ทัวร์เลย์ ลาดัค เดลลี ชมความงามของยอดเขา

หมวดหมู่ : INDIA

รายละเอียดสินค้า

Lanindia.org ขอนำเสนอโปรแกรมแคว้นลาดัคห์ ดินแดนมหัศจรรรย์บนเทือกเขาหิมาลัย สัมผัสอารยธรรมแบบชาวธิเบตทั้งทางการแต่งกายวัฒนธรรมประเพณีวัดวาอารามและความเชื่อ ชมความงดงามของธรรมชาติที่แปลกตาเสมือนอยู่บนดวงจันทร์ที่งดงามไปด้วยเทือกเขา ทะเลสาบ ทะเลทราย ย้อนรอยตามองค์ดาไลลามะเทพเจ้าผู้มาจุติบนโลกมนุษย์เพื่อช่วยเหลือเหล่าชาวโลกให้มีสติและอุทิศตนเพื่อสังคม ลาดัคเป็นดินแดนทางตอนเหนือสุดของอินเดีย ขนาบด้วยแนวเทือกเขาใหญ่ 2 แนวด้วยกันคือ เทือกเขาหิมาลัย ทางด้านใต้ และเทือกเขาคาราโครัมทางด้านเหนือ ไปจนแตะขอบชายแดนของที่ราบสูงทิเบต ลาดักเป็นที่รู้จักกันในนาม ทิเบตน้อย ( Little Tibet) เนื่องเพราะได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากวัฒนธรรมทิเบตที่ปรากฏทั้งในวิถีชีวิตผู้คน ศาสนา และภาษา ในอดีต ถือว่าลาดักอยู่ในทำเลที่สำคัญเพราะเป็นเส้นทางการค้าระหว่างเอเชียกลางกับจีนและทิเบต แต่หลังจากที่จีนปิดประตูเข้า-ออกทิเบตในปี ค.ศ. 1974 รัฐบาลอินเดียก็เริ่มหนุนนำอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่ลาดักเป็นครั้งแรก  มีเมืองเลห์ เป็นเมืองหลวงของลาดักห์ ตั้งอยู่บนระดับความสูง 3,522 เมตรจากระดับน้ำทะเล  ลาดัคมาจากคำว่าภาษา Ladakhi ในคำ Ladags  La หมายถึง  ทางผ่าน  Dags หมายถึงดินแดน ดังนั้นจึงหมายรวมเป็นเส้นทางผ่าน หรือรู้จักอีกชื่อหนึ่งว่าธิเบตน้อย ดินแดนแห่งวัฒนธรรมธิเบต เพราะมีผู้คนชาวธิเบตอพยพลี้ภัยเข้ามาอยู่อาศัยเป็นประชากรที่สำคัญของเมืองลาดัคห์ หรือได้รับขนานนามว่าดินแดนแห่งลามะ เป็นเมืองที่เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมของลาดัคกี้และธิเบตเข้าด้วยกัน เป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาแบบธิเบต ทั่วทุกมุมเมืองของลาดัคห์เราจะได้เห็นธงธิวมนตราปลิวไสวไปมาตามทิศทางของลม..เปิดโลกของท่านสู่ เลห์ ลาดัคห์กันค่ะ **พิชิตเส้นทางรถยนต์ที่สูงที่สุดในโลก****พิชิตเส้นทางรถยนต์ที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก**

ตารางเที่ยวบิน 

วันบิน

เมืองต้นทาง

เมืองปลายทาง

CODE

เที่ยวบิน

เวลาบิน

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

เดลลี

BKK – DEL

9W 63

08.40 – 11.20 

วันที่ 2

เดลลี

เลห์

DEL – LEH  

9W 2245S

05.40 - 07.00   

วันที่  7

เลห์

เดลลี

LEH – DEL  

9W 2445S

07.35 - 08.50  

วันที่ 7

เดลลี

กรุงเทพฯ

DEL – BKK

9W 64

12.25 – 18.10   

 

รายละเอียดการเดินทาง

 

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - เมืองเดลี
06:00 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7-8  แถว P  เคาน์เตอร์ สายการบิน JET AIRWAYS พิเศษ!! บริการอาหารว่างขนมปังแสนอร่อ+ น้ำดื่ม 1 ขวดเล็กค่ะ (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น บนเครื่องมีบริการอาหารค่ะ)
08:40 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W 63
11.20 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย
หลังอาหารนำท่าน ชมหอคอย กุตับ มินาร์ ซึ่งตั้งสูงเด่นสามารถมองเห็นได้แต่ไกล หอคอยแห่งนี้มีความสูงจากพื้นดินประมาณ 73 เมตร และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกด้วยจากนั้นนำท่านชม INDIAN GATE  ประตูชัยซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงทหารที่เสียชีวิต ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ประตูนี้มีลักษณะเหมือนประตูชัยปารีสและประตูจะสลักชื่อทหารที่สละชีพเพื่อชาติในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ขับรถผ่านชมรัฐสภาซึ่งเป็นตึกที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรม อังกฤษเพื่อเป็นที่ทำการของนายกรัฐมนตรี และเป็นที่ตั้งของกระทรวงต่างๆ นำชม วัดอัคชาร์ดาม สร้างขึ้นโดยองค์กร BAPS ในเดลลีซึ่งผสมผสานลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของอินเดียเข้าด้วยกันใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 5ปี ใช้ช่างศิลปะและสถาปนิกจำนวน 7,000 คน เป็นสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง สวยงามน่าดูชมจากทุกมุมมอง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร   พักที่ RADISSON BLU  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2
เมืองเดลี – เมืองเลห์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง  เดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ
05.40 น.
เดินทางสู่ เมืองเลห์ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเมืองลาดัคห์ เมืองท่องเที่ยวสำคัญในแคว้นจัมมูแคชเมียร์ โดยสายการบิน  JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W 2245S
07.00 น.
ถึงสนามบินเมืองเลห์ เป็นเมืองที่สูง 3,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ตัวเมืองมีวัฒนธรรมของชาวธิเบตให้ได้สัมผัสเปรียบเสมือนท่านกำลังอยู่ในประเทศธิเบต  เดินทางสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนและปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับภูมิอากาศเสียก่อน แล้วช่วงบ่ายค่อยเริ่มเที่ยวกันค่ะ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
บ่าย
ชม พระราชวังเลห์ สร้างขึ้นใน  ค.ศ. 1630 โดยกษัตริย์เซงเจ นัมเยล ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นกลางเมืองเลห์ สูง  9 ชั้น มีลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมคล้ายกับพระราชวังโปตาลาในธิเบต เดินชมความงดงามเมืองเลห์  ชมเจดีย์สันติภาพ สร้างโดยพระลามะชาวญี่ปุ่น เมื่อปี ค.ศ. 1985 เป็นอนุสรณ์สถานแห่งการระลึกถึง พระพุทธศาสนาอายุครบ 2500 ปี และเป็นจุดชมวิวตัวเมืองเลห์ และพระราชวังเลห์ได้อย่างสวยงาม  ชม วัดเซโม เป็นวัดที่สร้างใน ค.ศ. 1430 โดยกษัตริย์ ตาชิ นัมเยล  ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสูงขนาดใหญ่สูงประมาณตึก 3 ชั้น และพระคัมภีร์เก่าแก่ เหนือตัววัดเป็นป้อมปราการเมืองเก่า และสามารถชมวิวเมืองเลห์ได้งดงาม
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม
พักที่
SHAMBALA HOTEL โรงแรมพื้นเมือง สะอาดปลอดภัย

 

วันที่ 3
เมืองเลห์ – วัดเฮมิส – วัดธิคเซย์ – พระราชวังเชย์
เช้า
รับประทานอาหารที่โรงแรม      จากนั้น ชมวัดเฮมิส  อยู่ห่างจากเมืองเลห์ประมาณ 45 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี 1672 โดยกษัตริย์ เซงเจ นัมเยล อายุ 337 ปี เป็นวัดของนิกาย ดรุกปา ของพุทธศาสนาแบบทิเบต ชมวัดธิคเซย์ สร้างในปี ค.ศ. 1430 ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขาทางตอนเหนือของแม่น้ำอินดัส อยู่ห่างออกไปทางตอนใต้ของเลห์ 18 กิโลเมตร ถือว่าเป็นวัดที่สวยที่สุดของลาดัคห์เป็นวัดของนิกายเกลุคปา ภายในประดิษฐานพระศรีอารยะเมตไตรย์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารพื้นเมือง
บ่าย
ชม พระราชวังเชย์ สร้างโดยกษัตริย์ เดลดาล นัมเยล เมื่อต้นศตวรรษที่17 เพื่อเป็นการระลึกถึงผู้เป็นพระบิดาเซงเจ นัมเยล กำแพงพระราชวังถูกฉาบด้วยทองคำผสมทองแดงสร้างเพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์แห่งลาดัคห์ ภายในมีรูปปั้นของพระศรีศากยมุณีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ ชมพิพิธภัณฑ์ สตอคพาเลส เป็นที่ประทับของราชวงศ์ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1825 ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมและสะสมของใช้เครื่องแต่งกายของราชวงศ์เช่นมงกุฎ พระภูษา รองพระบาท
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม
พักที่
SHAMBALA HOTEL ระดับ 4 ดาว โรงแรมพื้นเมือง สะอาดปลอดภัย

 

วันที่ 4
เลห์ – นูบราวัลเลย์ – ขี่อูฐ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้น เดินทางสู่หุบเขานูบรา ใช้เวลาเดินทาง 5 – 6 ชั่วโมง ระหว่างทางสัมผัสความยิ่งใหญ่ของเทือกเขาคาราโครัมและเทือกเขาหิมาลัยที่โอบล้อมเมืองลาดัคห์ ทิวทัศน์สองข้างทางเปรียบดั่งแดนสวรรค์ไม่สามารถสรรค์หาได้จากที่ใดบนโลกนี้ ระหว่างเส้นทางได้ผ่านสัมผัสกับเส้นทางรถยนต์ที่สูงที่สุดในโลก คือ สูง 5606 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จากจุดนี้เราสามารถมองเห็นเทือกเขาคาราโครัมในประเทศปากีสถานได้ค่ะ ข้อควรระวังต้องเดินช้านะค่ะ เนื่องจากว่าจะมีเรื่องของความสูงห้ามกระโดด หรือก้มหยิบของอย่างไม่ระมัดระวังเพราะจำให้ช็อคและขาดออกซิเจนกระทันหันได้ค่ะ ตรงนี้ต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านจริงๆนะค่ะ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารพื้นเมือง
บ่าย
ออกเดินทางต่อ ไปยังหุบเขานูบรา หรือหุบเขาแห่งดอกไม้ ทางเหนือของเมืองเลย์ ชมดอกไม้นานาพันธุ์ เช่นดอกแอปเปิ้ล สวนแอปริคอต และนกนานาชนิด เส้นทางนี้เป็นเส้นลางลัดเลาะหุบเขาชมเส้นทางอันงดงามสองข้างทางทิวทัศน์ภูเขาสลับกับสายน้ำอันเย็นฉ่ำชมวัดดิสกิต ตั้งอยู่บนเนินเขาเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากค่ะ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในหุบเขานูบรา ภายในประดิษฐานพระศรีอาริยเมตไตขนาดใหญ่มาก จากนั้นนำท่านขี่อูฐที่ทะเลทรายบนเทือกเขาหิมาลัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม
พักที่
โรงแรมพื้นเมือง SAND DUNE GUEST HOUSE หรือ OLTHANG HOTEL DESKIT ที่นูบร้าวัลเลย์เป็นเมืองเล็กๆ โรงแรมอาจมีไม่มากนะเมื่อเทียบกับในเมืองเลห์

 

วันที่ 5
หุบเขานูบรา  –  เมืองเลห์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้น เดินทางสู่หมู่บ้านซูเมอร์ เที่ยวชม วัด Samstemling Gompa เป็นวัดที่มีพระและเณรจำนวนมาก มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่อนุรักษ์ดูแลไว้เป็นอย่างดี
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
บ่าย
นำท่านเดินทางกลับเมืองเลห์ เมืองหลวงของแคว้นลาดัคห์ที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย โดยใช้เส้นทางเดิมผ่านถนนที่สูงที่สุดในโลก  ใช้เวลาเดินทาง 5 – 6 ชั่วโมง เลือกซื้อสินค้าที่ตลาดเลห์ สัมผัสน้ำจิตน้ำใจที่น่ารักของผู้คนท้องถิ่นชาวธิเบตผู้มั่นคงในศรัทธา
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
พักที่
โรงแรมพื้นเมือง SHAMBALA HOTEL สะอาดปลอดภัย

 

วันที่ 6
เมืองเลห์ – ทะเลสาบพันกอง –  เมืองเลห์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้น ออกเดินทางโดย สู่ทะเลสาบพันกองโดยผ่าน ชางลา เส้นทางรถยนต์ที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลกสูง 17,350 ฟุต แดนสวรรค์อยู่แค่เอื้อมมือ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก ระหว่างทาง
บ่าย
ชมความงามของ ทะเลสาบพันกอง   ซึ่งมีความยาวถึง 40 ไมล์ และกว้าง 2 – 4 ไมล์ เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงสุดในโลกคือ มีความสูงถึง 14,256 ฟุตจากระดับน้ำทะเล ชมความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาสูงเป็นฉากหลัง  น้ำในทะเลสาบแห่งนี้มีสีสันที่งดงามมาก โดยเฉพาะในช่วงเย็นน้ำจะมีสีน้ำเงินเข้ม  ส่วนในช่วงเช้าจะมีสีที่อ่อนกว่า และพื้นที่ 75% ของทะเลสาบอยู่ในดินแดนทิเบต อีก 25% อยู่ในเขตของประเทศอินเดีย จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองเลห์
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม
พักที่
โรงแรมพื้นเมือง SHAMBALA HOTEL สะอาดปลอดภัย

 

วันที่ 7
เมืองเลห์ – เมืองเดลี
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้น ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองเลห์ เพื่อเดินทางกลับเมืองเดลี
07.35 น.
ออกเดินทางสู่เมืองเดลี โดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W 2445S
08.50 น.
ถึงสนามบินเดลี เมืองหลวงแห่งประเทศอินเดียและเป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครอง การค้า การลงทุน การศาสนารวมถึงประเพณีวัฒนธรรมอันยาวนานกว่า 5000 ปี
12.25 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W 64
18.10 น.
ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com