องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า นำท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.45     เหินฟ้ากลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG704

20.40     คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ


 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่พักห้องละ2ท่านเด็กเสริมเตียงพักรวมผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงพักรวมผู้ใหญ่
13-16 เม.ย 5626,500 บ./ท่าน26,500 /ท่าน24,500 บ./ ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000 บาท
 
อัตรานี้รวมอัตรานี้ไม่รวม
 
- ค่าตั๋วเครื่องบินตลอดตามรายการ- หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าโรงแรมที่พัก 3  คืนตามรายการที่ระบุ- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
- ค่าอาหาร ,ค่าพาหนะตามที่ระบุไว้ในรายการ - ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการ
- ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท,พม่า 10 USD 
- ค่าบริการวีซ่าพม่า 950 บาท  (คนไทย)
- ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าเสลี่ยง   ขึ้นพระธาตุอินแขวน 25 USD
 

เอกสารประกอบในการขอวีซ่า
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และ รูปถ่ายสีหน้าตรง 2  นิ้ว
  พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป

- รายละเอียดอาชีพและที่อยู่ของผู้เดินทาง
การจองทัวร์และการชำระเงิน 
ทางบริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท สำหรับการจองทัวร์ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
เพื่อสำรองที่นั่ง ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมหนังสือเดินทาง
เล่มจริงที่มีอายุเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน โดยมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าและรูปถ่ายสี
หน้าตรง (ห้ามใช้รูปขาวดำ) ขนาด 1.5 นิ้ว – 2 นิ้ว ท่านละ2 รูป

หมายเหตุ
  • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม
  • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
  • ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

สินค้าเกี่ยวข้อง
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com