ทัวร์บาหลี เที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์ 2 คนก็ไปได้ พร้อมไกด์นำเที่ยว

หมวดหมู่ : BALI

รายละเอียดสินค้า

วันที่หนึ่ง       สนามบินสุวรรณภูมิ - บาหลี     

....... น.
        ทำการเช็คอินตั๋ว ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก
                   ชั้น 4 ประตู.....เคาน์เตอร์....

.......
 น.        ออกเดินทางเหินฟ้าสู่  เมืองเดนพาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
                   โดย .......................


....... น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร  เกาะบาหลี ... บาหลี ตั้งอยู่เกือบ ๆ
                   กึ่งกลางของหมู่เกาะอินโดนีเซีย มีพื้นที่ประมาณ 5,620 ตารางกิโลเมตร
                   ประชากรประมาณ 3 ล้านคน ท่าอากาศยานนานาชาติตั้งอยู่ที่เมื
องบาดุงทาง
                   ตอนใต้สุดของเกาะบาดุงเป็นหนึ่งในแปดเขตปกครองพิเศษ ถือว่าเป็นศูนย์กลาง
                   การค้าของเมือง  นำท่านเข้าสู่ที่พัก …………………….


วันที่สอง       บาร็องด๊านซ์-ภูเขาไฟคินตามนี-วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-ตลาดปราบเซียน-ช้อปปิ้ง
                    Duty Free  


เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 1) พร้อมรับอากาศ
                   บริสุทธิ์ยามเช้าแรกของเมืองสวรรค์แห่งนี้ที่แสนสดชื่นบริสุทธิ์จากนั้นนำท่านเดิน
                   ทางไปชม การแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บาร็อง ด๊านซ์ เป็นเรื่องราวการต่อ
                   สู้ระหว่างความชั่วและความดี บาร็อง ตัวแทนฝ่ายธรรมะคือสัตว์ในเทพนิยาย
                   เป็นตัวสิงโตผสมมังกรแสดงโดยผู้ชายสองคนว่ากันว่าเคราของบาร็องมีอำนาจในการรักษา
                   สิ่งต่างๆ ส่วนคู่ปรับของบาร็องคือ รังดาราชินีแห่งนรกซึ่งชาวบาหลีรู้สึกหวาดกลัวและ
                   ให้ความเคารพพอๆกันตามบทละครบาร็องไม่สามารถปราบรังดาได้อย่างราบคาบเพราะ
                   จะต้องมีการถ่วงดุลระหว่างความดีและความชั่วเสมอสำหรับชาวบาหลีการแสดงชุดนี้
                   คือภาพสะท้อนการต่อสู้ของชีวิตนำท่านสู่  หมู่บ้านมาส (Mas Village)
                   หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในเรื่องการแกะสลักไม้ ร้านค้าที่เรียงรายไปตามถนนของหมู่บ้านกว่า
                   5 กิโลเมตรมีสินค้ามากมายให้เลือกชื้อหา งานแกะสลักที่นี่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะปิตมหา
                   มีทั้งชิ้นงานที่แกะขึ้นตามความเชื่อทางศาสนาหน้ากากแบบดั้งเดิมหรือจะเพื่อตกแต่ง
                   อาคารบ้านเรือนตามแบบสมัยใหม่ จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านเซลุค (Celuk)
                   แหล่งผลิตเครื่องเงินและเครื่องทองที่มีชื่อของเกาะบาหลี
                   นำท่านสู่  ภูเขาไฟคินตามานี  ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตรและเป็นหนึ่งในอาณาจักร
                   ยุคต้นๆ ภูเขาไปกินตามานี เป็นหุบเขาที่งดงามมีหมอกปกคลุมสวยงามอากาศเย็นตลอด
                   ทั้งปี ทะเลสาบกูนุงบาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของ ภูเขาไฟดาเนาบาตูร์
                  
ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นคือ กูนุง บาตูร์
                  
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,717 เมตร  


เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) จากนั้นนำท่านสู่ วัดเตียร์ตา อัมปีล
                   (TIRTA EMPUL TEMPLE)
วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านตัมปะก์ซีริง
                   ซึ่งคนส่วนมากมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะก์ซีริง (TEMPAK SILING) ตามตำนานเล่าว่า
                   เกอโบ อีวา มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลักอนุสรณ์สถานในชั่วคืน
                   ด้วยเล็บมือตน สิ่งปลูกสร้างนี้คืออนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวา ประเพณีปลงพระศพ
                   ของราชวงศ์ (ซึ่งจะทำให้กษัตริย์ ราชินี และนางสนมผู้วายชนม์กลายเป็นเทพเจ้า)
                   ภายในวัดท่านจะได้พบกับ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันนี้ ยังมีน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลา
                   เชื่อกันว่าพระอินทร์ ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤตชุบชีวิตนักรบ
                   ของพระองค์สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10 ว่ากันว่าน้ำในสระมีอำนาจในการรักษา
                   โรคภัยต่างๆ จึงได้มีการต่อท่อออกมาลงในบ่อ ที่ชาวบาหลีนิยมมาชำระร่างกายให้บริสุทธิ์
                   หลังจากถวายเครื่องบัดพลีแก่เทพเจ้าแห่งสระน้ำแล้ว หญิงและชายจะแยกไปอาบน้ำกันคน
                   ละด้านแม้น้ำจะมาจากแหล่งเดียวกันแต่จะมีท่อแยกเพื่อประกอบพิธีกรรมต่างกันไปท่านสามารถ
                   ผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆตัววิหาร
                   จากนั้นอิสระให้เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผ้าพันคอ
                   ผ้าโสร่งพื้นเมือง กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ที่ ตลาดปราบเซียน
                   
นำท่านเดินทางสู่ Duty Free – Planet Hollywood ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า
                   ปลอดภาษีนานาชนิด ฯลฯและเลือกซื้อสินค้าได้ ณ  Planet Hollywood  สินค้าจากเครือ
                   ฮอลีวู้ดและสามารถเลือกชมเครื่องแต่งกายของภาพยนตร์ดังๆมากมายในบริเวณเดียวกัน
                   เลือกเดินช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าอีกมากมาย


เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 3)  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ...........................

วันที่สาม       วัดเม็งวี-เทือกเขาเบดูกัล-ทะเลสาบบราตัน-วัดอูลันดานูบราตัน-วิหารตานะห์ล็อต

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 4) นำท่านเดินทางสู่
                    วัดเม็งวี (วัดตามัน อายุน) ที่วัดแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเรืองอำนาจ
                    นับย้อนถึงสมัยราชวงศ์เกลเกล จนถึงปี 1891 สร้างในศตวรรษที่ 17 มีคูเมืองล้อมรอบ
                    เป็นที่เก็บดวงวิญญาณของ 3 ภพ 3 โลกสวยงามมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เทือกเขา
                    ที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เทือกเขา เบดูกัล ผ่านชมไร่ผัก, ผลไม้เมืองหนาวและหมู่บ้าน
                    ที่สวยงามที่ตั้งอยู่บนเทือกเขา ชมสวนดอกไม้นานาชาติ ระหว่างทางให้ท่านได้พบกับ
                    MONKEY LAND  ซึ่งท่านจะได้พบกับความน่ารักของบรรดาลิงน้อยใหญ่ต่างๆ
                    พร้อมบรรยากาศธรรมชาติที่แสนบริสุทธิ์


เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) นำท่านชม ปุรา อูลัน ดานู บราตัน
                    (Pura Ulun
Danu Bratan) หรือเรียกสั้นๆ ว่า วัดอูลัน ดานู บราตัน ที่อยู่ในระดับ
                    ความสูง 4,300 ฟุต จากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน
                    มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว วัดนี้สร้างตั้งแต่
                    สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวีดานู
                    เทพแห่งสายน้ำไม่สามารถเดินข้ามไปยังวัดได้ มีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคา
                    ทรงสูงที่รียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมากท่านจะได้สัมผัสกับ
                    อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan)
                    เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลังฉากหลังคือทุ่งนาขั้นบันไดที่ค่อย ๆ ลาดต่ำลงเป็นทะเลสาบ
                    ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขาได้
                    เข้าพักด้วย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี
                    (Kintamani) เมาต์อากุง (Mount Angung) เรื่อยไปจนถึงทางทิศตะวันออกนอกจากนี้
                    ยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางน้ำสร้างความตื่นเต้น เช่น สกีน้ำ การล่องเรือ และภายเรือใน
                    ทะเลสาบนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของ เกาะบาหลีอันงดงาม
                    ที่วิหารตานะห์ล็อต วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือผืนดินบนแท่นหินซึ่งเกิดจากการถูกคลื่นกัดเซาะ
                    หอสีดำและเถาไม้เลื้อยเหนือหน้าผาของตานะห์ ล็อต ชวนให้ระลึกถึงภาพวาดอันประณีต
                    ของจีนคูหาที่รายรอบวัดคือที่อาศัยของงูศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่อย่างสันโดษโดยไม่ถูกรบกวน
                    อนุญาตให้เข้าไปข้างในได้เฉพาะผู้มาสักการะเท่านั้น แต่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชม
                    ทัศนียภาพที่งามจับตายามอาทิตย์ลับขอบฟ้าได้บนเขาลูกใกล้กัน ตานะห์ล็อต
                    สร้างโดย ดังห์ยัง นิราร์ตา พระสมัยศตวรรษที่16 ซึ่งมองเห็นแสงสว่างวาบขึ้นที่จุด ๆ
                    หนึ่งบนฝั่งตะวันตกจึงเดินทางไปที่ดังกล่าวเพื่อทำ
                    สมาธิสาวกของผู้นำทางจิตวิญญาณในท้องถิ่นรู้สึกประทับใจจึงมาศึกษาศาสนากับท่าน
                    สร้างความขุ่นเคืองแก่นักบวชในท้องถิ่นอย่างมากจึงท้าทายนิราร์ตาแต่ท่านยังคงถือขันติและ
                    ย้ายที่บำเพ็ญเพียรไปยังมหาสมุทร สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักในนาม ตานะห์ ล็อต หรือ
                   “ดินแดนในทะเล” จากนั้นนำท่านสู่  คูต้า เซ็นเตอร์  เพื่อให้ท่านได้ช็อปปิ้งอย่างจุใจ
                    กับสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย อาทิเช่น ROXY / VERSACE / POLO / ARMANI และอื่น ๆ
                    อีกมากมาย ในราคาที่คุณพอใจ  

เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)  บริเวณหาดจิมบาลัน (JIMBARAN BEACH)
                   
บริการท่านด้วยอาหารทะเล สไตล์บาหลี ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก
                    ยามพระอาทิตย์ตกดิ  นำท่านเข้าสู่ที่พัก................................


วันที่สี่           บาหลี – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 7)
                  
  อิสระตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
....... น.         ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  ........

....... น.         ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 
                                            *** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***


                                          
โรงแรม   2ท่าน       3-4ท่าน      5-9ท่าน         10-14ท่าน       พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม         
ALL SEASONS HOTEL /
HARRIS RIVERVIEW KUTA RESORT /
ASTON INN TUBAN /
BEST  WESTERN KUTA RESORT 
8,500.-   7,900.-     7,500.-     7,200.-4,000.-
RISATA RESORT & SPA /
BALI RANI RESORT & SPA
8,700.-8,200.-7,800.-7,500.-4,300.-
THE RANI RESORT & SPA /
SANUR BEACH HOTEL
9,200.-8,700.-8,300.-8,000.-4,800.-
RAMAYANA HOTEL / 
KUTA PARADISO
10,300.-9,900.-9,400.-9,100.-6,400.-
MELIA BALI HOTEL
11,900.-
 
11,300.-10,900.-10,600.-7,300.-
HARD ROCK KUTA HOTEL
12,400.-
 
11,900.-11,500.-11,300.-8,000.-


                  กรณีซื้อตั๋วเครื่องบินกรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ 02 – 4127888 คุณ วิน, คุณ ตุ๊ก

      สายการบินแอร์เอเชีย       FD-3677 กรุงเทพฯ – เดนปาซาร์ เวลาออกเดินทาง 06.15 น.
                                        เดินทางถึงเวลา 11.30 น.
      สายการบินไทย              TG-431  กรุงเทพฯ – เดนปาซาร์ เวลาออกเดินทาง 08.50 น.
                                        เดินทางถึงเวลา 14.15 น.
      สายการบินการูด้า            GA-867  กรุงเทพฯ – จาการ์ตา  เวลาออกเดินทาง 14.10 น.
                                        เดินทางถึงเวลา 17.35 น.
                                        GA-418  จาการ์ตา – เดนปาซาร์ เวลาออกเดินทาง 20.30 น.
                                        เดินทางถึงเวลา 23.15 น.


 อัตราค่าบริการนี้รวม    
                     
    ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม /
    ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่อง  เที่ยวตามรายการ / 
    มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

    ค่าตั๋วเครื่องบินไป- กลับ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง/ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ
    เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ/ ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว /
    ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินพิกัด /
    ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่น  3 US ต่อคน , ต่อวัน / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก
    ณ ที่จ่าย 3% (ถ้าต้องการ)
 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศ ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศอินโดนีเซีย เอกสารยื่นวีซ่า
    พาสปอร์ตเล่มจริง, รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ตั๋วเครื่องบินฉบับจริง,
    ค่าวีซ่า 1,600 บาท ใช้เวลายื่น 4 วันทำการ (ประเทศที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำวีซ่า
    เข้าประเทศอินโดนีเซีย พำนักได้นาน 30 วัน ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์
    ฮ่องกง มาเก๊า ชิลี โมรอคโค เปรู และเวียดนาม


หมายเหตุ
    บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย
    จนไม่อาจแก้ไขได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการ
     ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย


เงื่อนไขการยกเลิก 

      ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล
      ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน 


      (กรณีที่ซื้อตั๋ว) หรือที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ
       หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ /ออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนชื่อวันเดินทาง ใดๆ
       ทั้งสิ้น และ  เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% โดยไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

       บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
       ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
       อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ
       หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย
       การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมือง
       ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทาง
       ไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

สินค้าเกี่ยวข้อง
ไม่มีสินค้าเกี่ยวข้อง
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com