นิวเดลี ธรรมศาลา เข้าเฝ้าองค์ดาไลลามะ 5 วัน 4 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : INDIA

Share

ทริป นิวเดลี ธรรมศาลา เข้าเฝ้าองค์ดาไลลามะ ชมสุสานมหาตมะ คานธี Jama Masjid อารยธรรมของชาวมุสลิม หอคอย กุตับ มินาร์ หอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในโลก ประตูชัย India gate ช้อปปิ้งตลาด Janpat Market ตลาด แม็คลอร์ดกานจ์ McLeodganj Bazaar เที่ยวชมสถาบัน Noburinga ศูนย์ศิลปาชีพธิเบต

 ข้อแนะนำ
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml.
 • แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด และเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือขนาดเล็กและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น น้ำหนักกระเป๋าสามารถโหลดได้ 20 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม

 

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – เดลี (ประเทศอินเดีย)
05:15 น.
ขอเชิญคณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ J เช็คอินของสายการบิน การบินไทย ( Thai Airways) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ การต้อนรับ อำนวยความสะดวกและบริการอาหารว่างก่อนขึ้นเครื่อง
07.35 น.
ออกเดินทางสู่เมืองเดลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG - 323 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4.25 ชม.) (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
10:35 น.
ถึงสนามบินนานาชาติ อินธิราคานธี เมืองเดลี ประเทศอินเดีย ตามเวลาท้องถิ่น ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาในประเทศอินเดียช้ากว่าเมืองไทย 1.30 ชม.ขอให้ทุกท่านตั้งเวลาใหม่เพื่อไม่สับสน)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ Hotel Lemon Tree หรือเทียบเท่า
จากนั้น
นำท่านผ่านชมสุสานมหาตมะ คานธี (Rajghat) สุสานมหาตมะ คานธีนี้อยู่ติดกับถนนสายหลักที่จะมุ่งหน้าไปสู่นิวเดลี (ถ้าเดินทางจากเมืองเดลีเก่า) เมื่อดูจากภายนอกจะเห็นว่าอาณาบริเวณแถบนี้มีต้นไม้เยอะมาก และมีการก่อสร้างอาคารสมัยใหม่น้อยมาก สำหรับภายในบริเวณสุสานมี 2 ชั้น คือ ชั้นล่างเป็นที่ประชุมเพลิงมหาตมะคานธี บริเวณนี้จะถูกแวดล้อมด้วยกำแพง 4 ทิศ ส่วนการปฏิบัติที่ทุกคนต้องทำคือก่อนจะถึงที่ประชุมเพลิงมหาตมะ คานธีจะต้องถอดรองเท้าเพื่อแสดงถึงความเคารพต่อสถานที่แห่งนี้ และเมื่อเข้าถึงที่ประชุมเพลิงแล้วจะพบว่าสถานที่แห่งนี้มีการประดับดอกไม้ทุกวันซึ่งดอกไม้นี้ถือว่าเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเคารพและบูชาที่ชาวอินเดียมีต่อมหาตมะ คานธี ในขณะเดียวกันที่ประชุมเพลิงนี้ก็จะมีตะเกียงที่ไฟลุกโชติช่วงอยู่ตลอดเวลาซึ่งดูประหนึ่งว่าชาวอินเดียยังมีความรักและศรัทธาต่อท่านอย่างมิรู้เสื่อมคลาย
จากนั้น
นำท่านผ่านชม Jama Masjid อารยธรรมของชาวมุสลิมที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นในนิวเดีลี
จากนั้น
นำทานเข้าชมหอคอย กุตับ มินาร์ (Qutub Minar) หอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในโลกซึ่งตั้งสูงเด่นสามารถ มองเห็นได้แต่ไกล หอคอยแห่งนี้มีความสูงจากพื้นดินประมาณ 73 เมตร และได้รับการบันทึก ให้เป็นมรดกโลกด้วย กุตับมีนาร์ (กุตับ-ชื่อของกษัตริย์ กุตับอุดดินไอบัก มีนาร์-หอสูง) หรือเดิมชื่อ ปฤถวีสตัมภ์ (ปฤถวี-ชื่อของกษัตริย์ฮินดู สตัมภ์-เสา) เป็นหอสูงที่น่าจะถือเป็นเครื่องหมายของเดลี เป็นถาวรวัตถุที่มีความงามได้สัดส่วน ภายนอกเป็นหินทรายสีแดง สร้างเป็นลูกฟูกขึ้นไปอย่างเกลี้ยงเกลา ซึ่งได้มีการสร้างต่อกันขึ้นไปหลายทอด หลายยุคสมัย แต่ละลูกฟูกจารึกเป็นอักษรอาระบิกจากบทสวด ในพระคัมภีร์โกหร่าน
จากนั้น
นำท่านชมประตูชัย (India gate) คล้ายกับประตูชัยที่ประเทศฝรั่งเศส อนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ 1
จากนั้น
นำท่านช้อปปิ้งที่ตลาด Janpat Market ตลาดพื้นเมือง เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า และของฝากจากประเทศอินเดีย เช่น ผ้าไหมอินเดีย,เครื่องประดับอัญมณี, ไม้จันทร์หอมแกะสลัก, ของตกแต่งประดับบ้าน ฯลฯ ตามอัธยาศัย ( ของที่ช็อปปิ้งมาท่านสามารถฝากไว้ที่โรงแรมที่นิวเดลีได้ )
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารอินเดีย
จากนั้น
นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก JW Marriott Aerocity หรือ เทียบเท่า

 

วันที่ 2
เดลี – วัดพระแม่ลักษมี - ธรรมศาลา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้น
ให้ท่านอิสระพักผ่อนหรือเดินเล่นในห้างสรรพสินค้า Central และ World Mark ซึ่งสามารถเดินไปได้จากโรงแรมที่พักเพียง 5-10 นาที หรือท่านสามารถเลือกที่จะออกไปสักการะวัด Laxmi Narayan Temple ซึ่งเป็นวัดที่สร้างโดยมหาเศษฐีตระกูล Birla เพื่อบูชาพระแม่ลักษมีเทพเจ้าแห่งเงินตรา ( โดยจะมีรถบริการพาไปพร้อมหัวหน้าทัวร์ )
11.00 น.
นำทุกท่านเช็คเอ้าท์พร้อมกันและนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร
12.00 น.
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอิน
14.30 น.
เหินฟ้าสู่เมืองธรรมศาลา โดยสายการบิน Spicejet เที่ยวบินที่ SG - 2746 ( ใช้เวลาบินประมาณ 1.20 ชั่วโมง )
15.50 น.
ถึงสนามบินธรรมศาลา นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Norbu House Hotel หรือ เทียบเท่า
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3
เข้าเรียนกับพระองค์ท่านดาไล ลามะ - Noburinga
05.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
05.45 น.
นำท่านเดินสู่วัดที่ประทับขององค์ดาไลลามะ
07.00 น.
นำท่านเข้าเรียนกับองค์ดาไลลามะ
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น
นำท่านเที่ยวชมสถาบัน Noburinga ศูนย์ศิลปาชีพธิเบตซึ่งที่จำหน่ายสินค้างานหัตกรรมธิเบต อีกทั้งเป็นที่ซึ่งช่วยให้ชาวธิเบตได้มีงานทำและเพื่อรักษาศิลปะวัฒนธรรมธิเบตเอาไว้ ด้านในมีวัดธิเบต ที่สวยงามเงียบสงบและยังมีจุดถ่ายรุปที่สวยงามมากมาย พร้อมฟังบรรยายสรุปประวัติความเป็นมาของ การอพยพของพระองค์ท่านดาไล ลามะและชาวธิเบตเข้ามาสู่ประเทศอินเดีย
จากนั้น
ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมตลาด แม็คลอร์ดกานจ์ McLeodganj Bazaar ให้ท่านได้เลือกชมสินค้า พื้นเมืองต่างๆมากมาย อาทิเช่น สร้อยลูกปัด,ผ้าทอมือ,ผ้าปักลาย,พระพุทธรูป และงานศิลปะแบบธิเบต หรือท่านสามารถเลือกที่จะกลับไปพักผ่อน ณ โรงแรมที่พักได้
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม และพักผ่อน
ข้อห้าม
ในการเข้าเรียนกับพระองค์ท่านนั้นทุกท่านจะถูกห้ามมิให้นำโทรศัพท์มือถือ, ไฟแช็ค, ของมีคม เข้าไปโดยเด็ดขาด ท่านจะต้องผ่านการตรวจรักษาความปลอดภัยโดยการค้นตัว และเอกซ์เรย์กระเป๋าถืออย่างละเอียด ดังนั้นขอให้ทุกท่านฝากข้าวของและโทรศัพท์มือถือไว้กับหัวหน้าทัวร์

 

วันที่ 4
เข้าเรียนกับพระองค์ท่านดาไล ลามะ - วัดไทยธรรมศาลา
05.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
05.45 น.
นำท่านเดินสู่วัดที่ประทับขององค์ดาไลลามะ
07.00 น.
นำท่านเข้าเรียนกับองค์ดาไลลามะ
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น
นำท่านเดินทางสู่ วัดไทย ธรรมศาลา เป็นวัดไทยแห่งเดียวในเมืองธรรมศาลาที่กำลัง อยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม ให้ท่านได้ฟังธรรมมะดีๆจากท่านพระอาจารย์ และพระไทยที่จำพรรษาอยู่ที่วัดไทย ธรรมศาลา
จากนั้น
อิสระช็อปิ้งหรือกลับโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย โดยทางเราจะมีรถบริการทุกท่าน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
ที่พัก
Norbu House Hotel หรือ เทียบเท่า

 

วันที่ 5
ธรรมศาลา – เดลี – กรุงเทพฯ
05.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
05.45 น.
นำท่านเดินสู่วัดที่ประทับขององค์ดาไลลามะ
07.00 น.
นำท่านเข้าเรียนกับองค์ดาไลลามะพร้อมถ่ายรูปหมู่กับพระองค์ท่าน และหากมีโอกาศที่ดีทางทีมงานจะทำการพาทุกท่านเข้าเฝ้าพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด เป็นการส่วนตัว ( ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสุขภาพและตารางภาระกิจของพระองค์ท่านด้วย )
จากนั้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร
จากนั้น
นำท่านเดินทางไปสนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางสู่เดลี
16.10 น.
เหินฟ้าสู่เมืองเดลี โดยสายการบิน แอร์อินเดีย ( Spicejet ) เที่ยวบินที่ SG – 2194 ( ใช้เวลาบินประมาณ 1.20 ชั่วโมง )
17.35 น.
นำท่านเดินทางถึงสนามบินภายในประเทศ อินทิราคานธี เมือง นิว เดลี
จากนั้น
รับประทานอาหารค่ำ ณ Holiday Inn Aerocity
จากนั้น
ให้เวลาท่านอิสระเดินเล่น ณ ห้างสรรพสินค้าใกล้สนามบิน
21.00 น.
ออกเดินทางไปยัง สนามบินอินธิราคานธี เมืองเดลลี
23.30 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย ( Thai Airways ) เที่ยวบินที่ TG – 316 ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม. ) ** มีบริการอาหารบนเครื่อง **

 

วันที่ 6
เดลี – กรุงเทพฯ
05.25 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ :

1.เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการทำกิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์
2.บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยว ได้ตามรายการ

อัตราค่าบริการ โปรดติดต่อบริษัท  
รับจัดกรุ๊ป VIP เน้นบริการระดับ Hi-end ในราคามิตรภาพ


พิเศษของสมนาคุณ

 • ถุงผ้าใส่อุกรณ์การเรียน
 • กระติกน้ำร้อนแสตนเลส
 • ร่มและเสื้อกันฝน
 • ซองใส่โทรศัพท์มือถือกันน้ำ
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง(ที่ท่านควรทราบก่อนสำรองที่นั่ง)

 • กรุณาชำระเงินมัดจำ พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ทางแฟ็ก หรือ ไลน์ หลังการจองภายใน 3 วันส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 25 วัน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด
 • อนึ่งกรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบถึงการโอนเงินของท่านทางโทรศัพท์หากท่านไม่สามารถแฟกซ์ได้จักเป็นพระคุณยิ่ง Passport มาที่บริษัทฯกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
อัตราค่าบริการรวม :
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (หมู่คณะ) ไป-กลับ สายการบินไทย (Thai Airways) , Spicejet กรุงเทพฯ – เดลี – ธรรมศาลา – เดลี - กรุงเทพฯ ( ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เที่ยวบินการบินไทย 20กก./ท่าน เที่ยวบินภายใน 20กก./ท่าน )
 • ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ, อินเดีย และค่าธรรมเนียมน้ำมัน (FUEL SURCHARGE)
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 - 5 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มสำหรับทุกท่าน วันละ 1 ขวด
 • ค่ายานพาหนะรถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่งคณะตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอินเดียสำหรับหนังสือเดินทางไทย
 • มัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกท่านตลอดการเดินทางทั้งคนไทยและท้องถิ่น
 • ค่าประกันการเดินทางตามเงื่อนไขประกัน ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวม :
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าธรรมเนียมค่าทำหนังสือเดินทาง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่ากำหนด
 • ทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถท้องถิ่น
การให้ทิปตามธรรมเนียมทางบริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไกด์ และคนขับรถ

การยกเลิก

1. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 35,000 บาท

2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 59 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง,ค่าประกันภัย,ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยน ได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์ จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทาง ตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่ จะทำการติดต่อ ช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสาร เข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัท ขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้น หากท่านมีเหตุอันใด ที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัยรวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการทำวีซ่า ประเทศอินเดียกรุงณาแสกนและส่งเข้าอีเมล visa.jie@gmail.com
 • หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทาง ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราเข้าออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี พื้นหลังสีขาวเท่านั้น (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ)
 • เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้