ทัวร์เดลลี อัครา ทัชมาฮาล ชัยปุระ ชมสามเหลี่ยมอารยธรรมอันงดงาม

หมวดหมู่ : INDIA

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์เดลลี-อัครา "ทัชมาฮาล"-ชัยปุระ 5 วัน เยือนดินแดน "สามเหลี่ยมอารยธรรม" ณ ประเทศอินเดีย “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์รักนิรันดร มรดกโลกเหนือกาลเวลา เดลี: เมืองหลวงที่สิ่งเก่าและสิ่งใหม่ผสานเข้ากันอย่างลงตัว ศูนย์รวมวัฒนธรรมอันหลากหลายจากรัฐต่างๆ อีกมากมาย อัครา: “ทัชมาฮาล” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์แห่งความรักอันเลื่องชื่อ ที่งดงามเหมือนภาพในฝัน ชัยปุระ: “นครสีชมพู” ที่เต็มไปด้วยปราสาทราชวัง และป้อมปราการ อันยิ่งใหญ่บนยอดเขา

ตารางเที่ยวบิน

วันบิน

เมืองต้นทาง

เมืองปลายทาง

CODE

เที่ยวบิน

เวลาบิน

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

เดลลี

BKK – DEL

9W 63

08.40 – 11.20 

วันที่ 5

เดลลี

กรุงเทพฯ

DEL – BKK

9W 64

12.25 – 18.10   

ตารางวันเดินทาง

วันที่

ราคา

จำนวนขั้นต่ำ

ออกเดินทางได้ทุกวัน

34,900.-

02 ท่าน

 

  

 

วันที่ 1
กรุงเทพฯ  เมืองหลวงเดลี  เมืองอัครา
04:30 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 แถว P เคาน์เตอร์ สายการบิน JET AIRWAYS เจ้าหน้าคอยต้อนรับ พิเศษ!! บริการอาหารว่างขนมปังแสนอร่อย + น้ำดื่ม 1 ขวดเล็กค่ะ
06:50 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดยสายการบิน JET AIRWAYS  เที่ยวบินที่ 9W63
10:20 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
หลังอาหารเดินทางสู่เมืองอัครา เมืองที่เป็นสถานที่ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็นศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5  ชั่วโมง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม   พักที่ HOTEL MARINA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2
เมืองอัครา  เมืองจัยปูร์  นครสีชมพู
เช้า
รับประทานอาหารที่โรงแรม จากนั้น นำท่านชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของมหาราชาซาจาร์ฮาลที่มีต่อนางอันเป็นที่รักยิ่งมหารานีมุมตัส มาฮาล ตัวทัชมาฮาลสร้างจากหินอ่อนสีขาวแสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์นิรันดร์ตลอดกาลและหินทรายสีแดงแสดงถึงความรักที่มั่นคงต่อพระนางเพียงผู้เดียว ตัวทัชมาฮาลประดับประดาด้วยรัตนชาตินานาชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี ชมวิวแม่น้ำยมุนาที่ไหลผ่านด้านหลัง และชมสถานที่จะสร้างแบล็คมาฮาล ที่สร้างแต่ยังไม่เสร็จ ให้เป็นคู่กันกับทัชมาฮาล   ชมพระราชวังอัคราฟอร์ท ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา สร้างในปี 1564 ตามบัญชาของพระเจ้าอักบาร์ กำแพงป้อมสร้างจากหินทราย มีตำหนักต่างๆ ถึง 500 หลัง เป็นศิลปะแบบเบงกาลีและคุชราตี ปัจจุบันเหลืออยู่หลังเดียว คือ ชาหังคีรีมาฮาล เป็นที่ประทับของชายาฮินดูของพระเจ้าอักบาร์ ลักษณะสถาปัตยกรรมจึงเป็นแบบอินเดียแท้ ครั้นถึงสมัยพระเจ้าชาห์ จะ ฮาน ทรงมีบัญชาให้รื้อถอนตำหนักอื่นๆลงทั้งหมด เพื่อสร้างวังที่ประทับใหม่ ลักษณะเป็นศิลปะแบบฮินดูผสมกับอิสลามรวมถึงหอแปดเหลี่ยมมุสซามานบูรช์ที่เชื่อกันว่าเป็นที่ซึ่งชาห์ จะ ฮาน ถูกคุมขังเอาไว้ เฝ้ามองทัชมาฮาลไปจวบจนลมหายใจสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
บ่าย
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
เที่ยง
ชมพระราชวัง ฟาร์เตห์ปุระสิกรี เมืองที่พระเจ้าอัคบาร์ มหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่อหวังจะให้เป็นเมืองหลวงใหม่แต่เนื่องจากเป็นเมืองที่ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน ทำให้แห้งแล้งจนไม่สามารถอยู่ได้จึงได้ทิ้งเมืองและย้ายไปตั้งเมืองหลวงที่เมืองอัครา แต่ถึงเมืองจะทิ้งร้างไว้นานก็ยังคงหลงเหลือความงดงามและท่านจะได้เห็นแนวความคิด ที่จะรวมทุกศาสนาเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าอัคบาร์มหาราช พระองค์ทรงมีมเหสีสามพระองค์และมเหสีแต่ละองค์ต่างนับถือศาสนาที่แตกต่างกันคือ ศาสนาอิสลาม,ฮินดู และคริส แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ ตัวพระราชวังสร้างโดยหินสีแดงและแบ่งเป็นห้องต่างๆรวมถึงมีแสดงดนตรี และห้องประชุมอันงดงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจัยปูร์ (นครสีชมพู) เหตุที่เรียกเมืองนี้ว่านครสีชมพูนั้นเพราะเป็นสีที่กษัตริย์พอพระทัยมากและเมื่อครั้งที่เจ้าฟ้าชายแห่งอังกฤษเสร็จเยือนเมืองชัยปุระพระเจ้ารามซิงค์ได้สั่งให้ประชาชนทาสีบ้านเรือนทุกหลังให้เป็นสีชมพูอมส้ม เพื่อต้อนรับเจ้าฟ้าชายแห่งอังกฤษจนทำให้เจ้าฟ้าทรงพอพระทัยมากและถึงกับออกปากเชิญพระเจ้ารามซิงค์ให้เสด็จไปเยือนประเทศอังกฤษ  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
เย็น
รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม
 
นำทุกท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3
เมืองจัยปูร์  นครสีชมพู
เช้า
รับประทานอาหารที่โรงแรม จากนั้นนำท่าน ชมเมืองจัยปูร์ หรือนครแห่งชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมืองนี้ว่า จัยปูร์ หรือ จัยเปอร์ ท่านมหาราชา ไสว ชัย สิงห์ ที่ 2 (Sawei Jai Singh II) เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1727 เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ออกแบบวางผังเมืองได้สวยงาม   ชมพระราชวัง แอมเบอร์ฟอร์ท (Amber fort) ซึ่งเดิมเคยเป็นราชธานีของเมืองจัยปูร์ สร้างอยู่บนเนินเขาสูงตรงตำแหน่งเดิมที่เคยเป็นป้อมปราการเก่าในศตวรรษที่ 11 มาก่อน สร้างขึ้นโดยมหาราชาแมนสิงห์ ในปี ค.ศ. 1592 และเสร็จสิ้นลงในสมัยของมหาราชาใจสิงห์ ป้อมแห่งนี้เป็นต้นแบบที่ดีของสถาปัตยกรรมแบบราชปุต Rajput เป็นป้อมปราการเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา โดยมีทะเลสาบ Maota อยู่เบื้องล่าง แวดล้อมด้วยชุมชนของเขตเมืองเก่าทัศนียภาพเมื่อมองลงมาจากป้อมเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมาก (นำท่านนั่งรถจิ๊ปขึ้นเพื่อความสะดวกและปลอดภัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
บ่าย
นำท่าน ชมซิตี้พาเลช (City Place) ซึ่งครอบคลุม พื้นที่ถึง 1 ใน 7 ของใจกลางเมือง สร้างตั้งแต่สมัยมหาราชาชัยสิงห์ และต่อเติมกันเรื่อยมาเป็นสถาปัตยกรรมแบบราชสถาน ที่แสดงถึงลักษณะของศิลปะแบบโมกุล ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงของใช้ส่วนพระองค์ของมหาราชาแห่งเมืองจัยปูร์ แม้ยุคนี้จะไม่มีมหาราชาอีกต่อไป แต่ City Palace แห่งนี้ก็ยังเป็นสมบัติส่วนพระองค์ และชาวเมืองจัยปูร์บางส่วนก็ยังนับถือพระองค์อยู่แม้พระองค์จะไม่มีอำนาจใดๆ จันทราแมนทาร์ (Jantar Mantar) สร้างในปี ค.ศ. 1727 โดยมหาราชาใจสิงห์ พระองค์ยังทรงเป็นกษัตริย์นักดาราศาสตร์ จึงทรงสร้างหอดูดาวและอุปกรณ์ดาราศาสตร์ขนาดใหญ่ไว้มากมาย เรียกว่า Jantar Mantar ไม่ใช่แค่ 1 แห่งแต่มีถึง 5 แห่ง อีก 4 แห่งอยู่ที่ Delhi, Ujjain, Varanasi และ Matura แต่ที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดอยู่ที่นี่ นาฬิกาแดด สูงถึง 28 เมตร ที่ยังเที่ยงตรงอยู่ บอกเวลาที่เมืองจัยปูร์โดยเฉพาะ ซึ่งจะไม่ตรงกับเวลามาตรฐานของอินเดีย  จากนั้นนำท่านชม ฮาวามาฮาล “พาเลซออฟวินด์” (Hawa Mahal) พระราชวังแห่งสายลม ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1799  โดยมหาราชา ไสว ชัย สิงห์ เป็นอาคาร 5 ชั้นสร้างด้วยหินทรายออกแดงคล้ายสีปูนแห้ง สถาปัตยกรรมสไตล์เปอร์เซียกับโมกุล มีหน้าต่างถึง 953 ช่อง เป็นทั้งช่องลมผ่านและให้หญิงสูงศักดิ์ในราชสำนักแอบมองดูชีวิตความเป็นอยู่ในตัวเมือง รวมทั้งขบวนแห่งต่างๆ โดยที่บุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็นสตรีเหล่านั้นได้ และนั่นคือที่มาของคำว่า “ฮาวา” ซึ่งแปลว่าสายลม ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งจัยปูร์เมืองสีชมพู ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันเลื่องชื่อและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นแคว้นราชาสถาน
เย็น
รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม  จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
นำทุกท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4
เมืองจัยปูร์ เมืองเดลลี
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้น ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี เมืองหลวงของประเทศอินเดียและเป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารจีน
บ่าย
ถึงเมืองเดลลี   ชมวัดพระแม่ลักษมี ซึ่งเป็นวัดที่งดงามตามแบบสถาปัตยกรรมรูปแบบฮินดูเป็นที่บูชาพระแม่รัศมีและพระนาราย พระแม่รัศมีนั้นถือว่าเป็นพระแม่แห่งเงินตรา ผู้ใดที่ไปขอพรให้กิจการเจริญรุ่งเรืองมัก ประสพผล วัดนี้สร้างขึ้นโดยมหาเศษฐีตระกูลบิลล่าภายในมีรูปปั้นและรูปหล่อขององค์เทพต่างๆตามความเชื่อของศาสนาฮินดู  ชม Indian Gate ประตูชัยซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1 ประตูนี้มีลักษณะเหมือนประตูชัยปารีสและประตูจะสลักชื่อทหารที่สละชีพเพื่อชาติในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ขับรถผ่านชมรัฐสภาซึ่งเป็นตึกที่สร้างตามแบบนำชม วัดอัคชาร์ดาม สร้างขึ้นโดยองค์กร BAPS ในเดลลีซึ่งผสมผสานลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของอินเดียเข้าด้วยกันใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 5ปี ใช้ช่างศิลปะและสถาปนิกจำนวน 7,000 คน เป็สถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง สวยงามน่าดูชมจากทุกมุมมอง
เย็น
รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารไทย EGO THAI (Set Menu)
 
นำทุกท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5
เมืองเดลลี  –  กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ชมหอคอย กุตับ มินาร์ ซึ่งตั้งสูงเด่นสามารถมองเห็นได้แต่ไกล หอคอยแห่งนี้มีความสูงจากพื้นดินประมาณ 73 เมตร และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกด้วย  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี รับแมคโดนัลด์ท่านละ 1 ชุด ก่อนขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพฯ
12.15 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯโดยสายการบิน JET AIRWAYS  เที่ยวบินที่ 9W64
18:00 น.
ถึง...ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com