ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ นากาก็อต โปครา เยือนยอดเขาเอเวอเรสต์

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : NEPAL

Share

เราขอนำท่านเดินทางสู่ดินแดนที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัยอันบริสุทธิ์ งดงาม  หุบเขาแห่งมรดกโลกที่ยังคงมีชีวิตชีวานั่นคือหุบเขากาฐมาณฑุ สัมผัสอารยธรรมอันยาวนานและความงดงามของวัด วัง แบบทั้งฮินดู พุทธแบบมหายานตันตระวัชรยาน ซึ่งเป็นแบบเฉพาะของประเทศเนปาล พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเนวารีที่มีจิตมิตรไมตรีที่มีน้ำใจ ดินแดนที่ถูกขนานนามจากทั่วโลกว่าเป็นมงกุฎของโลกเพราะมียอดเขาเอเวอร์เรสที่สูงที่สุดในโลก ดินแดนที่นักพิชิตยอดเขาต่างฝันที่จะเดินทางมา เนปาล เป็น 1 ในประเทศท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด เนปาลได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งศรัทธาทวยเทพ .. เปิดประตูสู่เนปาล

**พิเศษ** เข้าสักการะเทพธิดากุมารีเมืองปาทัน     

**พิเศษ** มีบริการอาหารจีนและอาหารไทย         

**พิเศษ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว                

**พิเศษ** บินการบินไทย           

**พิเศษ**แถมกระเป๋าสุดเก๋

**พิเศษ** เข้าชมวัดชางกู นารายัณ วัด แห่งเทพวิษณุที่เก่าแก่ที่สุดในกาฐมาณฑุ

**พิเศษ** ชมระบำพื้นเมืองเนปาลพร้อมบริการอาหารพื้นเมือง

ตารางเที่ยวบิน

 

วันบิน

เมืองต้นทาง

เมืองปลายทาง

CODE

เที่ยวบิน

เวลาบิน

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

กาฐมาณฑุ

BKK – KTM

TG 319

10.15 – 12.25

วันที่ 3

โภครา

กาฐมาณฑุ

PKR – KTM

 

 

วันที่ 5

กาฐมาณฑุ

กรุงเทพฯ

KTM – BKK

TG 320

13.30 – 18.15

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

08.00 น.คณะเดินทางพบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D สำหรับเช็คอินกรุ๊ป สายการบินไทย   เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบริการอาหารว่างขนมปังแสนอร่อย +น้ำดื่ม 1 ขวดเล็กค่ะ
10.35 น.ออกเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 319 (อาหารกลางวันบริการบนเครื่องบิน)
12.45 น.ถึงท่าอากาศยานตรีภูวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ นำท่านเข้าสู่โรงแรม เวลาช้ากว่าประเทศไทย 1.15 ชั่วโมง
บ่ายนำท่านเดินทางไปชม สถูปสวะยัมภูนาถ หรือ วัดลิง จุดชมวิวหุบเขากาฐมาณฑุ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ องค์สถูป มีอายุ 2,000 กว่าปี องค์สถูปเป็นทรงโอคว่ำขนาดใหญ่ที่มีสีขาวนวลเหลือง เหนือทรงโอคว่ำขึ้นไปเป็นแทนบัลลังก์สี่เหลี่ยมทั้งสี่ด้านมีภาพเขียนสี “ดวงตาแห่งปัญญา” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ.2522 ชมวัดธิเบต วัดฮินดู ประทักษิณองค์สถูปขอพรให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง  ชมจัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์และพระราชวังหนุมานโธกาหอพสันตปุร์ ในอดีตใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมอันสำคัญในราชวงศ์และพระราชพิธีเสด็จออกชมการสวนสนาม นมัสการเทพธิดากุมารี ณ วังกุมารี ที่ประทับของเทพธิดากุมารี ตัวแทนแห่งเทวีพรหมจารีย์ที่ถือกำเนิดในโลกมนุษย์ มีหน้าที่ทำพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟหรือเทพธิดาแห่งการดำรงชีพ ซึ่งถือเป็นเทพธิดายุคโบราณของศาสนาฮินดู กาฐมาณฑป สร้างขึ้นในตอนต้นศตวรรษที่ 12 เชื่อว่าสร้างขึ้นจากต้นไม้เพียงต้นเดียว และเป็นที่มาของชื่อเมืองกาฐมาณฑุ วังหนุมานโธกา ด้านหน้ามีรูปปั้นหนุมานตั้งบนแท่นสูงคอยรักษาประตูทางเข้าพระราชวังวัดฑเลจูสร้างถวายแด่เทวีฑเลจูภาวณีเทพประจำองคพระมหากษัตริย์
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน  เข้าพักที่โรงแรม Himalaya Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  
 โปรดเตรียมกระเป๋าใบเล็กเพื่อใส่เสื้อผ้า 2 ชุดสำหรับไปเมืองโภครา ชุดนอน 1 ชุด ชุดใส่วันกลับ 1 ชุด กระเป๋าใบใหญ่สามรถนำไปฝากไว้ที่โรงแรมในเมืองกาฐมาณฑุ รับคืนเมื่อกลับมาจากเมืองโภคราเนื่องจากสายการบินภายในประเทศเป็นเครื่องบินขนาดเล็ก 25 ที่นั่ง

 

วันที่ 2

เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองโภครา   โดยรถ

เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
จากนั้น ออกเดินทางสู่เมืองโภครา ระหว่างเส้นทางจากเมืองกาฐมาณฑุไปโภครา ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบชนบทของชาวเนปาลีและวิวทิวทัศน์สองข้างทางอันงดงามของแม่น้ำสลับกับภูผาใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงค่ะ
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ริเวอร์ไซด์ สปริง รีสอร์ท ระหว่างทาง 
บ่ายเดินทางต่อ เมืองโภครา เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับสองของเนปาล  เป็นจุดชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยทางฝั่งตะวันตกได้ใกล้ที่สุด หุบเขาแห่งนี้เป็นสถานที่ในการเริ่มต้นเดินทางผจญภัยและล่องแพ ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง  นำท่านล่องเรือชมทะเลสาบเฟวา ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเนปาล หากอากาศดีท่านสามารถเห็นยอดเขามัจฉาปูชเรที่สูง 6,993 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาอรรณาปุรณะ รอบๆทะเลสาบสัมผัสกับความหลากหลายของพืชพันธุ์ดอกไม้ ต้นไม้นานาชนิด ล่องเรือไปเรื่อยๆ ถึงเกาะกลางทะเลสาบ ชมวัดบาราฮิ สักการะเทพธิดาอจิมา เทพธิดาที่ศักดิ์สิทธิ์ในเมืองโภครา ทุกวันเสาร์จะมีการบูชายัญสัตว์ แด่เทพธิดา
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม                                                                                                      
 พักที่โรงแรม Pokhara Grand Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3

เมืองโภครา – เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองปักตะปุร์– ยอดเขาดุลิเคล

ตี 4นำท่านเดินทางสู่ เขาซารางก็อต เพื่อชมพระอาทิตย์ยามเช้าและยอดเขามัจฉาปูชเรหรือยอดเขาหางปลา  ยอดเขาอรรณาปุรณะ ทั้ง 5 ยอดยอดเขาอรรณาปุรณะ 1 สูงเป็นอันดับ 10 ของโลก และวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงามเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย    เดินทางกลับสู่ ตัวเมืองโภครา ระหว่างทางแวะวัดของเทพธิดาบินดาบาซินี   เทพธิดาที่ชาวเนปาลให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เดินทางกลับโรงแรม
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
 หลังอาหารเช้าชม น้ำตกเดวี น้ำตกแห่งนี้ตั้งชื่อตามคนที่ตกลงไป ความมหัสจรรย์ของตัวน้ำตกทิ้งตัวจากลำธารลงสู่ช่องเขาเบื้องล่างลึกลงไปกว่า 100 เมตร ศูนย์อพยพชาวทิเบตท่านจะได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบต ซึ่งอพยพมาทางตอนเหนือของเนปาลในคราวที่จีนบุกกรุงลาซา ชมวิธีการทำพรมพื้นเมือง  ช้อปปิ้งสินค้าของชาวทิเบต เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนให้ชาวทิเบตมีรายได้ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ เครื่องประดับ อัญมณี หิน พรม กระเป๋า ฯลฯ  แม่น้ำเซติ แม่น้ำนมสีขาว ที่ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย ไหลผ่านใต้ดินเมืองโภครา
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม 
14.30 น.เดินทางกลับเมืองกาฐมาณฑุ โดยสายการบิน Yeti  Airlines
 เดินทางสู่ “เมืองปักตะปุร์” หรือเมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักไม้และเครื่องปั้นดินเผา ชม จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์ ประตูทองคำพระราชวัง 55 พระแกล  ระฆังหมาเห่า รูปปั้นกษัตริย์ภูปตินทระ  มัลละ  วัดไภราพนาถ สร้างขึ้นเพื่อถวายพระเจ้าไภราพเทพเจ้าแห่งความน่าเกรงขาม ปางหนึ่งของพระศิวะ วัดมณฑปญาฏะโปละ เป็นมณฑปที่สูงที่สุดในเนปาล สวยโดดเด่นด้วยหลังคา 5 ชั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ลานเครื่องปั้นดินเผา ชมวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบต่างๆ จากนั้นเดินทางสู่ ยอดเขาดุลิเคล จุดชมวิวเทือกเขาหิมาลัยทางตะวันออกและตะวันตก
เย็นรับประทานอาหารค่ำที่รีสอร์ท      
 พักที่ Himalayan Holizon Resort ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4

ยอดเขาดุลิเคล – เมืองปะฏัน – เมืองกาฐมาณฑุ  

ปลุกตื่นชมพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ สัมผัสเทือกเขาหิมาลัย ยอดเขาที่สูงกว่า 8000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลได้แก่ โลโฮเซ อันดับ 4, มกาลู อันดับ 5, โชโอยู อันดับ 6, มนัสลู อันดับ 8 และยอดเขาเอเวอเรสต์
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท
 วัดชางกู นารายัณ วัด แห่งเทพวิษณุที่เก่าแก่ที่สุดในกาฐมาณฑุ ตัววัดตั้งอยู่ในลานกว้างมีรูปสลักหินจากสมัยลิจฉวีอยู่เป็นจำนวนมาก(ศตวรรษ ที่ 4-9) จัดได้ว่าเป็นยุคทองของศิลปะเนวารี งานชิ้นเอกแทนองค์เทพวิษณุ คือเทวรูปพระวิษณุในอวตารนรสิงห์ ซึ่งมีเศียรเป็นสิงห์ในท่าพิชิตกษัตริย์แห่งหมู่มารเทวรูปพระวิษณุสิบเศียร สิบกร และพระวิษณุวิกรานทะ ซึ่งมีร่างเป็นคนแคระหกกรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ชม พุทธนิลกัณฐะ รูปสลักหินของพระวิษณุ (Lord Vishnu) ในท่านอนบนเตียงที่เต็มไปด้วยงูกลางเกษียณสมุทร จัดได้ว่าเป็นงานแกะสลักหินฝีมือเยี่ยมในยุคลิจฉวี (Lichchhavi period) รูปสลักอายุกว่า 5 ปี ศตวรรษนี้ตั้งอยู่กลางของสระน้ำเล็กๆทำให้ดูเหมือนลอยอยู่เหนือน้ำ
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารจีน 
บ่ายเดินทางสู่เมืองลลิตปูร์หรือเมืองปะฏัน ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองกาฐมาณฑุประมาณ 5 กิโลเมตร  เมืองนี้สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ได้รับยกย่องเป็นเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ เดินชมจัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ ประกอบด้วยพระราชวังโบราณ สร้างในศตวรรรษที่ 16-18 วัดพระกฤษณะ ที่สร้างด้วยหินแกรนิต และยังเป็นวัดเดียวในเนปาลที่มียอดเจดีย์ทำจากหินทั้งหมด 21 ยอด วัดกุมเภสวอร์วัดพระศิวะเป็น มีหลังคา 5 ชั้นลดหลั่นกัน สร้างขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์ชัยฐิติ มัลละ วัดทอง เป็นวัดในพุทธศาสนา สร้างในศตวรรษที่ 12 โดยกษัตริย์บัสการ์ เวอร์มาร์ ซึ่งหลังคาทำด้วยแผ่นทองเป็นเส้นยาวลงมาจรดพื้น เชื่อว่าจะเป็นเส้นทางที่เดินไปสู่สวรรค์ เจดีย์มหาโพธิ์  จำลองจากเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า สร้างในศตวรรษที่ 15  ชม วัดปศุปตินาถ สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศตวรรษที่ 5  แต่ได้ถูกทำลายโดยชาวมุสลิม หลังจากนั้นพระเจ้าภูบาลสิงห์มัลละได้สร้างขึ้นใหม่ในพุทธศตวรรษที่ 14 เพื่อถวายแด่พระศิวะในปางปศุปตินาถในปางเทพเจ้าแห่งสัตว์วัดแห่งนี้ในช่วง เดือนกุมภาพันธ์มีเทศกาลฉลองวันเกิดของพระศิวะที่เรียกกันว่าศิวะราตรี ผู้ที่เลื่อมใสนั้นจะมาร่วมพิธี และในช่วงอื่นนั้นก็จะมีผู้คนมากราบไหว้พระศิวะที่ปศุตินาถตลอดปี โดยจะมีรูปของ ลิงกัม (ลึงค์) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์ในปางอวตารปศุปตินาถ วิหารหลักสร้างโดยกษัตริย์สุภาสพาเดวาและบูรณะโดยคงคาเทวี ฝั่งตะวันออกของวัดมีแม่น้ำบักมาตีไหลผ่าน วัดนี้เป็นสถานที่เผาศพของชาวเนปาล แม้แต่กษัตริย์ก็ยังนำพระศพมาเผาที่นี่ เพราะเชื่อว่าแม่น้ำบักมาตีจะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำคงคาในประเทศอินเดีย ซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดนี้อยู่ห่างจากนครกาฐมาณฑุไปทางตะวันออกประมาณ 5 กม. วัดนี้ผู้ที่ไม่ได้นับถือฮินดูจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าบริเวณวัด   ช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล แหล่งรวมของที่พักและร้านอาหาร สินค้าแนะนำ โปสการ์ดรูปวิวทิวทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยว รองเท้า ผ้าคลุมไหล่ พรม กระเป๋านานาชนิด หมวกไหมพรม เสื้อยืด
เย็นรับประทานอาหารค่ำพร้อมชมการแสดงระบำเนปาลีที่ภัตตาคาร
 พักที่โรงแรม Himalaya Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5

เมืองกาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ

เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  ก่อนกลับ ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลที่ “สถูปโพธินาถ” เป็นสถูปที่ใหญ่ที่สุดในเนปาลและเป็นมรดกโลก บริเวณวัดเป็นแหล่งชุมชนชาวพุทธทิเบตที่อพยพเข้ามาเมื่อปี ค.ศ. 1959
10.30 น.เดินทางสู่ ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมาณฑุ 
13.50 น.เดินทางสู่ กรุงเทพมหาคร  โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 320 (อาหารกลางวันบริการบนเครื่องบิน)
18.25 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 

ข้อแนะนำ
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml.
 • แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือขนาดเล็กและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น

 

หมายเหตุ :

1.เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการทำกิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์
2.บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยว ได้ตามรายการ

 

อัตราค่าบริการ  ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ นากาก็อต โปครา 5วัน 4คืน

 

สามารถเดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

ทัวร์กรุ๊ปเล็ก กรุ๊ปใหญ่ กรุ๊ปVIP

เราจัดให้ได้ตามความประสงค์ของลูกค้า  

**เนื่องจากเป็นตั๋วราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได้

 

เงื่อนไขที่ท่านควรทราบก่อนสำรองที่นั่ง

กรุณาชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ทางแฟ็ก หรือ ไลน์ หลังการจองภายใน 3 วันส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 25 วัน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด

หมายเหตุ: อนึ่งกรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบถึงการโอนเงินของท่านทางโทรศัพท์หากท่านไม่สามารถแฟกซ์ได้จักเป็นพระคุณยิ่ง Passport มาที่บริษัทฯกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากต่างจังหวัด****ราคาทัวร์ดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการของธนาคารนะคะ

 อัตราค่าบริการรวม :

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดเส้นทาง ตามรายการระบุ
 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ำมันของสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ/ค่าอาหารทุกมื้อ/ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยว ตามรายการระบุ
 • พระธรรมวิทยากร บรรยายตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 5000,000 บาท) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ยื่นแบบออนไลน์เท่านั้น (ไม่ต้องโชว์ตัว) 


อัตราค่าบริการไม่รวม :

 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน(ถ้ามี)
 • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าภาษีหักณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA 3% AMEX 4%
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+พนักงานขับรถ วันล่ะ 5USD/วัน/ท่าน รวม 8 วัน 40 USD
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

การให้ทิปตามธรรมเนียมทางบริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไกด์ และคนขับรถ

การยกเลิก

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี

3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำห้องพักโดยตรงหรือผ่านตัวแทนในต่างประเทศและที่อาจขอเงินคืนได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และCHARTER FLGIHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

ข้อแนะนำบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง

สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า

กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)

กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)


กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ

 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการ
 • กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่านทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง 
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 
 • เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
 • ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกำหนด
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
**หมายเหตุ ** กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก และรายการ-ราคาทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสายการบินโดยจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

โรงแรมและห้อง ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง( TRIPLE ROOM )ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3เตียงได้หรืออาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR )เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 7 ข้อ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

6.ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกำหนด

7. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย แบบออนไลน์ (ไม่ต้องโชว์ตัว)
 • รูปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิ้ว) 2 รูป พื้นหลังสีขาว
 • หนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาหน้าพาสปอร์ต 2 ชุด
 • สำเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี)
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้