ทัวร์ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล 7 วัน 6 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : INDIA

Share

ทัวร์เมืองชัยปุระ อัชเมอร์ อัครา ทัชมาฮาล เยือนอนุสรณ์แห่งรักนิรันดร์ มรดกโลกเหนือกาลเวลา และศิลปะชั้นเอกของยุคราชวงศ์โมกุล ชมเมืองเก่านครสีชมพู พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด ซิตี้พาเลส ฮาวามาฮาล

 ข้อแนะนำ
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml.
 • แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด และเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือขนาดเล็กและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น น้ำหนักกระเป๋าสามารถโหลดได้ 20 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม

 

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - เมืองชัยปุระ (ประเทศอินเดีย)
19:00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ E ประตูทางเข้าหมายเลข 2 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในด้านเอกสารและสัมภาระ
22.00 น.
นำท่านออกเดินทางเพื่อเข้าสู่เมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน ไทยสมายล์ ( Thai Smile ) เที่ยวบินที่ WE 343

 

วันที่ 2
ชัยปุระ - อัชเมอร์
01.15 น.
นำท่านเดินทางมาถึงท่าอากาศยานเมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย ( เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง ) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร
จากนั้น
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้น
นำท่านชมซิตี้พาเลช (City Place) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองชัยปุระ เป็นแลนมาร์กสำคัญของเมืองซึ่งครอบคลุม พื้นที่ถึง 1 ใน 7 ของใจกลางเมือง สร้างตั้งแต่สมัยมหาราชาชัยสิงห์ และต่อเติมกันเรื่อยมาเป็นสถาปัตยกรรมแบบราชสถาน ที่แสดงถึงลักษณะของศิลปะแบบโมกุลปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงของใช้ส่วนพระองค์ของมหาราชาแห่งเมืองจัยปูร์ แม้ยุคนี้จะไม่มีมหาราชาอีกต่อไป แต่ City Palace แห่งนี้ก็ยังเป็นสมบัติส่วนพระองค์ และชาวเมืองจัยปูร์บางส่วนก็ยังนับถือพระองค์อยู่แม้พระองค์จะไม่มีอำนาจใดๆ
จากนั้น
ชมพระราชวังแห่งสายลม “Hawa Mahal” (ถ่ายรูปด้านนอก) ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายพระราชวังที่อยู่ในกำแพงเมืองของนครสีชมพูแห่งนี้ ไม่ได้ พระราชวังสายลมเคยเป็น 1ฮาเร็ม ของมหาราชามีลักษณะเป็นอาคาร 5 ชั้น สร้างด้วยหินทรายออกแดงคล้ายสีปูน แห้งเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรม สไตล์เปอร์เซียกับโมกุล ที่สวยเด่น คือลวดลายฉลุหิน ตามหน้าต่าง ช่องระบายอากาศที่บรรดา นางสนมในวังใช้เป็นที่แอบดูชีวิต ความเป็นอยู่ของสามัญชนทั่วไปและประโยชน์อีกอย่างคือเป็นช่องแสงและช่องลมมีช่องหน้าต่าง จำนวนมากถึง 152 ช่องอยู่บริเวณตลาดฮาวามาฮาล
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
ชมพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท (Amber fort) ซึ่งเดิมเคยเป็นราชธานีของเมืองจัยปูร์ สร้างอยู่บนเนินเขาสูงตรงตำแหน่งเดิมที่เคยเป็นป้อมปราการเก่าในศตวรรษที่ 11 มาก่อน สร้างขึ้นโดยมหาราชาแมนสิงห์ ในปี ค.ศ. 1592 และเสร็จสิ้นลงในสมัยของมหาราชาใจสิงห์ ป้อมแห่งนี้เป็นต้นแบบที่ดีของสถาปัตยกรรมแบบราชปุต Rajput เป็นป้อมปราการเด่น ตระหง่านอยู่บนเนินเขา โดยมีทะเลสาบ Maota อยู่เบื้องล่าง แวดล้อมด้วยชุมชนของเขตเมือง เก่าทัศนียภาพเมื่อมองลงมาจากป้อมเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมาก
จากนั้น
นำท่านชม ชัล มหัล (Jal Mahal water palace) (ถ่ายรูปด้านนอก) พระราชวังน้ำ เป็นพระราชวังฤดูร้อนสำหรับบรรดาพระราชวงศ์ ล้อมด้วยทะเลสาบเป็นพระราชวังกลางน้ำตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางทะเลสาบมันสกา พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของ มหาราชา สะหวาย จัยสิงห์ ที่ 2 ตัวอาคารสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบราชปุตและโมกุล อันเป็นเอกลักษณ์ของราชสถาน
จากนั้น
อิสระให้ท่านได้ช็อปปิ้งที่ตลาด johari bazar เป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองของประเทศอินเดีย เช่น เครื่องประดับที่ทำจากทองเหลือง และ โลหะต่างๆ เครื่องปั้นดินเผา ผ้าลวดลายต่างๆและสินค้าที่ทำด้วยมืออีกมากมายฯลฯ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ และ พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก
โรงแรม ( ชัยปุระ ) __________ หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3
อัชเมอร์ – อัครา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้น
เดินทางจากเมืองชัยปุระสู่เมืองอัชเมอร์และพุชการ์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านขี่อูฐเยี่ยมชมเมืองอัชเมอร์ (Ajmer)เมืองที่มีภูมิทัศน์งดงามลงตัวตั้งอยู่ล้อมรอบทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองพร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของทะเลสาบพุชการ์อันสวยงาม
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก
โรงแรม ( อัชเมอร์ ) __________ หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4
อัชเมอร์ – อัครา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้น
นำท่านชม Adhai Din Ka Jhonpra สร้างเมื่อปี พ. ศ. 1199 เป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ มีความหมายของคำว่า 'เพิงวันละสองวันครึ่ง' มีเลรื่องเล่ามากมายที่ไม่ซ้ำกันของมัสยิด ตามรายงานฉบับหนึ่งกล่าวว่ามัสยิดถูกสร้างขึ้นในเวลาเพียงสองวันครึ่ง ในขณะที่นักสำรวจทางโบราณคดีของอินเดียระบุว่าชื่อดังกล่าวเกิดขึ้นจากงานแสดงสินค้าสองวันและครึ่งวันที่จัดขึ้นในบริเวณดังกล่าว มัสยิดแห่งนี้มีรูปแบบของสถาปัตยกรรมอินโด - อิสลามมัสยิดมีจารึกอักษรประดิษฐ์หน้าจอโค้งเสาตกแต่งอย่างประณีต ก่อนที่จะถูกดัดแปลงเป็นมัสยิดสถานที่หางนี้เคยเป็นอาคารวิทยาลัยสันสกฤต
จากนั้น
นำท่าชม ป้อมอัคบาริ การสังเคราะห์สถาปัตยกรรมโมกุลและราชบัทที่สวยงามป้อมAkbariถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิโมกุลอัคบาร์ในศตวรรษที่16เป็นที่ตั้งของการประชุมทางการค้าระหว่างบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษและจักรพรรดิโมกุลจักรพรรดิจาห์รังปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอาวุธทางทหารประติมากรรมภาพวาดขนาดเล็กและสิ่งประดิษฐ์ทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ ที่นำเสนอมุมมองของยุคโมกุลและราชบัท
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านชมวัด อัจเมอร์ เชน (Ajmer Jain) ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม Soniji Ki Nasiya วิหาร Ajmer Jain ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่ 19 และอุทิศให้กับ Jain tirthankara คนแรก (ผู้ช่วยชีวิตและครูผู้สอนจิตวิญญาณแห่งเส้นทางอันชอบธรรม) เป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะมีความสำคัญทางศาสนาและสถาปัตยกรรมสไตล์เชนอันงดงาม ห้องหลักของวัดเรียกว่า Swarna Nagari หรือ 'City of Gold' และเป็นที่ประดิษฐานรูปแกะสลักและรูปแกะสลักที่ประณีตที่สุดในตำนานของเชน แม้ว่าจะมีเพียง Jains ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในวัดพิพิธภัณฑ์ก็เปิดให้ทุกคนได้
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก
โรงแรม ( อัชเมอร์ ) __________ หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5
อัชเมอร์ – อัครา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้น
นำท่านเดินทางไปยัง เมืองอัครา (Agra) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม. อดีตเมืองหลวง ของประเทศอินเดีย มีชื่อเรียกว่า “ฮินดูสถาน” อัครา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ยมุนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศมีประชากรหนาแน่นที่สุดในรัฐอุตตรประเทศ อันดับที่ 19 ในประเทศอินเดีย และที่สำคัญเมืองอัคราถือว่าเป็นสถานที่ตั้ง “อนุสรณ์สถานแห่งความรัก” หรือ “ทัชมาฮาล”
จากนั้น
ระหว่างทางนำท่านเข้าชม ฟาเตหปุระสีครี (Fatehpur Sikri) เมืองโบราณฟาเตหปุระสีครีเป็นที่ตั้งของลานพระราชวัง พระตำหนัก พลับพลาที่ประทับและซุ้มโค้งที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีภายในกำแพง โทนสีแดงสะดุดตาของหมู่อาคารมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เมื่อยามพระอาทิตย์ตกดิน ชื่นชมสิ่งก่อสร้างอัครโอฬาร ซึ่งเผยให้เห็นรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตในวังของราชวงศ์ที่ทรงพระเดชานุภาพมากที่สุดราชวงศ์หนึ่งของโลก จุดเด่นภายในเมืองนี้รวมถึงพระตำหนักสามหลัง แต่ละหลังเป็นที่ประทับของพระภรรยาแต่ละคนของสมเด็จพระจักรพรรดิ ห้ามพลาดมัสยิดชามา มัสยิดใหญ่ที่รองรับผู้สักการะได้ประมาณ 10,000 คนในช่วงที่มีคนสูงสุด
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สุสานหินอ่อนที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรัก ที่สวยที่สุดในโลกสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์ ทัชมาฮาลถูกพิจารณาให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกในยุคใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในสวนริมฝั่งแม่น้ำยมุนาในเมืองอัครา ส่วนที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ หลุมศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล ซึ่งถูก สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดับลวดลายเครื่อง เพชร พลอย หิน โมรา และ เครื่องประดับจากมิตรประเทศ ได้รับคำรับรองว่าสร้างขึ้นด้วยสัดส่วน ที่วิจิตรและงดงามที่สุด กว้างยาวด้านละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มีผู้สร้างและออกแบบร่วม 20,000 คน การก่อสร้างกินเวลานานถึง 22 ปี
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก
โรงแรม ( อัครา ) __________ หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 6
อัครา – ชัยปุระ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้น
นำท่านเดินทางสู่เมืองชัยปุระ (Jaipur) ระยะทาง 250 กม. 4-5 ชั่วโมง ระหว่างทางนำท่านเข้าชม แชนด์ เบารี (Chand Baori) บ่อน้ำขั้นบันไดที่ลึกที่สุดในอินเดีย ตั้งอยู่ที่ รัฐ Rajasthan ทางตะวันตกของ ประเทศอินเดีย บ่อน้ำขั้นบันไดโบราณ แห่งนี้ เกิดจากปัญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ในช่วงศตวรรษที่ 9 กษัตริย์ Chanda จึงรวบรวมชาวเมืองมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างบ่อน้ำขึ้น เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติน้ำ โดยขุดบ่อลึกถึง 100 ฟุต ขนาดสูง 13 ชั้น มีจำนวนขั้นบันไดทั้งหมด 3,500 ขั้น ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงการวางแผนและการจัดการที่ดีของคนในยุคโบราณ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านชมชมเมืองจัยปูร์ หรือนครแห่งชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมืองนี้ว่า จัยปูร์ หรือ จัยเปอร์ ท่านมหาราชา ไสว ชัย สิงห์ ที่ 2 เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1727 เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ออกแบบวางผังเมืองได้สวยงาม
จากนั้น
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ เมืองชัยปุระ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย
21:00 น.
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเมืองชัยปุระ

 

วันที่ 7
ชัยปุระ - กรุงเทพ
02.15 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ไทยสมายล์ ( Thai Smile ) เที่ยวบินที่ WE 344 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 04.30 ชม.)
08.15 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยความสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ :

1.เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการทำกิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์
2.บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยว ได้ตามรายการ

อัตราค่าบริการ  โปรดติดต่อบริษัท
รับจัดกรุ๊ป VIP เน้นบริการระดับ Hi-end ในราคามิตรภาพ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง(ที่ท่านควรทราบก่อนสำรองที่นั่ง)

 • กรุณาชำระเงินมัดจำ พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ทางแฟ็ก หรือ ไลน์ หลังการจองภายใน 3 วันส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 25 วัน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด
 • อนึ่งกรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบถึงการโอนเงินของท่านทางโทรศัพท์หากท่านไม่สามารถแฟกซ์ได้จักเป็นพระคุณยิ่ง Passport มาที่บริษัทฯกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
อัตราค่าบริการรวม :
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันภัยสายการบิน 
 • ค่าที่พักตามที่ระบุ (พักห้องละ 2 -3 ท่าน)
 • รถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง 
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุ
 • หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 5000,000 บาท) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ยื่นแบบออนไลน์เท่านั้น (ไม่ต้องโชว์ตัว)
อัตราค่าบริการไม่รวม :
 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง ( PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาติที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
 • ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
 • ค่าภาษีหัก ณที่จ่าย 3%ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ วันละ  5USD/วัน/ท่าน รวมตลอดทริป 25 เหรียญดอล่าห์ ต่อท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
การให้ทิปตามธรรมเนียมทางบริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไกด์ และคนขับรถ

การยกเลิก

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี

3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำห้องพักโดยตรงหรือผ่านตัวแทนในต่างประเทศและที่อาจขอเงินคืนได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และCHARTER FLGIHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

ข้อแนะนำบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 
 • เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
 • ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกำหนด
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก และรายการ-ราคาทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสายการบินโดยจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • โรงแรมและห้อง ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง( TRIPLE ROOM )ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3เตียงได้หรืออาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR )เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกำหนด
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย แบบออนไลน์ (ไม่ต้องโชว์ตัว)
 • รูปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิ้ว) 2 รูป พื้นหลังสีขาว
 • หนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาหน้าพาสปอร์ต 2 ชุด
 • สำเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี) 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้