ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ

หมวดหมู่ : NEPAL

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ 4วัน 3คืน สัมผัสความงดงาม เทือกเขาหิมาลัย และวัฒนธรรมอันล้ำค่า ชมระบำพื้นเมืองของชาวเนปาล พร้อมต้อนรับท่านด้วยอาหารพื้นเมือง สัมผัสเสน่ห์แห่ง กาฐมาณฑุ ภัคตะปูร์และลลิตปูร์ เมืองโบราณที่ได้รับการให้เป็นมรดก กลางหุบเขาหิมาลัย ดินแดนประวัติศาตร์ที่มีสีสันทั้งศิลปวัฒธรรมและธรรมชาติ ไปนับดาวที่นาการ์ก๊อต ชมทัศนียภาพของเทือกเขาหิมาลัยด้านตะวันออก เป็นที่นิยมในการมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก ในวันอากาศดีจะมองเห็นยอดเขาเอเวอเรสต์ได้อย่างชัดเจนเลยที่เดียว

บริการพิเศษ ของเรา

 • ชมระบำพื้นเมืองของชาวเนปาล พร้อมต้อนรับท่านด้วยอาหารพื้นเมืองของชาวเนปาล....
 • อาหารไทยเสริมทุกมื้อ อย่างน้อย 2 อย่าง...บริการ ขนมหรือของว่างระหว่างวัน 2 มื้อ ต่อวัน
 • บริการ น้ำดื่มระหว่างทัวร์ ตลอดการเดินทาง 2 ขวด ต่อท่าน/วัน
ข้อแนะนำ
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml.
 • แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือขนาดเล็กและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น
วันที่ 1
กรุงเทพฯ(Bangkok) - กาฐมาณฑุ (Kathmandu)
15.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ W สายการบิน เนปาล แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระต่างๆ
17.05 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ KATHMANDU โดยสายการบิน เนปาล แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ RA 402 u (มีอาหารบริการบนเครื่องบิน ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)
19.20 น.
ถึง...ท่าอากาศยานตรีภูวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ เรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่
โรงแรม GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2
พระราชวังกาฐมาณฑุ (Kathmandu) - พระราชวังภัคตาปูร์ - ยอดเขานากาก๊อต
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเข้าชมเขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ ที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นในราชวงศ์ลิจฉวี ซึ่งขึ้นครองบัลลังก์ในปี ค.ศ. 300 ที่นี่เป็นศูนย์กลางของนครกาฐมัณฑุโบราณ นำท่านสู่ กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ (Kathmandu Durbar Square) หรือเรียกว่า จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์แห่งนี้ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่ ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล เนื่องจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์สถานที่น่าสนใจที่ควรไปชมได้แก่ วัดตะเลชุ สร้างโดยกษัตริย์มเหนทรามัลละ (King Mahendra Malla) ในปี พ.ศ. 2092 และจัตุรัสแห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 อีกด้วย ชม “กาฐมณฑป” หรือ “เรือนไม้” ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมือง อาคารไม้นี้สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 12 บนจุดที่เส้นทางการค้าสำคัญสองเส้นตัดกัน และใช้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย การพัฒนาของตัวเมืองเกิดขึ้นในรัศมีรอบ ๆ พระราชวังเก่า ชมวัดกุมารี หรือกุมารีฆระ (Temple of Kumari or Kumari Ghar) หรือที่พำนักเทพธิดาที่มีชีวิต (Living Goddess) ชาวเนปาลเชื่อกันว่ากุมารีคืออวตารของเทพธิดาพรมจรรย์ ชม วัดตะเลจู (Teleju Tempel) สร้างอุทิศให้กับองค์สำคัญประจำราชวงศ์คือเทวีตะเลจูบะวานี เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งไม่เปิดให้ผู้ใดเยี่ยมกราย นอกจากองค์กษัตริย์และนักบวชที่มีสมณะศักดิ์สูง ชาวฮินดูสามารถเข้าทำพิธีได้ปีละหนึ่งครั้ง ในช่วงดุรกาปูจา (Durga Puja) ระหว่างเทศกาลดาเซยน์ (Dasain) นำท่านชม ประตูหนุมาน (Hanuman Dhoka) ประตูที่เป็นที่ตั้งของพระองค์เทพหนุมาน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1672 ตัวเทพได้รับหารเจิมชาดเสียจนเป็นสีแดงเข้มใต้ร่มฉัตร
จากนั้น
นำท่านเข้าชม สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ หรือวัดลิง (Swayambhunath) เป็นเจดีย์ของชาวพุทธ (Buddhist Chaityas) ที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก กล่าวกันว่าน่าจะมีอายุถึง 2,000 ปี เลยทีเดียว สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะในปี พ.ศ. 936 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือ ส่วนตรงฐานของสถูปซึ่งมีดวงตาเห็นธรรมหรือWisdom Eyes ของพระพุทธเจ้าอยู่โดยรอบทั้ง4 ด้าน ตั้งอยู่บนยอดเขาห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก 3 กิโลเมตร ตัวสถูปตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ สูงประมาณ 77 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลของหุบเขากาฐมาณฑุ จึงทำให้ทิวทัศน์เหนือหุบเขาที่แสนงดงาม สถูปแห่งนี้เป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของเนปาล อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกับฮินดู โดยองค์การยูเนสโกได้ทำการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.
นำท่านชม "ภัคตะปูร์" (Bhaktapur) เมืองมรดกทางวัฒนธรรมแห่งหุบเขากาฐมาณฑุ ...เมืองภัคตะปูร์ เป็น 1 ใน 7 กลุ่ม ของมรดกทางวัฒนธรรม ในเขตหุบเขากาฐมาณฑุ (Kathmandu Valley) ซึ่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้รับการยกย่องให้ เป็นมรดกโลก ในปี 1979… เนื่องจากได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองโบราณที่มีความเก่าแก่ และมีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ และ ศิลปะวัฒนธรรมอันดีเยี่ยม..ปัจจุบันถือว่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยว จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งอัญมณีทางวัฒนธรรมของเนปาล.... เมืองปักตะปูร์ หมายถึงเมืองแห่งความภักดีต่อพระเป็นเจ้า ที่มีความสำคัญและสวยงาม....... เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศเนปาล นำท่านเข้าชมภายในตัวเมือง คือ "จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์" (Bhaktapur Durbar Square) สถานที่ท่องเที่ยวที่มี ความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองบักตะปูร์ เนื่องจากบริเวณจัตุรัสนั้นเป็นที่ตั้งของอาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม รวมไปถึงสถานที่สำคัญๆของเมืองมากมาย ในอดีตเคยเป็นราชธานีในหุบเขา เป็นเมืองที่เจริญบนเส้นทางการค้าสู่ธิเบต ชมย่านเดอร์บาสแควร์ หรือย่านพระราชวังบักตาปูร์ อันเป็นที่ตั้งของวัง ชมพระราชวัง 55 พระแกล (หน้าต่าง), ประตูทองคำ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงาม ชมลานสรงน้ำ หรือ ซุนดารี(Sundari) นำท่านเข้าชม วัดเนียตาโปลา(Nyatapola) เป็นศาสนสถานที่สูงที่สุดในเนปาล มีด้วยกัน 5 ชั้น สูง 98 ฟุต สองข้างบันไดทางขึ้นมีรูปปั้นหินขนาดใหญ่ สลักเป็นรูปสัตว์ และเทพอารักขา เชื่อกันว่าปั้นแต่ละคู่มีอำนาจหยุดสิ่งชั่วร้ายที่เมารุกราน วัดนี้สร้างขึ้นถวายแด่เทพแห่งเนียตะโปลา ผู้ที่มีพลังสูงสุดหรือสิทธิลักษมี(Siddhi Lakshmi) ซึ่งเป็นเทวี ลัทธิตันตระ พระเจ้าภูปฏินทรา มัลละ สร้างวัดนี้ในปี ค.ศ. 1702
16.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองนากาก็อต “NARKAKOT” (ประมาณ 1 ชม.) “เทือกเขานากาก๊อต ในอ้อมกอดของหิมาลัย..เมืองที่ชมพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นได้สวยงาม และเป็นจุดชมทัศนียภาพของเทือกเขาหิมาลัยได้อย่างชัดเจน นากาก็อต เป็นเมืองตากอากาศของชาวเนปาลี สัมผัสธรรมชาติเทือกเขาหิมาลัย รถไต่ระดับความสูงของเทือกเขาที่คดโค้งและมีทิวทัศน์นาคันบันไดที่สวยงามอย่างยิ่ง …ตะวันลา.. ที่นากาก็อตหากอากาศดีจะสามารถเห็นยอดเขาเอเวอร์เรส (Mount Everest) ด้วย…ระหว่างท่านจะได้ชมการปลูกผักทำนาแบบขั้นบันได..พบกับเทือกเขาหิมาลัยฝั่งตะวันออกประกอบด้วยยอดเขา Ganesh, Langtang ฯลฯ เป็นแนวยาวนับร้อยกิโลเมตร ในระหว่างทาง......ชมพระอาทิตย์ตก พักโรงแรมบนเขานาการ์ก็อต 1 คืนนี้ด้วยความสูง 2,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมาก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม (อาหารจีน) และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก
โรงแรม NIVA LODGE RESORTหรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3
ยอดเขานากาก๊อต - กาฐมาณฑุ - พระราชวังปาทัน “เมืองลลิตปูร์” - ช้อปปิ้งย่านทาเมล
ตื่นแต่เช้าตรู่
ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัยจากที่พักของท่าน หรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ ถ้าทัศนะวิสัยปลอดโปร่งท่านจะได้เห็นยอดเขา “เอเวอเรสท์” (MT.EVEREST) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (สูง 8,848 เมตร) เปรียบได้ว่าเป็น “มงกุฎของโลก” ณ ที่นี้ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นอันสดชื่นของธรรมชาติ ที่สะอาดบริสุทธิ์เหนือเทือกเขาหิมาลัย.... ท่านจะได้เห็นภูเขาเปลี่ยนสีทองเปล่งประกายสวยงาม จนไม่อาจจะกระพริบตาได้ และที่นี่ยังสามารถมองเห็นภูเขาหิมาลัยโดยรอบซึ่งประกอบด้วยยอดเขา 5 ยอด จากจำนวนยอดเขา10 ยอดที่สูงที่ในโลกได้แก่ ยอดเขา เอเวอร์เรสท์ ( EVEREST) โลดเส ( LHOTSE) โชยู ( CHO YU) มาลาคู ( MAKALA) และ มานาสรู (MAMASLU ) *** หมายเหตุ ในวันที่อากาศโปร่งใส่ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึงตะวันตกเลยทีเดียว ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศวันนั้นเป็นสำคัญ***
07.30 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.30 น.
นำท่านเยือนเมืองปาทันหรือปาทาน เมืองเก่ามรดกโลก (Patan city) เป็นเมืองโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ปาตันได้ชื่อว่าเป็นเมืองคู่แฝดของกรุงกาฐมาณฑุได้รับการขนานนามว่าเมืองแห่งความงาม (City of Beauty) เป็นเมืองที่รู้จักกันในนามของเมืองแห่งศิลปะอีกด้วย โดยเฉพาะชื่อเสียงทางศูนย์กลางงานหัตถศิลป์ของชาวทิเบตอพยพ มีชื่อเสียงในเรื่องพระพุทธรูป นับเป็นนครโบราณที่ยังมีชีวิต ภายในเมืองเต็มไปด้วยวัดทางศาสนาฮินดูและสิ่งปลูกสร้างในพุทธศาสนา สืบเนื่องมาจากความหลากหลายของวัฒนธรรมในยุคกลางทำให้ทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเฟื่องฟูในแถบนี้ เมืองปะฏันนี้นับเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองชิ้นเอกแบบเนวารี มีถนนโบราณตัดตามแนวเหนือ-ใต้และตะวันออก-ตะวันตกแบ่งเมืองออกเป็น4 ส่วน โดยมีจัตุรัสปาตัน ดูร์บาร์และพระราชวังปาตันเป็นศูนย์กลาง นำท่านชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรา มัลละ, ชมวิหารทองคำ และชมพระราชวังเก่าที่เป็นที่ทำพิธีเถลิงราชสมบัติของกษัตริย์ในอดีต นำท่านชมวัดตะเลจูบาวานี (Teleju Bhawani) สร้างขี้นในปี ค.ศ. 1666 อุทิศให้กับเทพประจำราชวงศ์ มีเทวรูปศิวะและพระนางปารวตีประดับอยู่บนยอดทวารทอง (ปัจจุบันถูกพวกฮิปปี้ขโมยออกนอกประเทศไปแล้ว) ชมวัดกฤษณะ (Krishna Tempel) ตัววัดเป็นหินสร้างแบบซิกขาร์ (Shikhara / ศิขร) …ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ภัตตาคาร..
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารครัวไทย (อาหารไทย)
13.00 น.
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล (Thamel) เป็นศูนย์กลางความเจริญของกรุงกาฐมาณฑุ สองข้างทางเต็มไปด้วย โรงแรมที่พักราคาถูก ร้านอาหารนานาชาติ ร้านขายของ ร้านอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จึงเป็นจุดพักของนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาถึงเนปาลเพื่อการวางแผนท่องเที่ยวในที่ต่างๆ นอกจากนี้ย่านทาเมลยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อ โดยเฉพาะสินค้าจำพวกหัตถกรรมพื้นเมือง เครื่องประดับที่ทำจากหินต่างๆ และอุปกรณ์สำหรับการเดินปีน ลักษณะคล้ายกับถนนข้าวสารของเมืองไทย แต่สินค้าหลากหายกว่าเยอะ ถนนข้าวสารบ้านเรา อาทิ ผ้าพาสมีน่า กระเป๋า เสื้อผ้า และของที่ระลึกอีกมากมาย ซึ่งสามารถต่อรองราคาได้....ตามความพอใจของท่านซึ่งต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวกันจริงๆ
14.30 น.
นำท่านชมปศุปฏินารถ (Pashupatinath Temple) ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าภูบาลสิงห์แห่งราชวงศ์มัลละ ในปี ค.ศ. 1696 เพื่อถวายองค์พระศิวะ ในภาคองค์ปศุปติ หรือ เจ้าแห่งเวไนยสัตว์ และที่สำคัญคือ วัดปศุปตินาถได้ถูกจัดให้เป็นมรดกโลก แล้วในปี พ.ศ. 2522…วัดนี้มีสัญลักษณ์ของเทพเจ้า “ตรีมูรติ” อยู่มากมาย ซึ่งหมายถึงพระพรมเป็นผู้สร้าง พระวิษณุหรือพระนารายณ์เป็นผู้รักษา และพระศิวะเป็นผู้ทำลาย โดยเฉพาะศิวะลึงค์ เป็นเครื่องหมายบุรุษเพศ สัญลักษณ์ของพระศิวะจะพบเห็นมากที่สุด เป็นวัดฮินดูที่สำคัญมากที่สุดในเนปาลตั้งอยู่ริมแม่น้ำภัคมาติ ท่านมีโอกาสเห็นพิธีกรรมทางศาสนาฮินดู ณ วัดแห่งนี้
จากนั้น
นำท่านสู่ มหาเจดีย์โพธิ์นาถ หรือพุทธนาถ (Boudhanath) เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาลบนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (Wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิศ บริเวณรอบวัดเป็นแหล่งชุมชนของชาวพุทธมหายานจากทิเบตที่อพยพเข้ามาเมื่อปีพ.ศ. 2502 จึงจะเห็นพระทิเบตและคนทั่วไปยืนแกว่งล้อมนต์พร้อมกับสวดมนต์อยู่ทั่วไป องค์การยูเนสโกขึ้นได้ทะเบียนสถานที่แห่งนี้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2522
19.00 น.
** พิเศษ ** รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองแบบชาวเนปาลดั้งเดิม เชิญลิ้มรส Rice Wine เครื่องดื่มท้องถิ่นรสจัดจ้านและ MOMO อาหารจานเด็ดของคน เนปาล..พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรม ที่มีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศเนปาล
ที่พัก
โรงแรม GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4
กาฐมาณฑุ - กรุงเทพฯ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม อำลาเมืองแห่งหิมาลัย กับภาพความทรงจำเมืองแห่งสีสันแห่งชีวิตมิรู้ลืม หลังจากวันนี้ที่ท่านได้มาเยือนประเทศเนปาล แล้ว ท่านจะพบกับความสุขแห่งชีวิตตลอดไป.....นมัสเต จากนั้นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ
11.30 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NEPAL AIRLINES เที่ยวบินที่ RA 401 (บริการอาหารบนเครื่อง)
16.05 น.
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจมิรู้ลืม

 

โปรแกรมแนะนำ: (จ่ายเพิ่มท่านละ 230 USD ใช้เวลาชมนาน 1 ชม.)

       Everest Scenic Mountain Flight หรือ นั่งเครื่องบินชมยอดเขา สัมผัสเทือกเขาหิมาลัยและยอดเขาเอเวอร์เรสต์อย่างใกล้ชิด สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด เมื่อท่านได้มาเยือนประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสได้ขึ้นไปบนจุดสูงที่สุดและตระการตาที่สุดในโลก

ไฮไลท์:

 • ลอยขึ้นไปด้านบนของโลกในเที่ยวบินชมวิว 1 ชั่วโมงขึ้นไปเทือกเขาหิมาลัย
 • เห็นหลังคาของภูเขาเอเวอร์เรสต์วิธีที่ง่าย
 • เพลิดเพลินไปกับที่นั่งหน้าต่างสำหรับผู้โดยสารในทัวร์กลุ่มเล็ก ๆ ทุกคน ที่คุณจะไม่พลาดทุกมุมมอง
 • ได้รับทัศนียภาพที่งดงามของพืชและสัตว์ของหุบเขาและที่ราบ
 • สังเกตเอเวอร์เรส, Lhotse, Makalu และอื่น ๆ อีกมากมาย
หมายเหตุ :

1.เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการทำกิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์
2.บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยว ได้ตามรายการ

อัตราค่าบริการ  ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ 4วัน 3คืน

เนื่องจากเป็นตั๋วราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได้

ราคา  25,500  บาท
กำหนดการเดินทาง ปี 2561

วันที่ 2-5 ก.พ., 16-19 ก.พ.

วันที่ 9-12 มี.ค., 16-19 มี.ค.

วันที่ 9-13 เม.ย.

วันที่ 25-28 พ.ค.

วันที่ 1-4 มิ.ย.

ผู้ใหญ่ (12 ปี ขึ้นไป) พักห้องคู่หรือพัก 3 ท่าน หรือเด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ  25,500.-  บาท 

ในกรณีต้องการพักห้องเดี่ยว เพิ่มเงินอีก ท่านละ  4,900.- บาท   **ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์กรณีมีผู้เดินทางไม่ถึง 16+ ท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง(ที่ท่านควรทราบก่อนสำรองที่นั่ง)

กรุณาชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ทางแฟ็ก หรือ ไลน์ หลังการจองภายใน 3 วันส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 25 วัน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด

หมายเหตุ: อนึ่งกรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบถึงการโอนเงินของท่านทางโทรศัพท์หากท่านไม่สามารถแฟกซ์ได้จักเป็นพระคุณยิ่ง Passport มาที่บริษัทฯกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากต่างจังหวัด****ราคาทัวร์ดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการของธนาคารนะค่ะ

อัตราค่าบริการรวม :

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดเส้นทาง ตามรายการระบุ
 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ำมันของสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ/ค่าอาหารทุกมื้อ/ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยว ตามรายการระบุ
 • พระธรรมวิทยากร บรรยายตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 5000,000 บาท) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ยื่นแบบออนไลน์เท่านั้น (ไม่ต้องโชว์ตัว) 

อัตราค่าบริการไม่รวม :

 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน(ถ้ามี)
 • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าภาษีหักณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA 3% AMEX 4%
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+พนักงานขับรถ วันล่ะ 5USD/วัน/ท่าน รวม 8 วัน 40 USD
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

การให้ทิปตามธรรมเนียมทางบริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไกด์ และคนขับรถ

การยกเลิก

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี

3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำห้องพักโดยตรงหรือผ่านตัวแทนในต่างประเทศและที่อาจขอเงินคืนได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และCHARTER FLGIHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

ข้อแนะนำบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง

สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า

กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)

กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)


กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ

 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการ
 • กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่านทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 
 • เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
 • ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกำหนด
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

**หมายเหตุ ** กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก และรายการ-ราคาทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสายการบินโดยจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

โรงแรมและห้อง ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง( TRIPLE ROOM )ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3เตียงได้หรืออาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR )เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 7 ข้อ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

6.ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกำหนด

7. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย แบบออนไลน์ (ไม่ต้องโชว์ตัว)

 • รูปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิ้ว) 2 รูป พื้นหลังสีขาว
 • หนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาหน้าพาสปอร์ต 2 ชุด
 • สำเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี)
เอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่าเนปาล
1. หนังสือเดินทาง ที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน   
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี  (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)  
4. สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน (เขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษพร้อมเบอร์โทรศัพท์)

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com