ฉลองคเณศจตุรถี

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : INDIA

Share

วันที่1 กรุงเทพ-มุมไบ
16.30 พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง สายการบินThai Lion Air  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่องนะคะ เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียดและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการต่อเครื่อง แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น ถือได้คนละ 1 ใบ อิสระในการรับประทานอาหารเย็น ณ สนามบินเพื่อสะดวกในการเช็คอิน
 19.55 ออกเดินทางสู่มุมไบ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่  SL 218
 22.55 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองมุมไบ  (เวลาประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1:30 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
จากนั้น นำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรมตามอัธยาศัยพร้อมรับประทานอาหารเย็น  ณ โรงแรม...(มุมไบ)ระดับ4 ดาวหรือเทียบเท่า
 

วันที่2 มุมไบ-ปูเน่
07.00 บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านไหว้องค์พระพิฆเนศ ณ วัดสิทธิวินายัก (sithi vinayagar) ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และเป็นหนึ่งในวัดที่สำคัญที่สุดขององค์พระพิฆเนศ ลักษณะเด่นขององค์นี้ คือ เป็นองค์ปฐม ประธานแห่งพระพิฆเนศทุกๆพระองค์ มีพระฉวีสีแดงสด ซึ่งเป็นสีของไฟและพลังอำนาจ อีกทั้งยังมีงวงที่ตวัดไปทางเบื้องขวาของพระองค์ อันหมายถึงความยิ่งใหญ่ถึงที่สุด ซึ่งองค์จำลองที่บูชาในบ้านคน งวงต้องตวัดไปทางซ้าย ห้ามตวัดขวา !!! พระพิฆเนศองค์นี้จึงเชื่อกันว่า ทรงประทานความมีอำนาจวาสนา ผู้บูชาจะเป็นที่นับถือ เป็นผู้มีความน่าเกรงขามต่อผู้อื่น นำพาซึ่งความสำเร็จสมหวัง และเชื่อว่าเป็นองค์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดของพระพิฆเนศ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางไปยังเมืองปูเน่  (ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง)
ค่ำ นำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรมตามอัธยาศัยพร้อมรับประทานอาหารเย็น  ณ โรงแรม...(ปูเน่)ระดับ4 ดาวหรือเทียบเท่า
 
วันที่3 ปูเน่-มุมไบ
07.00 บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านไหว้องค์ดั๊กดูเศรษฐ์(Dagadusheth) เป็นพระนามขององค์พระพิฆเนศ  ที่ประดิษฐานอยุ่ที่เทวาลัยพระพิฆเนศวรดั๊กดูเศรษฐ์ฮาลไวคณาปิติเมืองปูเน่ประเทศอินเดียมีขนาดความสูง 7.5 ฟุตได้รับความนิยมสูงสุดในเรื่องของการบูชาเพื่อความร่ำรวยและโชคลาภมีผู้ศรัทธาจากทั่วโลกมากราบไหว้แล้วเกิดความร่ำรวยได้กลับมาบริจาคทรัพย์สินเงินทองให้กับทางเทวาลัยเป็นจำนวนมากเทวาลัยจึงตกแต่งด้วยทองคำแท้รวมทั้งตกแต่งเครื่องทรงขององค์พระพิฆเนศด้วยเครื่องประดับที่ทำจากทองคำเพชรและพลอยแท้  จนได้รับขนานนามว่าพระพิฆเนศองค์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ต่อมาก็ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้ศรัทธาทั้งในและต่างประเทศ  และได้รับคำร่ำลือว่าผู้ที่ได้มาสักการะ  จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน  มีโชคลาภ  และร่ำรวยกันอย่างน่าอัศจรรย์
จากนั้น นำท่านเดินทางต่อไปยังวัดศรีบัลลาเลศวา (Sri Ballaleshwar) ใช้เวลาประมาณ 3ชั่งโมง
ระหว่างทาง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้น เดินทางถึงวัดศรีบัลลาเลศวา (Sri Ballaleshwar)ซึ่งเป็นวัดที่เชื่อกันว่าถ้ามาสักการะพระพิฆเนศที่วัดศรีบัลลาเศวาแล้ว จะได้รับพรทุกๆอย่างที่ของจากองค์มหาเทพ เทวตำนานเล่าว่าเด็กน้อยนามบัลลา อาศัยอยู่ในเมืองปาลักการะก้อนหินที่ตนเชื่อว่าเป็นรูปของพระพิฆเนศด้วยใจศรัทธาอย่างแรงกล้า พระพิฆเนศจึงได้เนรมิตพระศรีบัลลาเลศวรให้เกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ จึงเชื่อกันว่าผู้ที่มาสักการะองค์พระพิฆเนศด้วยใจศรัทธาจะได้รับพรจากพระองค์
จากนั้น เดินทางกลับเมืองมุมไบ โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ค่ำ นำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรมตามอัธยาศัยพร้อมรับประทานอาหารเย็น  ณ โรงแรม...(มุมไบ)ระดับ4 ดาวหรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 มุมไบ-ร่วมพิธีจตุรถี
07.00 บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านเข้าร่วมพิธีจตุรถี ผู้ศรัทธาจะปั้นองค์ พระคเณศ ขึ้นมาจากดิน แล้วทำการบูชา จากนั้นส่งเสด็จกลับสู่สวรรค์ ด้วยการนำเทวรูปที่บูชาไปลอยน้ำ เรียกพิธีนี้ว่า คเณศ วิสรฺชน เสียงเคาะกลองเป็นจังหวะชวนให้โยกย้ายตาม หน้าต่างบ้านเปิดออกเผยให้เห็นผู้คนที่ออกมาชื่นชมขบวนสุดอลังการ ถนนทั้งสายคลาคล่ำไปด้วยฝูงชนหลากวรรณะในอินเดีย ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือความศรัทธาอันแรงกล้าใน ‘พระพิฆเนศ’ อิสระอาหารกลางวัน
ค่ำ นำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรมตามอัธยาศัยพร้อมรับประทานอาหารเย็น  ณ โรงแรม...(มุมไบ)ระดับ4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่5 มุมไบ
06.00 บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านแวะชมประตูสู่อินเดีย (Gateway India Of Mumbai) เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 20 ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่าจอดเรือของกษัตริย์จอร์จที่ 5 และพระราชินีแมรีที่อพอลโลบันเดอร์ในการไปเยือนอินเดียในปีพ. ศ. 2454
จากนั้น ทำท่านถ่ายรูปที่หมู่บ้านซักผ้า (Dhobi Ghat) สถานที่ซึ่งชาวตะวันตกขนานนามว่าเป็น Washing Laundry แหล่งซักผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่นี่ต้องใช้ลูกจ้างในการซักผ้ามากถึงห้าพันคนต่อวัน มีจุดให้นักท่องเที่ยวเดินชมและถ่ายภาพด้านบนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมุมไบที่หาชมที่อื่นไม่ได้
จากนั้น นำท่านชม Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus  สถานีฉัตรปติศิวาชี เป็นที่รู้จักกันในนามวิคตอเรียเทอร์มินัส เป็นสถานีรถไฟประวัติศาสตร์และเป็นมรดกโลกในเขตมุมไบ รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย ได้รับการออกแบบ ในสไตล์โกธิคกอธิคที่มีชีวิตชีวาของอิตาลี โดยวิศวกรสถาปัตยกรรมชาวอังกฤษที่นาม เฟรเดอริค วิลเลียม สตีเวนส์ การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1878 สถานที่ตั้งอยู่ทางใต้ของสถานีรถไฟเก่า Bori Bunder และสร้างเสร็จในปีค.ศ. 1887 มีการทำเครื่องหมายฉลอง 50 ปีของการปกครองของสมเด็จพระราชินีวิคตอเรีย โดยการให้สถานีได้ถูกตั้งชื่อว่า วิคตอเรียเทอร์มินัส
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้น นำท่านสักการะ วัดพระแม่ลักษมี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของอินเดีย สร้างขึ้นในปี 1831 โดยพ่อค้าชาวฮินดู ภายในประดิษฐานเทวรูปทองคำ พระแม่ลักษมี (Mahalakshmi) ผู้ที่มากราบไหว้บูชาแห่งนี้ จะประสบแต่ความร่ำรวย ความสำเร็จ โชคลาภมากมาย , พระแม่กาลี (Mahakali) คือผู้ปกป้องเราจากสิ่งไม่ดี , พระแม่สุรัสวตี (Mahasaraswathi) คือผู้บันดาลความเฉลี่ยวฉลาด ปัญญาเป็นเลิศ การงานสำเร็จ ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่นิยมของชาวอินเดียเดินทางมากราบไว้สักการะมากมาย
จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งที่ BB Dadar Market เป็นตลาดค้าส่งดอกไม้ขายส่งที่ดีที่สุดในมุมไบตั้งอยู่ใกล้กับตลาดผัก นักท่องเที่ยวสามารถซื้อได้ ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ห้ามพลาดที่จะมาเยือน
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
20.00 เดินทางไปยังสนามบินมุมไบ

วันที่ 6 มุมไบ-กรุงเทพมหานคร
 00.10 นำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน (Thai Lion Air) เที่ยวบินที่ SL 219
 05.45 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้