ทัวร์แคชเมียร์ อัครา ทัชมาฮาล ชมอนุสรณ์สถานแห่งความรัก

หมวดหมู่ : INDIA

รายละเอียดสินค้า

Land India ขอนำท่านเดินทางสู่สวิสเซอร์แลนด์แดนภารตะ แคชเมียร์ เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐเหนือสุดของประเทศอินเดีย เมืองที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ธรรมชาติ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความแตกต่างจากชาวฮินดู เพราะผู้คนที่นี่นับถือศาสนาอิสลาม หน้าตาผู้คนทั้งสวยหล่อ   เมืองแคชเมียร์ อินเดีย หรือ กัษมีระ  ความหมายคำว่า กัส หมายถึง น้ำ ส่วนคำว่า มีระ หมายถึง ผึ่งให้แห้ง ดังนั้นแคชเมียร์จึงมีความหมายรวมว่า ดินแดนที่ไม่มีน้ำ เมืองเอกคือเมืองศรีนาคา เป็นเมืองหลวงในฤดูร้อนของรัฐจัมมู&แคชเมียร์ เมื่อราชวงศ์โมกุล ปกครองอินเดียทางเหนือทั้งหมดได้หาสถานที่เพื่อเป็นแหล่งหลบร้อนจากเดลี อัคร ชัยปุระ เพื่อสร้างพระราชวังฤดูหนาวและได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดผังเมืองของแคชเมียร์ใหม่ทำให้แคชเมียร์เป็นเมืองที่ดูสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อน และในเวลาต่อมาได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังไปทั่วโลก อาทิเช่นมีทั้งทะเลสาบดาล ทะเลสาบนากิ้น  ถ้ามาแคชเมียร์แล้วไม่ได้พักบ้านเรือถือว่ายังมาไม่ถึง...ชื่อเสียงของแคชเมียร์เป็นที่รู้จักทั้งด้านความงดงามของภูมิประเทศและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่มีภาพลักษณ์เฉพาะตัว ความอุดสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ทัศนียภาพอันเขียวขจี มีธารน้ำแข็งปกคลุมยอดเขาสูงตลอดทั้งปีทำให้แคชเมียร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนกลางฤดูร้อนมาตั้งแต่สมัยราชวงค์โมกุลยังเรืองอำนาจจนถึงยุคอังกฤษเข้ามามีบทบาททางการเมืองในอินเดีย…..เปิดโลกสู่อินเดีย แคชเมียร์ และควรคู่กับการชื่นชมความงดงามของสิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่ผู้ชายคนหนึ่งมอบให้แก่หญิงอันเป็นที่รักแม้ร่างกายได้ดับสลายไปแล้ว แต่อนุสรณ์สถานแห่งแห่งนี้และความรักของพระองค์ก็ยังตราตรึงให้คนทั่วโลกได้กล่าวขานไปอีกนานแสนนานถึงความรักอันนิรันดร

...อนุสรณ์สถานแห่งความรัก...ทัชมาฮาล

 

**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม                

**พิเศษ** พักโรงแรมเรือทะเลสาบดาล

**พิเศษ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว                                     

**พิเศษ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง                    

**พิเศษ**ล่องเรือสิขารา                                                     

**พิเศษ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง

 **พิเศษ**แถมกระเป๋าล้อลากสุดเก๋                                        

**พิเศษ**ข้อมูลท่องเที่ยว 1 เล่ม

**พิเศษ** รับแมคโดนัลด์ท่านละ 1 ชุด ก่อนขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพฯ

**พิเศษ** ภัตตาคารอาหารไทย 1 มื้อ

 

ตารางเที่ยวบิน

 

วันบิน

เมืองต้นทาง

เมืองปลายทาง

CODE

เที่ยวบิน

เวลาบิน

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

เดลลี

BKK – DEL

9W 63

08.40 – 11.20 

วันที่ 3

เดลลี

ศรีนากา

DEL – SXR  

9W 603

10.30 – 11.50 

วันที่ 6

ศรีนากา

เดลลี

SXR – DEL  

9W 604  

12.30 – 13.55 

วันที่ 7

เดลลี

กรุงเทพฯ

DEL – BKK

9W 64

12.25 – 18.10   

 

รายละเอียดการเดินทาง

 

วันที่ 1
กรุงเทพ เมืองหลวงเดลลี อัครา
06:00 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 แถว P เคาน์เตอร์ สายการบิน JET AIRWAYS พิเศษ!!บริการอาหารว่างขนมปังแสนอร่อยจากร้านปังพอใจ + น้ำดื่ม 1 ขวดเล็กค่ะ ให้รับประทานระหว่างรอขึ้นเครื่อง
08:40 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดยสายการบิน JET AIRWAYS  เที่ยวบินที่ 9W63
11:20 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี เมืองเดลลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
หลังอาหารเดินทางสู่เมืองอัครา เมืองที่เป็นสถานที่ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็นศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล เดินทางประมาณ 5 – 6 ชั่วโมง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม พักที่ HOTEL HOWARD PARK PLAZA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2
เมืองอัครา – เมืองหลวงเดลลี
เช้า
รับประทานอาหารที่โรงแรม  พิเศษ!!  บริการเสริม กาแฟ โอวัลติน น้ำขิง เครื่องข้าวต้ม อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อง เป็นต้น   นำท่านชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของมหาราชาซาจาร์ฮาลที่มีต่อนางอันเป็นที่รักยิ่งมหารานีมุมตัส มาฮาล ตัวทัชมาฮาลสร้างจากหินอ่อนสีขาวแสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์นิรันดร์ตลอดกาลและหินทรายสีแดงแสดงถึงความรักที่มั่นคงต่อพระนางเพียงผู้เดียว ตัวทัชมาฮาลประดับประดาด้วยรัตนชาตินานาชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี ชมวิวแม่น้ำยมุนาที่ไหลผ่านด้านหลัง และชมสถานที่จะสร้างแบล็คมาฮาล ที่สร้างแต่ยังไม่เสร็จ ให้เป็นคู่กันกับทัชมาฮาล
จากนั้น
ชมอภิมหาราชวังอัคราฟอร์ท ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา สร้างในปี 1564 ตามบัญชาของพระเจ้าอักบาร์ มหาราช กำแพงป้อมสร้างจากหินทราย มีตำหนักต่างๆ ถึง 500 หลัง เป็นศิลปะแบบเบงกาลีและคุชราตี ปัจจุบันเหลืออยู่หลังเดียว คือ ชาหังคีรีมาฮาล เป็นที่ประทับของชายาฮินดูของพระเจ้าอักบาร์ ลักษณะสถาปัตยกรรมจึงเป็นแบบอินเดียแท้ ครั้นถึงสมัยพระเจ้าชาห์ จะ ฮาน ทรงมีบัญชาให้รื้อถอนตำหนักอื่นๆลงทั้งหมด เพื่อสร้างวังที่ประทับใหม่ ลักษณะเป็นศิลปะแบบฮินดูผสมกับอิสลาม รวมถึงหอแปดเหลี่ยม มุสซามานบูรช์ ที่เชื่อกันว่าเป็นที่ซึ่งชาห์ จะ ฮาน ถูกคุมขังเอาไว้ และเฝ้ามองทัชมาฮาลไปจวบจนลมหายใจสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ น้ำพริกต่างๆ ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ แค้ปหมู ยำปลากระป๋อง ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ
บ่าย
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่ออาทิเช่นงานหินฝังมุก งานแกะสลักหินอ่อน รองเท้า ตุ๊กตาพื้นเมือง ผ้าอินเดีย ฯลฯ หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองเดลลี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 – 6 ชั่วโมง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน
พักที่
พักที่ HOTEL MAHAGUNJ SAROVAR ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3
เมืองเดลลี แคว้นจามมูและแคชเมียร์ พาฮาลแกม
เช้า
รับประทานอาหารที่โรงแรม พิเศษ!!  บริการเสริม กาแฟ โอวัลติน น้ำขิง เครื่องข้าวต้ม อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อง เป็นต้น นำท่านชม ประตูชัยอินเดีย อันสูงใหญ่สง่างาม คล้ายประตูชัยในปารีส ผ่านชม ตึกที่ทำการของคณะรัฐบาล ทำเนียบประธานาธิบดีราษฎร์ปติภาวันซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่พำนักของท่านประธานาธิบดีอินเดียกลางกรุงเดลลี สวนสาธารณะกรีนปาร์ค สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
10.30 น.
เดินทางสู่ ศรีนาคา เมืองหลวงของแคว้นจามมูและแคชเมียร์ โดยสายการบิน JET AIRWAYS  เที่ยวบินที่ 9W603 ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชั่วโมง
11.50 น.
เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารอาหารจีน พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ น้ำพริกต่างๆ ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ แค้ปหมู ยำปลากระป๋อง ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ
บ่าย
นำท่านสู่ที่พัก โรงแรมลอยน้ำที่ริมทะเลสาบ ชื่นชมทัศนียภาพของเทือกเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบดาล เป็นเมืองที่มีความหมายสำหรับนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติที่เดินทางมาเยือนจากทั่วโลกมาเป็นศตวรรษ ศรีนาคาตั้งอยู่ใจกลางของหุบเขา แคชเมียร์อยู่ที่ระดับความสูง 1,730 เมตร มีทิวทัศน์สวยงามยิ่งสามารถเยี่ยมชมได้ทั้งปี นำท่านชม สวนชาลิมาร์ สวนนี้จัดแบบในสมัยราชวงศ์โมกุล เป็นสวนแห่งความรักของมหาราชาชาฮังคี เพื่อพักผ่อนในฤดูร้อน ชมสวน นิชาน ชมต้นเมเปิ้ลอายุ 400 ร้อยกว่าปี ไม้นานาชนิด และดอกไม้ตามฤดูกาลตลอดทั้งปี สวนนี้สร้างโดยอซาฟ คาน ซึ่งงดงามไม่สามารถหาคำบรรยายได้ หากช่วงที่เดินทางตรงกับเทศกาลดอกทิวลิปนำคณะชมดอกทิวลิปที่งดงามหลากหลายสีสันให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย ซึ่งปกติของทุกปีจะเริ่มประมาณปลายมีนาคม ถึงกลางเดือนเมษายนซึ่งแต่ละปีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
เย็น
รับประทานอาหารค่ำบนเรือ พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ น้ำพริกต่างๆ ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ แค้ปหมู ยำปลากระป๋อง ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ
พักที่
พักผ่อนบนเรือ DELUXE HOUSEBOAT ตามอัธยาศัย

 

วันที่ 4
ศรีนาคา กุลมาร์ค
เช้า
รับประทานอาหารเช้าบนเรือ พิเศษ!!  บริการเสริม กาแฟ โอวัลติน น้ำขิง เครื่องข้าวต้ม อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อง เป็นต้น ออกเดินทางสู่กุลมาร์ค เป็นภูเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก (3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล) และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวด้วย ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านทุ่งนาข้าว หมู่บ้านชาวพื้นเมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนสวยงาม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ น้ำพริกต่างๆ ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ แค้ปหมู ยำปลากระป๋อง ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ
บ่าย
นำท่านขึ้นเคเบิลคาร์ กอนโดลา ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามดุจแดนสวรรค์ จนถึงยอดเขากุลมาร์ก เพลิดเพลินกับกิจกรรมฤดูหนาว เช่นเล่นสกี เล่นเลื่อน ราคาประมาณ 10 เหรียญดอลล่าสหรัฐ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขาหิมะที่สวยงามในทุกทิศทางของกุลมาร์ก (เคเบิลคาร์เฟสที่ 1 รวมในค่าทัวร์ ) นำชมจามามัสยิด สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาลผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ชมเสาไม้จากต้นซีดาล กว่า 300 ต้น และชมมัสยิดดัสเกียร์ สร้างเพื่อระลึกถึงนักบวชชื่อ เปอร์ ดัสเกียร์ ภายในตกแต่งด้วยเปเปอร์ มาเช่ สีเขียวสวยสดงดงามยิ่งนัก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำบนเรือ พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ น้ำพริกต่างๆ ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ แค้ปหมู ยำปลากระป๋อง ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ
พักที่
พักผ่อนบนเรือ DELUXE HOUSEBOAT ตามอัธยาศัย

 

วันที่ 5
ศรีนาคา โซนามาร์ค
เช้า
รับประทานอาหารเช้าบนเรือ พิเศษ!!  บริการเสริม กาแฟ โอวัลติน น้ำขิง เครื่องข้าวต้ม อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อง เป็นต้น  เดินทางสู่โซนามาร์ค สูง 2,730 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยตลอดเส้นทางจึงเป็นเส้นทางที่ให้ขับรถไปถ่ายรูปไปตลอดทั้งเส้นผ่านชมป่าวอลนัตใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทาง และภูเขาหิมะที่ใหญ่โตและ มีรูปทรงแปลกตาตลอดสองข้างทาง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ น้ำพริกต่างๆ ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ แค้ปหมู ยำปลากระป๋อง ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ
บ่าย
เดินชมความงดงามของธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัยอันหาคำบรรยายไม่ได้ เสมือนได้เดินอยู่บนแดนสวรรค์ หรือขี่ม้าชมภูผา สายน้ำ ลำธาร และหมู่บ้าน (ค่าขี่ม้าไม่รวมในค่าทัวร์ )ราคาประมาณ 10 เหรียญดอลล่าสหรัฐ ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับ แวะถ่ายรูปเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย ความงดงามของโปรแกรมมิได้อยู่ที่สถานที่เป็นจุดหมายปลายทาง หากเป็นเส้นทางในการเดินทางที่พาจิตใจให้โบยบินดั่งผีเสื้อน้อยที่แสวงหาน้ำหวานให้กับตัวเอง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำบนเรือ พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ น้ำพริกต่างๆ ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ แค้ปหมู ยำปลากระป๋อง ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ
พักที่
พักผ่อนบนเรือ DELUXE HOUSEBOAT ตามอัธยาศัย

 

วันที่ 6
ศรีนาคา เมืองหลวงเดลลี
เช้า
รับประทานอาหารเช้าบนเรือ  พิเศษ!!  บริการเสริม กาแฟ โอวัลติน น้ำขิง เครื่องข้าวต้ม อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อง เป็นต้น  นำท่านล่องเรือสิคาราในทะเลสาบดาล เรือสิคาราเป็นเรือพายแบบฉบับเฉพาะที่มีในแคชเมียร์ ชมสวนผักลอยน้ำ วิถีชีวิตชาวบ้านที่ริมน้ำ ภูเขาหิมะที่สวยงามล้อมรอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืช ดอกไม้น้ำ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่สนามบินศรีนาคา
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมเรือ พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ น้ำพริกต่างๆ ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ แค้ปหมู ยำปลากระป๋อง ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ
12.30 น.
ออกเดินทางสู่เมืองเดลี โดยสายการบิน JET AIRWAYS  เที่ยวบินที่ 9W604 ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชั่วโมง
15.05 น.
เดินทางถึงสนามบินเดลลี ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดจันปาท เลือกซื้อของที่ระลึกให้กับคนที่บ้าน  นำชม วัดอัคชาร์ดามสร้างขึ้นโดยองค์กร BAPS ในเดลลีซึ่งผสมผสานลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของอินเดียเข้าด้วยกันใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 5ปี ใช้ช่างศิลปะและสถาปนิกจำนวน 7,000 คน เป็นสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง สวยงามน่าดูชมจากทุกมุมมอง (ปิดทุกวันจันทร์)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารไทย EGO THAI (Set Menu)
พักที่
พักที่ HOTEL MAHAGUNJ SAROVAR ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 7
เดลลี กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  พิเศษ!!  บริการเสริม กาแฟ โอวัลติน น้ำขิง เครื่องข้าวต้ม อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อง เป็นต้น   ชมหอคอย กุตับ มินาร์ ซึ่งตั้งสูงเด่นสามารถมองเห็นได้แต่ไกล หอคอยแห่งนี้มีความสูงจากพื้นดินประมาณ 73 เมตร และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกด้วย รับแมคโดนัลด์ท่านละ 1 ชุด ก่อนขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพฯ   ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
12.25 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯโดยสายการบิน JET AIRWAYS  เที่ยวบินที่ 9W64
18:10 น.
ถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com