ทัวร์ภูวเนศวร 7 วัน 6 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : INDIA

Share

เยือนเมืองโอริสสา มหานครแห่งกลิงคะ หรือ ภูวเนศวร ราชอาณาจักรพระเจ้าอโศกมหาราช เที่ยวชม สามเหลี่ยมเพชรพุทธศาสนา

 ข้อแนะนำ
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml.
 • แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด และเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือขนาดเล็กและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น น้ำหนักกระเป๋าสามารถโหลดได้ 20 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม

 

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ภูวเนศวร (ประเทศอินเดีย)
19:00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 3 เคาน์เตอร์ 1-2 ประตูทางเข้าหมายเลข 1-2 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในด้านเอกสารและสัมภาระ
22.35 น.
นำท่านออกเดินทางเพื่อเข้าสู่เมืองภูวเนศวร ประเทศอินเดีย โดยสายการ แอร์เอเชีย ( Air Asia ) เที่ยวบินที่ FD112
23.55 น.
นำท่านเดินทางมาถึงท่าอากาศยานเมืองภูวเนศวร ประเทศอินเดีย ( เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง ) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร
จากนั้น
นำท่านเข้าพักที่โรงแรม และ พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก
โรงแรม ( โอริสสา ) __________ หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2
ภูวเนศวร - ลลิตคีรี - อุทัยคีรี - รัตนคีรี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้น
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคัดแทค เมืองที่ได้รับสมญานามว่าดินแดนแห่งสามเหลี่ยมเพชรของพระพุทธศาสนาของรัฐโอริสสา ใช้วลาเดินทาง 2.30 ชม.
จากนั้น
เดินทางสู่หมู่พุทธสถาน ลลิตคีรี (Lalitgiri) เป็นจุดหนึ่งในสามเหลี่ยมของพุทธศาสนาที่รู้จักกันว่าเป็นสามเหลี่ยมทองคำแห่งโอริสสาที่มีความรุ่งโรจน์ของอารยะธรรมนับตั้งแต่ศตวรรษที่3ก่อนคริสตกาลจนถึงศตวรรษที่ 15 ซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างอิฐก้อนใหญ่ซากสถูปสิ่งจารึกบนเจดีย์และเจดีย์หินที่บูรณะขึ้นมาตั้งบนยอดของกองหินทรายดูโดดเด่นตามบันทึกของพระถังซัมจั๋งเกี่ยวกับเจดีย์ที่งดงามที่ยอดภูเขาที่ปุษปคีรี สังฆารามมหาวิหารซึ่งเปล่งแสงศักดิ์สิทธิ์เจิดจรัสแห่งความศรัทธา Lalitgiri เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดของรัฐโอริสสา
จากนั้น
นำท่านชมพิพิธภัณฑ์หมู่พระพุทธสถานแห่งลลิตคีรี ได้มีการจัดแสดงโบราณวัตถุฝีมืองดงามจำนวนมากได้แก่พระพุทธรูปหินปางต่างๆ พระโพธิสัตว์อวโลกิตศวรหินแกะสลัก โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อและนับถือในเรื่องพญานาคที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ดังที่ปรากฏพระพุทธรูปปางนาคปรกและโบราณวัตถุอื่นๆอีกมากมาย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางไปชม หมู่พุทธสถานแห่งอุทัยคีรี (Udayagiri) หรือ “มัทวะปุระมหาวิหาร” พุทธสถานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในรัฐโอริสสา ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยที่พระพุทธศาสนาในรัฐโอริสสามีความเจริญสูงสุด ในช่วงศตวรรษ ที่ 7 – 12 (พุทธศตวรรษที่ 12 - 17) ซึ่งมีการขุดพบสถูปขนาดใหญ่วิหาร 2 แห่ง รวมไปถึงศิลาจารึกหิน พระพุทธรูปจำนวนมากและพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหินแกะสลักที่บางส่วนยังคงถูกฝังอยู่ใต้พื้นดิน โดยบริเวณเนินเขาจะปรากฏสระน้ำขนาดใหญ่ที่มีทาง บันไดลงไปซึ่งถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาในการจัดสรรทางน้ำที่มีมาแต่ยุคโบราณ
จากนั้น
นำท่านชม หมู่พุทธสถานรัตนคีรี (Ratnagiri) เป็นโบราณสถานที่ถูกค้นพบซากปรักหักพังของวัดขนาดใหญ่จำนวน 2 วัด และสถูปขนาดใหญ่ 1 องค์ ซึ่งสันนิษฐานว่ามีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์คุปตะ ในสมัยพระเจ้านราสิงหะคุปตะ พารัตติยา (Narasimha Gupta Baladitya) ในสมัยศตวรรษที่ 6 (พุทธศตวรรษที่ 11) โดยมีการคาดการณ์ว่าพุทธสถานแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายตันตระยานหรือวัชรยาน เนื่องจากสถาปัตยกรรมต่างๆที่ถูกขุดพบ อันประกอบไปด้วยซุ้มประตูแกะสลักที่มีความวิจิตรประณีต รวมไปถึงรูปหินปั้น แกะสลักในแบบวัชรยาน ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับศิลปะและสถาปัตยกรรมที่นาลันทามหาวิหารในรัฐพิหาร
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก
โรงแรม ( โอริสสา ) __________ หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3
Tribal museum - ถํ้าขัณฑคีรี & ถํ้าอุทัยคีรี – สวนสัตว์นันดันคานา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้น
นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์แห่งรัฐโอริสสา (Odisha State Museum) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ สถานที่สำคัญที่สุดในรัฐโอริสสาที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของรัฐ บอกเล่าความรุ่งเรืองในอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งพระพุทธรูปแกะสลักและสิ่งของเครื่องใช้ของคนยุคโบราณ เงินตราของเมืองปูรี
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นําท่านชม ถํ้าขัณฑคีรี (KHANDHAGIRI CAVE) และ ถํ้าอุทัยคีรี (UDAYGIRI) ซึ่งเจาะสกัดภูเขาหินเข้าไปเป็นกุฎิที่พำนักของนักบวช และศาสนสถานของศาสนาเชน ประดับด้วยลวดลายแกะสลักต่างๆ ทางศาสนาเชน อายุนับพันปี
จากนั้น
นำท่านชม สวนสัตว์ Nandankanan เป็นสวนสัตว์ขนาด 400 เอเคอร์ (990 เอเคอร์) และสวนพฤกษศาสตร์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 และได้กลายเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศอินเดียเข้าร่วมสมาคมโลกของสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (WAZA) ในปีพ.ศ. 2552 นอกจากนี้ยังมีสวนพฤกษศาสตร์และได้รับการประกาศให้เป็นเขตรักษาพันธุ์ด้วย คำว่า Nandankanan ความหมายอย่างแท้จริงว่า สวนสวรรค์ ท่านจะได้ทั้งชมสัตร์ป่าและสวนพฤกษศาสตร์ที่สวยงามของเมืองนี้
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก
โรงแรม ( โอริสสา ) __________ หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4
เทวลัยลิงคราช – เทวาลัยราชรานี - เทวาลัยมุกเตศวร - วัด Brahmeswara
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้น
นำท่านเข้า ชมเทวลัยลิงคราช (Lingaraj temple) สร้างถวายแด่องค์พระหริหระ ซึ่งเป็นหริหระซึ่งเป็นอีกพระนามหนึ่งของพระศิวะ ถือเป็นหนึ่งในเทวาลัยที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางการจารึกแสวงบุญของรัฐโอรริสสา เพราะเป็น ที่ประดิษฐานของศิวลึงค์ ที่มีชื่อวา ตรีภูผเนศวร อันเป็นชื่อเมืองของ ภูผเนศวร เมืองหลวงของรัฐโอริสสา และเป็นแบบฉบับศิลปะของสถาปัตยกรรมแบบโอริสสา ยอดเทวลัยมีความสูงถึง 55 เมตร สร้างในศตวรรษที่ 10-11 มีชิ้นงานที่โดดเด่นและหายากมากวัดเปฌนอันดับหนึ่งที่ดีที่สุดของศาสนาฮินดู ในอินเดีย และสําหรับชาวอินเดียที่จะไปวัดจักรนาร์ท Jagannath ภูริ ก็จะต้องไหว้ลึงค์ที่วัดนี้ก่อน
จากนั้น
ชม เทวาลัยราชรานี (Rajarani Temple) สร้างขึ้นในช่วง ศตวรรษที่ 11 (พุทธศตวรรษที่ 16) ในอดีตจะรู้จักในนามของ “เทวาลัยอินเดรศวร” อันมีความหมายว่า “เทวาลัยแห่งความรัก” อันมีที่มาจากภาพแกะสลักรูปผู้หญิงและคู่รักจำนวนมากภายในเทวาลัยแห่งนี้ เทวาลัยราชรานีถูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบพนาห์กราถา (Pnahcratha) ซึ่งมีลักษณะการสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง 2 จุดบนฐานเดียวกัน
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นำท่านชม เทวาลัยมุกเตศวร (Mukteshwara Temple) สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษ ที่ 10 (พุทธศตวรรษที่ 15) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน เทวาลัยที่มีขนาดเล็กที่สุดในเมืองภูวเนศวร แต่ด้วยความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีการแกะสลักได้อย่างอลังการ ทำให้เทวสถานแห่งนี้ ได้รับสมญานามว่า “อัญมณีแห่งโอริสสา” โดยจุดที่น่าสนใจของสถานที่แห่งนี้ คือสถาปัตยกรรมและการแกะสลักบริเวณซุ้มประตูที่มีลักษณะแตกต่างจากเทวสถานแห่งอื่นในเมืองภูวเนศวร
จากนั้น
นำท่านชมวัด Brahmeswara เป็นวัดฮินดูที่อุทิศให้กับพระอิศวร สร้างขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่ 9 มีการแกะสลักที่ตระการตาทั้งภายในและภายนอก ชมวัด Chausathi Jogini Mandir (วัด 64 Joginis) ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่เรียกว่า Hirapur [1] 20 กม. นอกเมือง Bhubaneswar เมืองหลวงของรัฐ Odisha ทางตะวันออกของอินเดีย วิหารนี้เชื่อกันว่าจะสร้างโดยราชินีแห่งราชวงศ์ Hiradevi Bramha ราชวงศ์ระหว่างศตวรรษที่ 9 ได้ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบวงกลมที่สมบูรณ์วางพร้อมกับบล็อกของหินทราย ด้านในของผนังกลมมีโพรงแต่ละรูปปั้นรูปปั้นของเทพธิดา มีประมาณ 56 รูปที่ทำจากหินแกรนิตสีดำซึ่งจารึกอยู่ภายในโพรงผนังโดยเน้นที่เทวรูปหลักซึ่งเป็นเทพธิดากาลีซึ่งยืนอยู่บนศีรษะของมนุษย์แทนความสำเร็จของหัวใจเหนือจิตใจ วัดมีแท่นบูชากลาง (Chandi Mandapa) ซึ่งมีเทวรูปเทพธิดาที่เหลืออีก 8 เทวรูปทั้ง 4 ด้าน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก
โรงแรม ( โอริสสา ) __________ หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5
วิหารโคนาร์ค – เมืองปูรี – วัดจันทานาห์ - หมู่บ้านหัตกรรม เมืองภูวเนศวร
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้น
นำท่านเดินทางสู่ วิหารโคนาร์ค (ระยะทาง 67 กิโลเมตร) ตั้งอยู่ในเขตปกครองของเมืองปูรี เมืองฝั่งทะเลของอ่าวเบงกอล นำท่านชม เทวสถานพระสุริยะเทพ หรือ วิหารโคนาร์ค (Sun Temple) มรดกโลกทางสถาปัตยกรรม วิหารโคนาร์ค (Sun Temple) ได้รับเป็นมรดกโลกในปี 1984 และยังได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของอินเดียอีกด้วย สร้างโดยกษัตริย์นราสิงหะเทวาที่ 1 แห่งราชวงศ์คงคาตะวันออก ในปีคริสต์ศักราชที่ 1250 โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบกาลิงคะดั้งเดิม เทวสถานแห่งนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกอันสื่อถึงการบูชาพระสุริยาในยามรุ่งอรุณและสักการบูชาพระอาทิตย์
จากนั้น
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งโคนาร์ค (Konark Museum)เปิดให้บริการเมื่อปีคริสต์ศักราชที่ 1968 และได้รับการดูแลจากทางกรมโบราณคดีแห่งประเทศอินเดีย โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีห้องจัดแสดงให้ผู้เข้าชมทั้งหมด 4 ห้องที่มีโบราณวัตถุรวม 260 ชิ้น โดยจัดแสดงรูปแกะสลักพระสุริยะเทพที่ทำจากหินทรายรูปแกะสลักล้อหินของรถม้าศึก รูปแกะสลักพระนารายณ์ในอวตารต่างๆ และรูปแกะสลักแบบกามาสุตราที่ทำแกะสลักจากหินทราย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นำท่านชม เมืองชายทะเลของเมืองปูรี เมืองตากอากาศของรัฐโอริสสา ชมวิวทิวทัศน์เมืองตากอากาศชายฝั่งทะเลของอ่าวเบงกอล พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย เมืองปูรีในอดีตเป็นเมืองท่าของรัฐโอริสสาที่ปรากฏหลักฐานการทำการค้าและธุรกิจกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงเป็นจุดที่พระธรรมทูตในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่ออกเดินทางเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา
จากนั้น
นำท่านผ่านชม วัดจันทานาห์ วัดฮินดูขนาดใหญ่ที่มีลักษณะสวยงาม วัดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อ พระเจ้า Jagannath การออกแบบโครงสร้างของวิหารเป็นรูปปิรามิด
จากนั้น
นำท่าชม หมู่บ้านหัตกรรม เมืองภูวเนศวร
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
โรงแรม ( โอริสสา ) __________ หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 6
หมู่บ้านทอผ้าสาหรี่ – ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง – พระราชวัง Dhenkanal
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้น
นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านทอผ้าสาหรี่( Nuapatana Sari Weaving Center and Village) แหล่งผลิต ผ้าสาหรี หลากหลายรูปแบบ ชมกรรมวิธีการทำชุดสาหรีของชาวอินเดีย ท่านจะได้เห็นความประณีต กว่าจะได้ขุด 1 ชุดต้องทำอย่างไรบ้าง
จากนั้น
เดินทางเข้าชมผลิตภัณฑ์ทองเหลือง (Dokra Metal) ชมวิถีการผลิต ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก การลอมเหล็กเพื่อมาทำตุ๊กตารูปต่างๆ ตามลักษณะของอินเดีย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
รับประทานอาหาร ณ ภัคตาคาร Dhenkanal Palace เป็นป้อมปราการที่มีอายุเก่าแก่ 150 ปีที่มีการตกแต่งแบบดั้งเดิมมีขนาดกว้างขวางติดตั้งเครื่องปรับอากาศท่ามกลางสวนหย่อมที่ลาดชันของ Eastern Ghats 80 กิโลเมตรจาก Bhubaneswar ทำให้การพักผ่อนเงียบสงบจากที่ที่จะสำรวจวัฒนธรรมท้องถิ่นธรรมชาติมรดกทางวัฒนธรรมหัตถกรรมและวัด ห้องสมุที่มีการจัดวางไว้อย่างดีลานระเบียงลานและสนามหญ้าที่เปิดกว้างซึ่งคุณสามารถผ่อนคลายกับธรรมชาติ
จากนั้น
นำท่านเข้าชม Trible Jewelry ชมการทำเครื่องประดับแบบทิเบต แบบต้นฉบับ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองภูวเนศวร เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 

วันที่ 7
ภูวเนศวร - กรุงเทพฯ
00.25 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยโดยสายการบิน แอร์เอเชีย ( Air Asia ) เที่ยวบินที่ FD113
04.30 น.
ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยความสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ :

1.เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการทำกิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์
2.บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยว ได้ตามรายการ

อัตราค่าบริการ  โปรดติดต่อบริษัท
รับจัดกรุ๊ป VIP เน้นบริการระดับ Hi-end ในราคามิตรภาพ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง(ที่ท่านควรทราบก่อนสำรองที่นั่ง)

 • กรุณาชำระเงินมัดจำ พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ทางแฟ็ก หรือ ไลน์ หลังการจองภายใน 3 วันส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 25 วัน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด
 • อนึ่งกรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบถึงการโอนเงินของท่านทางโทรศัพท์หากท่านไม่สามารถแฟกซ์ได้จักเป็นพระคุณยิ่ง Passport มาที่บริษัทฯกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
อัตราค่าบริการรวม :
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันภัยสายการบิน 
 • ค่าที่พักตามที่ระบุ (พักห้องละ 2 -3 ท่าน)
 • รถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง 
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุ
 • หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 5000,000 บาท) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ยื่นแบบออนไลน์เท่านั้น (ไม่ต้องโชว์ตัว)
อัตราค่าบริการไม่รวม :
 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง ( PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาติที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
 • ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
 • ค่าภาษีหัก ณที่จ่าย 3%ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ วันละ  5USD/วัน/ท่าน รวมตลอดทริป 25 เหรียญดอล่าห์ ต่อท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
การให้ทิปตามธรรมเนียมทางบริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไกด์ และคนขับรถ

การยกเลิก

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี

3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำห้องพักโดยตรงหรือผ่านตัวแทนในต่างประเทศและที่อาจขอเงินคืนได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และCHARTER FLGIHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

ข้อแนะนำบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 
 • เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
 • ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกำหนด
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก และรายการ-ราคาทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสายการบินโดยจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • โรงแรมและห้อง ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง( TRIPLE ROOM )ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3เตียงได้หรืออาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR )เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกำหนด
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย แบบออนไลน์ (ไม่ต้องโชว์ตัว)
 • รูปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิ้ว) 2 รูป พื้นหลังสีขาว
 • หนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาหน้าพาสปอร์ต 2 ชุด
 • สำเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี) 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้