ทัวร์ตามรอย พระพิฆเนศ เยือน 7 เทวสถาน ณ มุมไบ ปูเน่

หมวดหมู่ : INDIA

รายละเอียดสินค้า

อินเดีย สามเหลี่ยมอารยธรรม
ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานความรักอันยิ่งใหญ่ ที่ทั่วโลกรู้จัก
เดลลี – อัครา –ชัยปุระ5วัน / 4คืน

                                                                                                                  
5 Star Luxury
 
 ชมความงดงามที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียเส้นทางสามเหลี่ยมอารยธรรมพาดผ่านเมืองที่ในอดีต
          เคยมีอารยธรรมที่รุ่งเรืองถึงขีดสุด ชมนิวเดลีเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง
             ของโลกนครอัคราอดีตเมือง หลวงของกษัตริ์โมกุลและเป็นที่ตั้งของทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์
   ของโลก
เมืองชัยปุระนครสีชมพูที่มีอารยธรรมของชาวฮินดูที่งดงามพระราชวังแอมเมอฟอร์ด
           อันยิ่งใหญ่
และช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง

 
อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่  ท่านละ   45,900    บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  ท่านละ   4,500   บาท

 

 
               ประกาศ  ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
               เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการ
               ปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคตทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมัน
               เพิ่มตามความเป็นจริง
  
หมายเหตุ

1.  การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวน
     ดังกล่าวบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการส่งหัวหน้าทัวร์ไปด้วย            
2.  ถ้าท่านมีไฟล์ทการเดินทางต่อ หลังกลับจากทัวร์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
3.  ถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้าประเทศอินเดีย ภายในระยะเวลาสองเดือนนี้
     หลังกลับมา กรุณา แจ้งเจ้าหน้าที่ เพราะมีผลต่อการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย       
       

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไปกลับ ตามรายการที่ระบุไว้
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย  หนังสือเดินทางไทย
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
8. ค่าค่ามัคคุเทศก์คนไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
    ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่ากระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กก.ต่อท่าน ส่วนเกินลูกค้าต้องจ่ายเอง
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีดฯลฯ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น วันละ 3US และคนขับรถ วันละ 3US

 
การยกเลิก


1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้
    เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไปเก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วันเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน
    หรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
    เงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ
    หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 
หมายเหตุ

 1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 15,000บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อน
     เดินทาง 15 วัน ทำการ พร้อมกับเตรียมเอกสารส่ง ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
 2. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวัติและอื่นๆ
     ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม
     เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 4. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
     และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ
     อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 6. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง
    ที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้
     อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น
    บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิกล่าช้า
     เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการบริษัทฯ
     จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ
     นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
10. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติความล่าช้า
      และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ
     จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน
 กรุณาจัดเตรียมเอกสาร
      ให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 อาทิตย์
      ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่าน  ไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ
      อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง  
      หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)

12. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระ
      ค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
      หักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป
      (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก
       เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่
       เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
13.  กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสารบริษัทฯ
       ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด


หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดีย
สำหรับหนังสือเดินทางไทย

1.    หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือน
      หนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอ
      ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง) และจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อย
      ไม่ต่ำกว่า 3 หน้า  (หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่อง
      จากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
      (ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย
      บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ)
2.    รูปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ
       โพราลอยด์ไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น
       พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น เสื้อห้ามเป็นสีขาวที่กลมกลืนกับพื้นหลังขาว หน้าตรงถ่ายให้ติดจากศีรษะ
       ลงมาถึงใต้ไหปลาร้า ก่อนถึงหน้าอกและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย และไม่ต้องมีกรอบ
       สีขาว
3.    รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน (ชื่อบริษัท หรือหน่วยงาน พร้อมที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์)
4.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1 ชุด และสำเนาทะเบียนบ้าน1 ชุด ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
       ใช้สำเนาสูติบัตร (เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบ)
     
หมายเหตุ

       การดำเนินการขอวีซ่าหนังสือเดินทางไทยจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ  5 วัน
       ทำการไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่น
       ขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยส่งให้เจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการเพื่อทำการ
       กรอกแบบฟอร์มข้อมูลก่อนยื่นวีซ่า ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่า


สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ

1.  หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลักหากนับแล้วเกิน 6 เดือน
     หนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำ
     หนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง) และจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า 
    (หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทาง
     ของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า (ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก
     และไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ)
2.  รูปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ
     โพราลอยด์ไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น
     พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น เสื้อห้ามเป็นสีขาวที่กลมกลืนกับพื้นหลังขาว หน้าตรง
     ถ่ายให้ติดจากศีรษะลงมาถึงใต้ไหปลาร้า ก่อนถึงหน้าอกและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50%
     ของรูปถ่าย และไม่ต้องมีกรอบสีขาว
3.   รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน (ชื่อบริษัท หรือหน่วยงาน พร้อมที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์)
4.   ที่อยู่ที่ต่างประเทศ และระบุชื่อบิดา-มารดา
5.   กรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทาอเมริกัน จ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม 2,500 บาท สำหรับชาติอื่น
      จ่ายเพิ่ม 1,500 บาทใช้เวลาทำการดำเนินการยื่นวีซ่าไม่ต่ำกว่า 10 วันทำการไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์
6.   กรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางจีน ใช้เวลาทำการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการ
      ไม่นับรวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และต้องโชว์ตัวที่สถานทูต เพื่อทำการสัมภาษณ์ในช่วงเช้า
      ของวันถัดไปที่ขอยื่นวีซ่าไม่เกิน 11.00 น. หรือตามที่เจ้าหน้าที่สถานทูตนัดหมาย


หมายเหตุ

       การดำเนินการขอวีซ่าหนังสือเดินทางต่างชาติที่ไม่ได้ระบุตามข้างบนจะต้องใช้เวลา
       โดยรวมประมาณ  7-10 วันทำการไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์ (ยกเว้น อเมริกา และจีน)
       ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์
       โดยส่งให้เจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 15-20 วันทำการ เพื่อทำการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลก่อนยื่นวีซ่า
       ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่า เนื่องจากตอนนี้สถานฑูต
       มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกวีซ่าใหม่ หากยื่นไม่ทันจะไม่สามารถเดินทางไปอินเดียได้
 

 

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – เดลลี- อัครา
05:00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเท เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ก่อนการเดินทาง
07:30 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเดลลี โดยเที่ยวบินที่ TG 323
10:40 น.
เดินทางถึง เดลลี ประเทศอินเดีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว
12:00 น.
นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร  จากนั้น นำทุกท่าน  วัดบาไฮ หรือสักการสถานบาไฮหรือ  วัดดอกบัว(Lotus Temple) กำลังได้รับความนิยม ไปเยี่ยมชมกันอย่างมากเนื่องจากเป็นสิ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ใช้หินอ่อน สร้างเป็นรูปดอกบัวขนาดใหญ่กำลังคลี่กลีบบานพ้นน้ำ (ด้านล่างจะเป็นสระน้ำเล็กๆ 9 สระ) ภายในอาคารยังสามารถบรรจุคนเพื่อมานั่งสมาธิได้ประมาณ 1,300 คนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดๆก็สามารถเข้ามานั่งทำสมาธิได้เพราะผู้ที่สร้างคือตระกูลบาไฮเล่งเห็นว่าไม่ว่าศาสนาใดๆล้วนแต่สร้างสันติสุขให้แก่โลกวัดแห่งนี้จึงเปิดกว้างให้กับคนทุกคน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นครอัครา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำและเข้าสู่ที่พัก  MUGHAL SHERATON HOTEL  5* หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2
อัครา – ชัยปุระ
07:00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำชมความงดงามของ ทัชมาฮาลอนุสรณ์สถานแห่งความรักอมตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยสร้างจากหินอ่อนสีขาวพิสุทธิ์ อันงามวิจิตรจนได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกพระเจ้าซาร์จาฮานทรงมีรับสั่งให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุพระศพของพระนางมุมตัสมาฮาล พระมเหสีซึ่งสิ้นพระชนม์จากการมีประสูติ กาลในปีค.ศ. 1631 โดยก่อนสิ้นพระนางได้ทรงตรัสขอให้พระเจ้าซาจาฮานทรงรับปากนาง 2 ข้อ คือขออย่าให้แต่งตั้งผู้ใดเป็นมเหสีแทนนางส่วนขอสองขอให้สร้างที่ฝังศพของพระนางให้โลกต้องจารึก และพระเจ้าซาจาฮานก็ได้ทำคำขอนั้นจนเป็นที่กล่าวกันว่าหากหญิงใดได้พบกับชายที่รักนางเพียงครึ่งของ ความรักที่พระเจ้าซาจาฮานมอบให้พระมเหสีมุมตัสมาฮาลแล้วนั้นก็นับว่าหญิงนั้นโชคดียิ่งนัก สถานที่แห่งนี้ ใช้เวลาสร้างถึง 22ปี ด้วยแรงงานกว่า  20,000  ออกแบบและตกแต่งโดยช่างฝีมือเอกของโลกในยุคนั้นประดับประดาด้วยอัญมณีและหินสีนานาชนิดบนหินอ่อนสีขาวภายในมีที่บรรจุพระศพของพระนางมุมตัส มาฮาลและพระเจ้า ซาร์ จาฮานไว้เคียงคู่กันภายในทัชมาฮาลจนตราบชั่วนิรันดร์กาลและยังถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอินเดียอีกด้วย     
 
ณ นครแห่งนี้ข้าเคยมีสุข  แต่เกิดทุกข์ซ้อนใจแสนรำเข็ญ  
โอ้ชายามาฮาลข้าจากไป    ข้าขอจารึกไซร้ให้โลกรู้    
อันรักข้ายิ่งใหญ่ดั่งขุนเขา  แม้นหยดหนึ่งจากน้ำตามีค่านัก     
ความทุกข์ข้าสิงสถิตมิเลือนหาย ข้าขอสร้างไว้ยอดปราสาท ทัชมาฮาล    
อนุสรณ์แห่งรักข้าด้วยชีวา ตราบเท่ากระแสน้ำมิแปรผัน       
ทัชมาฮาลยังมิล่ม จมสลาย  รักของข้าจะยังคงสถิต 
อยู่คู่โลกนี้ดุจเป็นนิจ นิรันด์ดร
 
จากนั้นนำท่านเยือนอัคราฟอร์ท พระราชวังที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้น โดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล  มีลักษณะเป็นกำแพงสองชั้น และป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ สนาม และอาคารทางเดินโดยรอบทั้งอาคารตัวพระราชวังเป็นหินทรายสีแดงสร้างโดยกษัตริย์อัคบาร์ที่นี่ยังเป็นที่คุมขังกษัตริย์ซาจาร์อาลผู้สร้างทัชมาฮาล โดยผู้จับพระองค์คุมขังคือบุตรชายของพระองค์เองพระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้าย ของชีวิต โดยการมองผ่านแม่น้ำยมุนาไปยังทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์ “จนเมื่อถึงค่ำคืนอันเงียบสงัดเสียงแผ่วเบาจากริมฝีปากพระองค์ร้องเรียก โอ้มาฮาล โอ้มาฮาล โอ้มาฮาล และค่อยๆแผ่วเบาลงจนนิ่งสนิทหยาดน้ำตาแห่งกาลเวลาไหลลงอาบสองแก้ม จนกาลเวลาได้พรากดวงวิญญาณอันโคกเศร้าออกจากร่างของยอดกษัตริย์นักรักเหลือไว้แต่เพียงอนุสรแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ที่หาสิ่งใดเทียบเคียงมิได้ ทัชมาฮาล…….”
12:00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 5*จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครชัยปุระ ระหว่างทางนำท่านชม  FetepurSikiเมืองที่พระเจ้าอัคบาร์มหาราชทรงสร้าง ขึ้นเพื่อหวังจะให้เป็นเมืองหลวงใหม่แต่เนื่องจากเป็นเมืองที่ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน ทำให้แห้งแล้งจนไม่สามารถอยู่ได้จึงได้ทิ้งเมืองและย้ายไปตั้งเมืองหลวง ณ นครอัครา แต่ถึงเมืองจะทิ้งร้างไว้นานก็ยังคงหลงเหลือความงดงามและท่านจะได้เห็นแนวความคิดที่จะรวมทุกศาสนาเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าอัคบามหาราช พระองค์ทรงมีมเหสีสามพระองค์และมเหสีแต่ละองค์ต่างนับถือศาสนาที่แตกต่างกันคือ ศาสนาอิสลาม,ฮินดู และคริสแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ตัวพระราชวังสร้างโดยหินสีแดงและแบ่งเป็นห้องต่างๆรวมถึงมีแสดงดนตรีและห้องประชุมอันงดงาม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  นครชัยปุระ (นครสีชมพู)เหตุที่เรียกเมืองนี้ว่านครสีชมพูนั้นเพราะเป็นสีที่กษัตริย์พอพระทัยมากและเมื่อครั้งที่เจ้าฟ้าชายแห่งอังกฤษเสร็จเยือนเมืองชัยปุระพระเจ้ารามซิงค์ได้สั่งให้ประชาชนทาสีบ้านเรือนทุกหลังให้เป็นสีชมพูอมส้มเพื่อต้อนรับ เจ้าฟ้าชายแห่งอังกฤษจนทำให้เจ้าฟ้าทรงพอพระทัยมากและถึงกับออกปากเชิญ พระเจ้ารามซิงค์ให้เสด็จไปเยือนประเทศอังกฤษ
19:00 น.
รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ RAJPUTANA SHERATON HOTEL 5* หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3
ชัยปุระ
07:00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวัง City Palaceซึ่งใช้เป็นที่พักของราชวงค์มาจนปัจจุบันและท่านจะได้ชมพิพิธพัณฑ์ซึ่งเก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของ ราชวงค์ไว้มากมายที่นี่ท่านจะได้เห็นวิธีชีวิตของมหาราชาในอดีตรวม ถึงเครื่องเรือน,ยานพาหะนะ,เสื้อผ้า,อาวุธ ฯลฯจากนั้นพาท่านผ่านชม  ฮาวามาฮาล(พระราชวังสายลม)  ที่ซึ่งกษัตริย์ไสวไชยซิงค์สร้างตำหนักแห่งนี้เป็นกำนัลแด่ชายาและนางสนมทั้งหลายใช้เป็นที่สูดอากาศและมองดูความเป็นไปภายนอก คำว่า “ฮาวา”  ซึ่งแปลว่าสายลมจึงทำให้คนไทยเรียกว่า“พระราชวังสายลม” และฝรั่งจะเรียกว่า “Palace Of Wind” ( ตรงข้ามพระราชวังสายลมจะเป็นตลาดขายของที่ระลึก ซึ่งหากช่วงเย็นมีเวลาสามารถมาเลือกซื้อและประลองฝีมือต่อราคากับแขกดูได้ )
12:00 น.
รับประทานอาหารกลางวันณ ห้องอาหารของโรงแรม 5 ดาว
13:00 น.
นำท่านเข้าชม  ป้อมอัมเบอร์ฟอร์ดพระราชวังอัมเบอร์พาเลซ อันสวยงามที่ตั้งอยู่บนยอดเขาที่ห้อมล้อมด้วยทิวเขารอบด้าน ที่นี่ท่านจะได้ขี่ช้างที่ประดับประดาด้วยผ้าและเครื่องตกแต่งอย่างสวยงามขึ้นไปจนถึงยอดเขา พระราชวังแห่งนี้มีกำแพงเหมือนกำแพงเมืองจีน สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าซาไวใจซิงค์ ในปีค.ศ. 1735ชมวิวทัศน์ และเมืองสีชมพูเบื้องล่าง ขากลับเราจะนั่งรถจี๊ปลงมาเพื่อความรวดเร็ว
19:00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม 5* ที่ท่านพักและเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 4
ชัยปุระ - เดลลี
07:00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ กรุงนิว เดลี
12:00 น.
ถึงนิวเดลี รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตราคาร อาหารไทยจีนจากนั้นผ่านชม  ประตูชัยอินเดีย  หรือ “India Gate” อันสูงใหญ่สง่างามคล้ายประตูชัยในปารีสชม  ตึกที่ทำการของคณะรัฐบาล ทำเนียบประธานาธิบดีราษฎร์ปติภาวัน (RashtrapatiBhawan) ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่พำนักของท่านประธานาธิบดีอินเดียกลางกรุงเดลลี จากนั้นให้ท่านอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัย
18:00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตราคารอาหารไทยจีน และเมื่อได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21:00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบิน ทำการเช็คอินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 

วันที่ 5
เดลลี - กรุงเทพฯ
00:05 น.
เดินทางออกจากกรุงเดลลี โดยสายการบินอินเดียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TG 316
05:35 น.
ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com