ทัวร์สิกขิม ดาร์จีลิ่ง ราชินีแห่งขุนเขา

หมวดหมู่ : INDIA

รายละเอียดสินค้า

รัฐสิกขิม....... สิกขิมตะวันตก .... ร้อยเขา หมื่นโค้ง มุ่งสู่จุดกำเนิดของอดีตอาณาจักร

ดินแดนเล็กๆ ของเทือกเขาแห่งหิมาลัยในดินแดนของปกครองพิเศษของประเทศอินเดีย ที่อยู่ระหว่าง เนปาล ธิเบต และ ภูฏาน…เยือนเมืองดาร์จีลิ่ง…..ราชินีแห่งขุนเขาสถานที่ตากอากาศที่โด่งดัง มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี.. ดาร์จีลิ่ง แหล่งผลิตชา ไร่ชาที่ขึ้นชื่อลือชามากที่สุดในโลกที่บรรดาคอชาทั้งหลายที่ไปเที่ยวอินเดียต่างใฝ่ฝันต้องไปให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต

**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม       

**พิเศษ** พักโรงแรมระดับ 4  ดาว     
**พิเศษ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง             

**พิเศษ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง
**พิเศษ** ขึ้น 0 POINT จุดชมวิวที่งดงาม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ) 


วันที่ 1
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - กัลกัตต้า(อินเดีย) - บัคโดรา - ดาร์จีลิ่ง
03.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบิน SPICEJET AITLINES (SG) โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้ความสะดวกแก่ท่าน
05.10 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองกัลกัตตา KOLKATA โดยสายการบิน SPICEJET AITLINES เที่ยวบินที่ SG 84
**หมายเหตุ** สายการบิน SPICEJET ไม่มีบริการอาหาร
06.10 น.
ถึง.ท่าอากาศยานนานาชาติกัลกัตตา KOLKATA INTERNATIONAL AIRPORT (เวลาท้องถิ่น)หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางเช็คอินต่อเครื่องภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่เมืองบักโดกรา (BAGDOGRA) รอต่อเครื่องในสนามบิน
13.05 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองสีลิกูรี Bandogra Airportโดยสายการบิน SPICEJET AIRLINES เที่ยวบินที่ SG 632
14.15 น.
ถึง...ท่าอากาศยานบักโดกรา หลังตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถ TOYOTA INNOVA นั่ง 4 ท่าน ต่อ 1 คัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้น
นำท่านเดินทางโดยรถ TOYOTA INNOVA นั่ง 4 ท่าน ต่อ 1 คัน นำท่านเดินทางสู่เมืองดาร์จีลิ่ง (DARJEELING) เป็นเมืองที่ผสมผสานความเจริญของโลกตะวันตกที่แผ่ขยายมาในช่วงอินเดียตกเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร บ้านเมืองจึงเต็มไปด้วยตึกรามและอาคารบ้านเรือนที่สร้างตามไหล่เขาในสไตล์ยุโรป แต่บรรยากาศยังคงพลุกพล่านเบียดเสียดยัดเยียดแบบอินเดีย และแซมด้วยวัดแบบทิเบตที่ประยุตก์แล้ว มีศูนย์กลางการศึกษาของชาวอังกฤษที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,134 ม. ตัวเมืองหันหน้าเข้าหาเทือกเขาหิมาลัย ประชากรของดาร์จีลิ่งมีทั้งชาวเนปาล เลปชา ทิเบตและภูเตีย ที่นี่อังกฤษเข้ามาพัฒนาให้เป็นเมืองพักตากอากาศบนภูเขาได้อย่างสวยงามเป็น เมืองราชินีแห่งภูเขา หรือ เมืองพักตากอากาศบนภูเขา.. ...ถึงเมืองดาร์จีลิ่ง นำท่านชมวัดทิเบตกูม กอมปา “GHOOM GOMPA”เป็นวัดโบราณแต่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ เพื่อบอกว่า “เมืองนี้เป็นศูนย์รวมของความแตกต่างทางความเชื่อหลากหลาย ทั้งพุทธ อิสลาม ฮินดู แม้กระทั่งคริสต์ก็ตาม” ที่แห่งนี้จึงดูกลมกลืนงดงามและทรงเสน่ห์อย่างมิอาจลืมเลือน...ถึงเมืองดาร์จีลิ่ง ...นำท่านเข้าที่พัก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก
โรงแรม SUMMIT SWISS HERITAGE HOTEL (DARJEELING) หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2
เมืองดาร์จีลิ่ง
เช้ามืด
จุดชมวิวไทเกอร์ฮิลล์ : เป็นจุดชมวิวเทือกเขาหิมาลัยยามเช้า ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมืองดาร์จีลลิ่งที่ระดับ 2590 เมตรจากระดับทะเล จึงเหมาะแก่การชมวิวหากฟ้าเปิดเราจะได้เห็นยอดเขาคันเชงจุงก้า ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก เทือกเขาคันชังจุงก้า (Khanchendzonga) เทือกเขาที่สูงเป็นอันดับสามของโลก อยู่ในเขตสิกขิมของอินเดีย ประกอบไปด้วยอดเขาทั้งหมด 5 ยอดเขา ซึ่ง 4 ใน 5 ยอดเขานี้คือยอดเขา ไทเกอร์ฮิล (TigerHill) ความสูง 8,450 เมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมไปชม ในวันที่อากาศสดใส สามารถมองเห็นเทือกเขาคันเซ็งฌองกาได้จากหลายเมือง ทั้งสิกขิม กาลิมปง เพลลิ่ง ทั้งนี้ ชาวสิกขิมให้ความเคารพนับถือเทือกเขาคันเซ็งฌองกามาก เนื่องจากถือว่าเป็นเทือกเขาศักดิ์สิทธิ์ บริการเครื่องดื่มร้อน..ชา กาแฟ จิบอุ่นชมพระอาทิตย์ทอแสงทองส่องปลายฟ้าหิมาลัยฉายาว่า “ดินแดนที่ไร้ราบ *หมายเหตุ* ท่านสามารถมองเห็นแนวเทือกเขาหิมาลัยหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศวันนั้นเป็นสำคัญ
จากนั้น
นำท่านเดินทางกลับสู๋โรงแรมที่พัก
08.30 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้น
นำท่านขึ้นทรอยเทรน (Toy Train ) หรือ Darjeeling Himalayan Railway รถไฟหัวจักรไอน้ำสายเก่าแก่ เป็นรถไฟสายหนึ่งของอินเดีย หรือ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก รถไฟสายนี้สร้างโดยอังกฤษ และวิ่งครั้งแรกในปี ค.ศ. 1881 ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถไฟไต่ภูเขาสูงระดับ 4,000-5,000 ฟุต นั่งรถไฟชมเมือง จะมีการจอดให้ลงถ่ายรูปในแต่ละสถานที่ที่น่าสนใจแวะบันทึกภาย ณ สถานีบาตาเซียลูป (Batasia Loop) ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับให้เป็นจุดเลี้ยวกลับสำหรับรถไฟที่มาจากสถานีดาร์จีลิ่งชม War Memorialสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1994 ในบริเวณบาตาเชียลูปอนุสาวรีย์นี้มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม มีความสูง 30 ฟุต บริเวณรอบๆ อนุสาวรีย์จะตกแต่งประดับด้วยดอกไม้หลากหลายชนิด สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารหาญชาวดาร์จีลิ่งทุกคนที่ต้องเสียชีวิตจากสงครามหลายๆ ครั้งที่ผ่านมาในอดีต ลงจากรถไฟแวะชมพิพิธภัณฑ์กูม ด้านในแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟเส้นนี้ ตั้งแต่อุปกรณ์ต่างๆ ภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญ ป้ายประจำสถานี ประกาศนียบัตรจากองค์การยูเนสโกนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ปีนเขาหิมาลัย(HimalayanMountaineeringInstitute)สถาบันนักปีนเขาเทือกเขาหิมาลัยนี้ ก่อตั้งโดยท่านเซอร์เอ็ดมันด์ ฮิลลารี (Sir.Edmund Hillary) จากนิวซีแลนด์ และเทนซิงก์ นอร์เกย์(Tenzing Norgay) ชาวซาปาจากดาร์จีลิ่ง ได้ปีนขึ้นไปถึงยอดเอเวอร์เรสต์ได้สำเร็จ หลังจากพิชิตเอเวอร์เรสต์ได้สำเร็จเพียงปีเดียว เทนซิงก์ก็ได้กลับมาก่อตั้งสถาบันนักปีนเทือกเขาหิมาลัย ตั้งแต่ ปีค.ศ. 1954 เพื่อฝึกฝนชาวอินเดียผู้จะเป็นคนนำทางการปีนเขาซึ่งในปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์ของการปีนเขา (Mountaineering Museum) อันมีแบบจำลองเทือกเขาหิมาลัย ประวัติการปีนเขา รูปภาพและประวัติของผู้พิชิตยอดเขาต่างๆ โมเดลของยอดเขาสูงในแต่ละทวีป อุปกรณ์ปีนเขาตั้งแต่ยุคแรกๆ รวมถึงการตั้งแคมป์บนที่สูง (Altitude Camp) ตัวอย่างพรรณไม้และพันธุ์สัตว์ของเทือกเขาหิมาลัยชม สวนสัตว์ปมาจาร์ นัยดรู “ PADMAJA NAIDU HIMALAYA ZOOLOGICAL PARK” ที่นี่ท่านจะได้ชมสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สูงอาทิ ยัค หมีดำหิมาลัย หมีแพนด้า เสือไซบีเรีย และอื่นๆ อีกมากมาย...
13.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.30 น.
นำท่าน ชม โรงงานผลิตชาไร่ชาแฮปปี้วัลเล่ย์ (Happy Valley) ชมขั้นตอนการผลิตชาที่มี ชื่อเสียงของเมืองดาร์จีลิ่ง ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อครั้งอังกฤษเข้ามาปกครองอินเดียโดยชาของที่นี่เป็นชาที่เก่าแก่มีชื่อเสียงมาก ในดาร์จีลิ่ง และมีชื่อในระดับโลกเลยทีเดียว เมื่อมาที่ไร่ชานี้แล้วสามารถเยี่ยมชมโรงงานและขั้นตอนการผลิต อีกทั้งยังซื้อชาชั้นดีกลับไปเป็นของฝากได้ด้วย“ชาดาร์จีลิ่ง” (Darjeeing Tea) ได้ รับการยกย่องว่าเป็นแชมเปญช์แห่งชา เนื่องจากน้ำชามีกลิ่นหอมและรสชาติอ่อนนุ่มชาดาร์จีลิ่งปลูกมากในแทบเทือกเขาหิมาลัย และ ชาเขียวดาร์จีลิ่งซึ่งมีรสชาติเยี่ยมเป็นเอกลักษณ์นั้น เป็นชาหายากเช่นเดียวกับชาเซนฉะของญี่ปุ่น
จากนั้น
นำท่านเดินช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งชอร์ราสตา (Chawrasta) ตลาดพื้นเมืองชอร์รัสต้าแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เป็นย่านที่ถนนสี่สายมาบรรจบกัน เพราะฉะนั้นที่นี่จึงมีถนนแยกไปได้หลายสาย โดยเฉพาะย่านถนน The Mall ซึ่งเป็นถนนที่สวยงาม มีสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ของที่ระลึกมากมายให้เลือกช้อปปิ้งกัน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก
โรงแรม SUMMIT SWISS HERITAGE HOTEL (DARJEELING) หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3
เมืองดาร์จีลิ่ง - เมืองกังต๊อก
08.30 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้น
นำท่านเดินทางโดยรถ TOYOTA INNOVA นั่ง 4 ท่าน ต่อ 1 คัน เดินทางสู่ เมืองกังต็อก “GANGTOK” (ประมาณ 4-5 ชม.) ซึ่งเป็นเมืองหลวงประจำแคว้นสิกขิม ความหมายว่า เนินสูงหรือยอดเขาสูง ซึ่งสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,780 เมตร เป็นชุมชนโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาณาจักรเมืองกังต็อก กังต็อกถือกำเนิดเกิดขึ้นราว ปี ค.ศ. 1716 ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆเท่านั้นจนกระทั่งได้มีการสร้างวัดเอนเซย์ กังต็อกจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการแสวงบุญไปโดยปริยาย ต่อมาในปี ค.ศ. 1894 ธูทอบ นัมเกล (Thutob Namgyall) กษัตริย์ผู้ปกครองสิกขิมซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษอีกที ได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองทุมลอง (Tumlong) มาอยู่ที่เมืองกังต็อก (Gangtok) แทน นับแต่นั้นมา กังต็อกซึ่งมีบทบาทมากในฐานะเมืองหลวงแห่งสิกขิม (แม้ว่าภายหลังสิกขิมจะกลายเป็นรัฐที่ 22 ภายใต้การปกครองของอินเดีย กังต็อกก็ยังเป็นเมืองหลวงเช่นเดิม) กังต็อกประกอบด้วยชาวเนปาล ภูฏาน และชาวอินเดียเป็นส่วนใหญ่ ชมวิวทัศน์ระหว่างสองข้างอย่างสวยงามแวะถ่ายรูประหว่างทาง แม่น้ำสองสี...ก่อนอำลาเมืองดาร์จีลิ่ง
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ระหว่างทาง
บ่าย
นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองกังต๊อก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก
โรงแรม MAYFAIR SPA RESORT & CASINO GANGTOK หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4
เมืองกังต๊อก - ทะเลสาบฌางโก - เมืองกังต๊อก
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
07.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฉางโก (Tsomgo Lake) (ระยะทาง 34 กม.ประมาณ 2 ชม.) เดินทางต่อสู่ทะเลสาบฉางโก สูงประมาณ 3,774 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของสิกขิม มีลักษณะคล้ายรูปไข่ยาว 1 กิโลเมตร ลึก 15 เมตร เป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูและชาวพุทธ ในช่วงหน้าหนาวน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งและละลายในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม รอบๆจะมีกุหลาบพันธ์ปี ดอกไอริส และดอกป็อปปี้ รวมถึงสัตว์ป่าหายากเช่น แพนด้าแดง เป็ด Brahmini และนกอพยพต่างๆ รวมถึง แย็ก (Yak หรือจามรี)มีรูปทรงสัณฐานเป็นวงรีลึกประมาณ 15 เมตร เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลุงเฌ่ชูไหลไปบรรจบกับแม่น้ำรังโปและถือกันว่าเป็นแหล่งต้นน้ำธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่ง ในสมัยอดีตพระลามะหลวงจะทำนายดวงชะตาเมืองจากการเพ่งกสิณ ณ ทะเลสาบแห่งนี้ สนุกสนานกับกิจกรรม ขี่จามรี สัตว์ภูเขาที่ได้รับการแต่งตัวด้วยสีสันสดใส พักผ่อน ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก กันตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย..ได้เวลาอันสมควรกลับสู่เมืองกังต็อก..สมควรเดินทางแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองกังต๊อก
13.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นระหว่างทาง
จากนั้น
นำท่านแวะชม คเณศต็อก(Ganesh Tok) เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู ชาวบ้านนิยมมาสวดมนต์ ด้านบนสามารถชมวิวเมืองกังต็อกได้ 180 องศา ถ้าอากาศดีจะมองเห็นวิวยอดเขาคันเช็งฌองกาได้ด้วย ภายนอกประดับธงแบบทิเบต วัดนี้ตั้งอยู่บนความสูง 6,100 ฟุต ติดกับทีวีทาวเวอร์ เป็นวัดเล็กๆ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับลอร์ดกาเนชซึ่งเป็นวัดสำคัญของศาสนาฮินดู ประดิษฐานพระพิคเณศเทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรคและเป็นเทพแห่งศิลปะทุกแขนง ชมหนุมานต็อก เป็นวัดในศาสนาฮินดู ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่ หนุมานทหารกล้าของพระรามในวรรณคดีก้องโลกรามเกียรต์ชาวสิกขิมบูชาและเคารพท่านในฐานะเทพผู้กล้าหาญ และจงรักภักดีต่อพระราม หนุมานจึงเป็นเสมือนหนึ่งเทพเจ้าองค์หนึ่งที่ชาวสิกขิมนับถือเป็นอย่างมากหากต้องการความกล้าหาญและความหึกเหิมใจต้องมาบูชาท่านและที่วัดหนุมานนี้ยังเป็นจุดชมวิวยอดเขาคังซังจังก้า ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลกและเทือกเขาหิมาลัยอีกด้วย ในวันที่ฟ้าสดใส นำท่านชม ความงามแห่งดงดอกไม้นานาพันธ์ ณ FLOWER SHOW HALL ซึ่งภายในจะจัดแสดงพันธุ์ไม้เมืองสิกขิมหลากหลายพันธุ์และท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากเมืองมากมายที่ ตลาดกังต็อก
จากนั้น
อิสระช้อปปิ้งถนนมหาตมคานธี มาร์ก หรือ ถนนเอ็มจีมาร์ก (Mahatma Gandhi Road) M.G. Marg ถนนมหาตมคานธีเป็นถนนช้อปปิ้งสายหลักของสิกขิมที่มีร้านค้าจำนวนมาก โดยถนนเส้นนี้ในช่วงเย็นจะกลายเป็นถนนคนเดิน ห้ามรถวิ่งผ่านไปมา ถือเป็นถนนที่น่าเดินเล่น
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก
โรงแรม MAYFAIR SPA RESORT & CASINO GANGTOK หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5
เมืองกังต๊อก - หมู่บ้านลาชุง
06.30 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
07.30 น.
นำท่านเดินทางออกจากเมืองกังต๊อกเพื่อเดินทางหมู่บ้านลาชุง นำท่านชมวัดเอนเซย์ (Enchey Monastery) ขึ้นมาในปี ค.ศ. 1840 กังต็อกจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการแสวงบุญไปโดยปริยาย ต่อมาในปี ค.ศ. 1894 ธูทอบ นัมเกล (Thutob Namgyall) กษัตริย์ผู้ปกครองสิกขิมซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษอีกที ได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองทุมลอง (Tumlong) มาอยู่ที่เมืองกังต็อก (Gangtok) แทน นับแต่นั้นมา กังต็อกซึ่งมีบทบาทมากในฐานะเมืองหลวงแห่งสิกขิม (แม้ว่าภายหลังสิกขิมจะกลายเป็นรัฐที่ 22 ภายใต้การปกครองของอินเดีย กังต็อกก็ยังเป็นเมืองหลวงเช่นเดิม)กังต็อกประกอบด้วยชาวเนปาล ภูฏาน และชาวอินเดียเป็นส่วนใหญ่ แวะจุดชมวิวทาชิ (Tashi View Point) ซึ่งเป็นจุดชมความงดงาม ยอดเขาคันชังจุงก้า ยอดที่สูงเป็นอันดับสามของโลก ที่ดีที่สุดในเมืองกังต็อก ที่รายล้อมด้วยเทือกเขาบริวารมากมาย ในวันที่อากาศดี ฟ้าเปิดจะมองเห็น เช่น ยอดเขาทาลุง ยอดเขาปานดิม และวิวทิวทัศน์ของเมืองกังต๊อกเมืองหลวงของอาณาจักรสิกขิมได้ชัดเจนที่สุดและสวยที่สุด
จากนั้น
นำท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บ้านลาชุง” (Lachung) หมู่บ้านกลางหุบเขาหมู่บ้านลาชุง ในอดีตเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างสิกขิมและทิเบต ที่นี่มีหุบเขายุมถัง หรือสวิตเซอร์แลนด์แห่งดินแดนตะวันออกและวัดลาชุง (ช่วงเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ อาจขึ้นมาที่หมู่บ้านนี้ไม่ได้เนื่องจากหิมะตกหนัก) เป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ อยู่ทางตอนเหนือของสิกขิม และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศจีน โดยประชากรของเมืองนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวเลปซาและชาวทิเบต จากเมืองกังต็อกใช้เวลานั่งรถจีปประมาณ 6-7 ชั่วโมงคะ ท่านจะได้สัมผัสกับภูมิทัศน์และบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติหมู่บ้านนี้โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย และวิวทิวทัศน์อันสวยงามตลอดเส้นทาง
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ระหว่างทาง
13.30 น.
นำท่านเดินทางต่อไป.. ระหว่างทางไปลาชุง เราจะได้แวะน้ำตกเจ็ดสาวน้อย เป็นน้ำตกขนาดเล็กไม่ใหญ่มาก และแวะชมน้ำตกอันสวยงามตลอดเส้นทาง ท่านจะได้เห็นและสัมผัสกับน้ำตกที่สวยงามและแปลกตา บางช่วงปรากฏสายน้ำทิ้งตัวพุ่งดิ่งผ่านผาสูงลิบลิ่ว (จุดหมายไม่ใช่ปลายทางแต่ในระหว่างทางเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด)
18.30 น.
ถึง หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศสุดโรแมนติกและยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดนำท่านเข้าสู่ที่พัก
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก
โรงแรม SNOWLION MOUNTAIN RESORT (หุบเขาลาชุง) หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 6
หมู่บ้านลาชุง - หุบเขายุมถัง หุบเขาแห่งดอกไม้ - เมืองกังต๊อก
07.30 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ หุบเขายุมถัง หรือ ทุ่งหญ้าลอยฟ้า (Yumthang Valley) สวิสเซอร์แลนด์แห่งสิกขิม...สถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามที่สุดของสิกขิม และยังเป็นดินแดนแห่งตำนานและความฝันเป็นเหมือนสวนสวรรค์สุขาวดีที่งดงามราวกับอยู่บนสรวงสวรรค์ ยุมถังเป็นหุบเขาแสนสวย สองข้างทางมียอดเขาหิมะของเทือกหิมาลัยตั้งตระหง่าน ผ่านธารน้ำแข็งน้อยใหญ่และป่าสนกับยอดเขาสูงเสียดฟ้า ถ้ามาช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ซึ่งเป็นฤดูใบไม้ผลิจะเห็นป่ากุหลาบพันปีมากกว่า 36 สายพันธุ์ผลิดอกบานสะพรั่งทั้งหุบเขา หรือถ้ามาเดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม จะเห็นเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ สวยงามแบบสวิสเซอร์แลนด์ยุมถัง ดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “สวิสแห่งเอเชีย” ที่นี่นอกจากจะเป็นดินแดนแห่งดอกไม้ และดอกกุหลาบพันปีหลากหลายสายพันธุ์แล้ว ยังมีน้ำพุร้อน และที่ปลายสุดของยอดเขาสูง “Zero Point” หุบเขาหิมะแห่งสิกขิมดินแดนสวยงามที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ มีความสูงถึง 4,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล.......ช่วงที่เหมาะที่จะเที่ยวที่หุบเขายุมถัง คือ ช่วงเดือนเมษายน – กลางเดือนมิถุนายน ซึ่งจะเป็นช่วงที่ดอกไม้บานสวยงามมาก แต่ถ้าหากอยากเห็นตอนภูเขาปกคลุมไปด้วยหิมะและท้องฟ้าสดใส เวลาที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงเดือนพฤศจิกาย – เดือนมกราคม …ยกเว้นถ้ามีหิมะตกหนัก ก็ไม่สามารถขึ้นไปได้ ระหว่างการเดินทางผ่านความงดงามของธรรมชาติที่ได้สรรสร้างท้องฟ้าสีน้ำเงินสดโอบล้อมหุบเขาที่เต็มไปด้วยหิมะ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม ทั่วทั้งอาณาบริเวณของยุมถังจะเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์ จนได้รับสมญานามว่า “หุบเขาแห่งดอกไม้” และเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนไปตลอดทั้งปีและมีหิมะมากยิ่งขึ้นในฤดูหนาว อิสระถ่ายภาพความกับทรงจำอันสวยงามที่ไม่รู้ลืม จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่หมู่บ้านลาชุง ระหว่างทางแวะจิบน้ำชา กาแฟ และของว่าง ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามของพุ่มดอกกุหลาบพันปีและพิมมูล่า แมคโนเลีย ระหว่างเส้นทางของหุบเขายุมถังนำท่านชม หมู่บ้านลาชุง กลางวงล้อมของภูเขาหิมะแสนสวย สงบเงียบงดงามอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย มีทั้งวัดทิเบตและภูเขาหิมะรูปพีระมิด เคลิ้มจนลืมบ้านเกิด เหมือนตกอยู่ในดินแดนในฝัน
13.00 น.
เดินทางกลับสู่หมู่บ้านลาชุง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
14.00 น.
อำลาหมู่บ้านลาชุงอันงดงามไว้ หรือชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลัยดินแดนอันไร้ที่ราบ..เดินทางสู่ ..เมืองกังต็อก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง) ชมแสงอาทิตย์ที่ทอแสงผ่านสายหมอกที่พาดพันขุนเขาสูง เปลี่ยนเป็นลำแสง พราวพรรณ ตกลงต้องหุบเขาและ แม่น้ำทิสต้า “TESTA” ที่อยู่เบื้องล่าง อิสระชมทิวทัศน์ระหว่างสองข้างทางที่สวยงามตลอดเส้นทาง ชมแสงอาทิตย์ที่ทอแสงผ่านสายหมอกที่พาดพันขุนเขาสูงเปลี่ยนเป็น ลำแสงสีทองตกลงต้องกับหุบเขาและแม่น้ำทิสต้าที่อยู่เบื้องล่าง อิสระชมทิวทัศน์ระหว่างสองข้างทางที่สวยงามตลอดเส้นทาง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก
โรงแรม MAYFAIR SPA RESORT & CASINO GANGTOK หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 7
เมืองกังต๊อก - สีลิกูรี (บักโดกรา) - กัลกัตตา - กรุงเทพฯ
06.30 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้น
นำท่านชมวัดรุมเต็ก (Rumtek Monastery) อยู่ในเมืองกังต๊อก รู้จักกันในนามของ ศูนย์ธรรมจักร (Dharmachakra Centre) สร้างโดย การ์มาปา วังชุก ดอร์เจ ที่9 ในศตวรรษที่ 16 สำหรับใช้เป็นที่พักอาศัยของผู้สืบเชื้อสาย Karma Kagyu ในสิกขิม แต่เมื่อวัดถูกทำลาย พื้นที่ถูกปล่อยร้างจนพระสังฆราชการ์มาปาที่ 16 ซึ่งเป็นชาวทิเบต ได้ลี้ภัยมายังสิกขิมในปี ค.ศ. 1959 เนื่องจากกองทัพจีนบุกไปยืดทิเบต พระองค์ได้สร้างวัดรุมเต็กอีกครั้ง เพื่อใช้เป็นที่ลี้ภัยจากกองทัพจีน โดยได้รับความช่วยเหลือจากราชวงศ์สิกขิมและรัฐบาลอินดีย ที่ตรงนี้มีลักษณะภูมิประเทศที่ดี มีลำธาร ภูเขาอยู่ด้านหลัง ภูเขาหิมะอยู่ด้านหน้าและมีแม่น้ำอยู่ด้านล่าง ใช้เวลาสร้างนาน 4 ปี มีสถาปัตยกรรมแบบทิเบต ปัจจุบันเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในสิกขิม จากนั้นไม่นานพระสังฆราชการ์มาปาที่ 16 ได้สถาปนาวัดนี้เป็น ศูนย์ธรรมจักร สถานที่ใช้เรียน ฝึกฝนและปฏิบัติตนของชาวพุทธรวมทั้งเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าในวันขึ้นปีใหม่ของทิเบต ในปี ค.ศ. 1966สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานบักโดกรา เมืองสีลิกูรี (บักโดกรา BAGDOGRA) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3-4 ชั่วโมง)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นภายในสนามบิน
17.15 น.
ออกเดินทางสู่เมืองกัลกัตตา โดยสายการบิน SPICEJET เที่ยวบินที่ SG3288
18.30 น.
ถึง.. เมืองกัลกัตตา (KOLKATA) เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอินเดีย หลังตรวจรับสัมภาระแล้ว นำท่านเข้าสู่ขบวนการเช็คอิน และรอต่อเครื่องภายในสนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ (อิสระอาหารค่ำภายในสนามบิน)
00.55 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

ข้อแนะนำ
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml.
 • แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือขนาดเล็กและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น

 

หมายเหตุ :

1.เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการทำกิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์
2.บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยว ได้ตามรายการ

 

อัตราค่าบริการ  ทัวร์สิกขิม ดาร์จีลิ่ง ราชินีแห่งขุนเขา 7วัน 6คืน

 

สามารถเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

ทัวร์กรุ๊ปเล็ก กรุ๊ปใหญ่ กรุ๊ปVIP

เราจัดให้ได้ตามความประสงค์ของลูกค้า  

**เนื่องจากเป็นตั๋วราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได้

 

เงื่อนไขที่ท่านควรทราบก่อนสำรองที่นั่ง

กรุณาชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ทางแฟ็ก หรือ ไลน์ หลังการจองภายใน 3 วันส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 25 วัน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด

หมายเหตุ: อนึ่งกรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบถึงการโอนเงินของท่านทางโทรศัพท์หากท่านไม่สามารถแฟกซ์ได้จักเป็นพระคุณยิ่ง Passport มาที่บริษัทฯกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากต่างจังหวัด****ราคาทัวร์ดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการของธนาคารนะคะ

 อัตราค่าบริการรวม :

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดเส้นทาง ตามรายการระบุ
 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ำมันของสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ/ค่าอาหารทุกมื้อ/ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยว ตามรายการระบุ
 • พระธรรมวิทยากร บรรยายตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 5000,000 บาท) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ยื่นแบบออนไลน์เท่านั้น (ไม่ต้องโชว์ตัว) 


อัตราค่าบริการไม่รวม :

 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน(ถ้ามี)
 • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าภาษีหักณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA 3% AMEX 4%
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+พนักงานขับรถ วันล่ะ 5USD/วัน/ท่าน รวม 8 วัน 40 USD
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

การให้ทิปตามธรรมเนียมทางบริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไกด์ และคนขับรถ

การยกเลิก

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี

3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำห้องพักโดยตรงหรือผ่านตัวแทนในต่างประเทศและที่อาจขอเงินคืนได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และCHARTER FLGIHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

ข้อแนะนำบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง

สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า

กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)

กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)


กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ

 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการ
 • กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่านทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง 
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 
 • เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
 • ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกำหนด
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
**หมายเหตุ ** กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก และรายการ-ราคาทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสายการบินโดยจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

โรงแรมและห้อง ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง( TRIPLE ROOM )ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3เตียงได้หรืออาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR )เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 7 ข้อ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

6.ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกำหนด

7. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย แบบออนไลน์ (ไม่ต้องโชว์ตัว)
 • รูปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิ้ว) 2 รูป พื้นหลังสีขาว
 • หนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาหน้าพาสปอร์ต 2 ชุด
 • สำเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี)

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com